SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WISB132
WISB132
Infinitesimaalrekening A
Cursus informatieRooster
CursuscodeWISB132
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. J.P. Hogendijk
Telefoon+31 30 2533697
E-mailJ.P.Hogendijk@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. J.P. Hogendijk
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2013 t/m 13-09-2013
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
-
Inhoud

Inhoud:

·         Ophalen van de schoolwiskunde: rekenvaardigheid, functies en hun grafieken, vergelijkingen, limieten, differentieren,  integreren, raaklijn; goniometrische, exponentiele, logarithmische functies;

·         inverse functie, inverse trigonometrische functies;

·         Riemannintegraal en Riemannsom, primitiveren van functies

·         Taylorreeks, regel van l'Hopital met restterm;

·         complexe getallen, complexe e-macht;

·         enkele differentiaalvergelijkingen;

·         voorbeelden van toepassingen van infinitesimaalrekening.

 Vereiste voorkennis: VWO Wiskunde B.

 Kennis en inzicht: na afronding van het blok is de student in staat om:

·         de grafieken van eenvoudige functies te schetsen, eenvoudige vergelijkingen op te lossen en eenvoudige limieten te bepalen (ook met gebruik van Taylorbenaderingen of de regel van l'Hopital).

·         de grafieken van de inverses van een aantal functies (o.a. de trigonometrische functies sin, cos en tan) te schetsen, en deze inverses te differentiëren.

·         integralen m.b.v. Riemannsommen te benaderen.

·         eenvoudige functies te integreren, met behulp van breuksplitsing, partiele integratie en/of substitutie.

·         eenvoudige berekeningen met complexe getallen uit te voeren, inclusief complexe e-machten, en eenvoudige vergelijkingen met complexe coefficienten op te lossen.

·         de Taylorbenaderingen van niet te moeilijke functies om een gegeven steunpunt op te stellen, en de restterm af te schatten.

·         deze gegevens te gebruiken in het bepalen van benaderingen van deze functies in de buurt van het steunpunt

·         enkele eenvoudige eerste- en tweede-orde differentiaalvergelijkingen op te lossen, met of zonder randvoorwaarden.

·         enkele voorbeelden te geven van het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van infinitesimaalrekening.

 Vaardigheden: De student is in staat om:

·         eenvoudige problemen op het gebied van de infinitesimaalrekening uit de bovenstaande lijst in korte tijd op te lossen zonder gebruik van een rekenmachine of grafische rekenmachine, en zonder gebruik van formulekaarten uit het VWO.

·         een oplossing voor een eenvoudig probleem op het gebied van de infinitesimaalrekening uit de bovenstaande lijst op een heldere en begrijpelijke wijze op te schrijven, in grammaticaal en stilistisch correcte Nederlandse (of Engelse) zinnen, en op een zodanige manier dat de logische stappen in de redenering correct worden weergegeven.

·         op een juiste en heldere manier gebruik te maken van eenvoudige wiskundige notatie in geschreven werk.

 Attitudes De student geeft blijk van:

·         een respectvolle houding ten opzichte van zijn medestudenten en docenten/werkcollegeleiders/studentassistenten, blijkend uit: stil zijn tijdens college, en zich gedisciplineerd gedragen en goed kunnen samenwerken op het werkcollege.

 Onderwijsvormen en contacttijd:  Er is twee keer per week een hoorcollege van twee uur, en twee keer per week een werkcollege van twee uur (in groepen van ca. 25 studenten), onder leiding van een AIO en een studentassistent.

 Toetsvormen:   Verspreid over het blok vinden twee quizzen plaats tijdens de werkcolleges. Elke week levert elke student individueel een opgave in die door de werkcollegeleiding wordt nagekeken.

Hierbij gelden stricte deadlines.

Aan het eind van het blok is er een tentamen. De weging is:

quizzen elk 5 %, inleveropgaves 15 %, tentamen 75 %.

Studenten die aan hun inspanningsverplichting hebben voldaan maar voor de cursus zakken kunnen eenmaal een hertentamen doen dat voor 100 % telt.

 Materiaal:  boek:

Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus: A Complete Course, eight edition, Toronto: Pearson, 2010 ISBN 978-0-321-54928-0, bij voorkeur met toegang tot de electronische leeromgeving MyMathlab.

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

SluitenHelpPrint
Switch to English