SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B2PLFY09
B-B2PLFY09
Plantenfysiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B2PLFY09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. M.C.G. Proveniers
E-mailm.proveniers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.C.G. Proveniers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C.G. Proveniers
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2019 t/m 08-11-2019)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Leerdoelen:
De doelstelling van de cursus is de student inzicht te geven in de fysiologische processen en basale ontwikkelingsmechanismen die zich afspelen in hogere planten. Hierbij wordt de plant vooral als geheel bekeken en wordt de interactie van de plant met zijn omgeving verder uitgediept.
Na afloop van deze cursus:
 • heb je inzicht verworven in het moleculair functioneren van een plant op het niveau van cel, weefsel, en volledige plant
 • kun je de mechanismen beschrijven waarover hogere planten beschikken om op diverse omgevingsfactoren te reageren,
 • kun je plantreacties vertalen naar moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van deze reacties,
 • kun je beschrijven hoe een plant zich aan kan passen aan verschillende types van stress in zijn leefmilieu,
 • kun je onderzoekgericht denken om mogelijke plantreacties te evalueren en te kunnen sturen,
 • heb je inzicht verkregen in verschillende maatschappelijke ontwikkelingen waarin planten centraal staan, zoals de duurzame landbouw, de discussie omtrent transgene gewassen, de plant als energiebron (biobrandstoffen) en de effecten van klimaatverandering op plantengroei en -ontwikkeling.
Vaardigheden
Lezen en analyse van wetenschappelijke artikelen, systematische benadering van problemen, kritisch denken, mondelinge rapportage, wetenschappelijke discussie.
Je oefent ook je presentatietechniek en door middel van peer-review een oordeel te vellen over het werk van anderen.
Inhoud
Ingangseisen
De eerstejaars cursus Biologie en ecologie van planten of vergelijkbare kennis.
 
Studiepad
De cursus is onderdeel van het studiepad Plantenbiologie. De cursus vormt is verplicht voor de niveau 3 cursussen Plant ontwikkeling en omgeving en Food forward.

Inhoud
Het centrale thema in de cursus plantenfysiologie is het functioneren van de plant in zijn omgeving. Planten zijn, in tegenstelling tot dieren, niet mobiel en ze moeten hun groei en ontwikkeling daarom continu afstemmen op veranderingen in hun leefomgeving. Dit kunnen acute veranderingen zijn, zoals de plotselinge aanwezigheid van (a)biotische stressoren, maar ook graduele, seizoensgebonden veranderingen, zoals de verandering van daglengte en omgevingstemperatuur  gedurende de loop van het seizoen. 
In de cursus wordt zowel stilgestaan bij de basale processen die voor groei en ontwikkeling van de plant nodig zijn, alsmede bij de verschillende mechanismen waarover hogere planten beschikken om op de diverse omgevingsfactoren te reageren. Ook zal worden ingegaan op hoe verschillende omgevingssignalen en plant-eigen signalen geïntegreerd worden om ontwikkelingsprocessen te “fine-tunen”.
 
Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:
 • groei en ontwikkeling (embryogenese, vegetatieve ontwikkeling, generatieve ontwikkeling, vruchtvorming, zaadzetting, kieming en veroudering). Hierbij wordt dieper ingegaan op processen als patroonvorming, de rol van meristemen, organogenese, orgaanpolariteit en cel- en weefseldifferentiatie,
 • regulatie van bloei (integratie van daglengte, omgevingstemperatuur en ontwikkelingsafhankelijke signalen),
 • de rol van hormonen (auxine, gibberelline, cytokinine, ethyleen, abscisinezuur brassinosteroïden, strigolactonen, jasmonzuur en salicylzuur) als signaalmoleculen tijdens de ontwikkeling, hun werkingsmechanisme en onderlinge interacties,
 • de rol van licht tijdens verschillende stadia van de ontwikkeling (fotomorfogenese; rood-, verrrood-, blauw- en UV-licht responsen),
 • stressfysiologie; adaptatie aan biotische en, met name, abiotische stress (droogte, hitte, zout, koude, anoxia).
Alle processen worden behandeld op diverse niveaus: de hele plant, de cel en op moleculair niveau (genen, eiwitten etc.).  
Hiernaast beoogt de cursus aan de hand van de besproken stof inzicht te geven in maatschappelijke ontwikkelingen waarin planten centraal staan, zoals gewasontwikkeling in de moderne landbouw (domesticatie/veredeling, biotechnologie), de discussie omtrent transgene gewassen, de plant als energiebron (biofuels) en de gevolgen van klimaatverandering voor planten als energieleverancier voor bijna alle ecosystemen op aarde.
 
Onderwijsvormen
Naast hoorcolleges, zijn werkcolleges, het schrijven en reviewen van een essay, presentatie van een primair onderzoeksartikel en zelfstudie de onderwijsvormen in deze cursus. 
 
Toetsing
Tentamens: 60% (De twee deeltoetsen worden gemiddeld en vormen samen één toetscijfer; het toetscijfer vormt 60% van het eindresultaat van de cursus; voor het toetscijfer telt deeltoets 1 voor 40% mee en deeltoets 2 voor 60% ), Essay + Peer review: 30% (20% + 10%), Paper presentatie: 10 %, Voor elk individueel onderdeel (toetscijfer, essay, peer review, presentatie) moet minimaal 5 worden gescoord, het gemiddelde eindcijfer dient minimaal 5,5 of hoger te zijn!
 
Studiemateriaal
 • Boek Plant Physiology and Development (6e editie, Sinauer) van Taiz, Zeiger, Møller & Murphy
 • Tijdens de cursus op te zoeken en aangereikte literatuur.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biologie
  • Scheikunde
Voorkennis
De eerstejaars cursus Biologie en ecologie van planten of vergelijkbare kennis.
Verplicht materiaal
Software
MS-Office
Literatuur
Tijdens de cursus op te zoeken en aangereikte literatuur.
Aanbevolen materiaal
Boek
Plant Physiology (6e editie, Sinauer) van Taiz, Zeiger, Moller & Murphy
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English