SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WY3V14011
WY3V14011
Filosofische reflectie op wetenschappelijke modellen van de mens
Cursus informatieRooster
CursuscodeWY3V14011
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoondr. J.M. Mulder
E-mailJ.M.Mulder@uu.nl
Docenten
Docent
S.L. Beckers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D. Cohnitz
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.M. Mulder
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.M. Mulder
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus op maakt deel uit van verdiepingspakket en minor 'Wat is de mens'.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Kennis en inzicht in invloedrijke, concurrerende modellen van de mens vanuit de perspectieven van determinisme, AI, evolutie, rational choice theory en (anti)reductionisme.
Reflectie op de relatie tussen verschillenden soorten van verklaringen omtrent menselijke handelingen en motivaties; kritische analyse van verschillen in de hierbij betrokken wetenschappen (m.n. evolutietheorie, neuropsychologie, AI en rational choice theory).
Presenteren in een groep (2-3 studenten; 15 min, tijdens werkcolleges); voorbereiden van handout; Filosofisch debatteren (in werkcolleges); het schrijven van een paper en het analyse van teksten
 
Inhoud
Deze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket en minor Wat is de mens.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

Al sinds de 19e eeuw wordt het gedrag van de mens en de menselijke rationaliteit ook met exacte, wetenschappelijke methodes bestudeerd, o.a. in de (neuro-)psychologie, (evolutie)biologie, wiskunde (statistiek, spel- en beslistheorie), en cognitive science (artificiële intelligentie). Deze modellen staan vaak op gespannen voet met het beeld van de mens als een wezen dat zijn denken en handelen bewust baseert op redenen die hij zelf kan kennen en kiezen. De alledaagse verklaringen die we van ons eigen gedrag geven, zo wordt vaak geconcludeerd, zijn onwaar, of op zijn minst onvolledig. In deze cursus onderzoeken we de filosofische vooronderstellingen en consequenties van deze nieuwe vormen van verklaring van de mens. In hoeverre is onze theoretische en praktische rationaliteit in deze modellen te vangen? Hoe verhouden zij zich tot ons vermogen om, door zelfreflectie, kennis te krijgen van onszelf en onze eigen drijfveren? En welke ruimte blijft er over voor zelfsturing en vrije wil als deze modellen ons gedrag volledig kunnen verklaren en voorspellen? We richten ons dus op de volgende centrale thema's: (i) filosofie van de sociale wetenschappen, (ii) filosofie van het menselijk handelen, (iii) zelfkennis, en (iv) vrijheid en determinisme.
Ingangseisen
Je moet minimaal 30 punten voor categorie 1 (Bachelor Inleiding) hebben behaald
Voorkennis
Relevante kennis uit cursussen in de basispakketten van Wijsbegeerte, die de studenten die de cursus binnen de verdiepingspakket "Wat is de mens?" volgen zullen helpen over te brengen aan de andere studenten.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De hoorcolleges worden deels gegeven door gastdocenten, deels besteed aan intensieve tekstbespreking.

Voorbereiding bijeenkomsten
Grondig bestuderen van de verplichte primaire en secundaire literatuur.

Bijdrage aan groepswerk
Voorbereiden door het formuleren van vragen en/of onderbouwde stellingen, actieve deelname aan discussie

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging0
Minimum cijfer-

Essay
Weging45
Minimum cijfer-

Referaat
Weging10
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden

Take-hometentamen
Weging45
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English