SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG5070
USG5070
Multidisciplinair kwalitatief onderzoek
Cursus informatie
CursuscodeUSG5070
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud

Leerdoelen
Na afloop van deze cursus heeft de student aantoonbaar:

  • inzicht in de historische ontwikkeling van theorieën/paradigma's en veronderstellingen van kwalitatief onderzoek (ook in vergelijking met kwantitatief onderzoek);
  • kennis van belangrijke designs van en tradities in kwalitatief onderzoek zoals grounded theorie, etnografie en discours analyse;
  • kennis van gangbare methodes voor data verzameling zoals (participant) observaties, field notes, interviews en tekst en de fases van een onderzoek;
  • inzicht in en kennis van ethische implicaties van het doen van kwalitatief onderzoek en de plichten van onderzoeker ten opzichte van degenen die bestudeerd worden;
  • de opgedane kennis kunnen implementeren door het uitvoeren van een onderzoek: probleemstelling, literatuur (voor maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en analyse), dataverzameling, verwerking en analyse, rapportage.

Inhoud
Deze cursus is een algemene introductie in de kwalitatieve methodologie. De methodologische onderwerpen worden besproken vanuit wetenschapsfilosofische kaders. Dit kader behelst het bespreken van positivistische, interpretatieve en kritische benaderingen en de verschillen daartussen.

Ten eerste wordt gekeken naar de historische ontwikkelingen van onderzoekstradities, inclusief de 'strijd' tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksbenaderingen.

Ten tweede wordt gekeken naar designs van kwalitatief onderzoek zoals grounded theorie, etnografie en discours analyse en de daarbij horende methodes zoals (participant) observaties, field notes, interviews en tekst analyse.

Ten derde komen ethische aspecten en het maken van een voorstel en verslag aan de orde.

Status
Verplichte cursus voor de B&O minor Algemeen en voor de FSW minor Sport, Bewegen en Beleid.

Voorkennis
Voor studenten uit de FSW-minor Sport, Bewegen en Beleid: geen
Voor overige studenten: de B&O-cursus 'Inleiding organisatie, beleid en management'.

Werkvormen
Hoorcolleges, groepswerk.

Beoordeling
Schriftelijk werkstuk (100%).

Literatuur

  • Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen. Van Hennie Boeije, Uitgeverij Boom 2005

    Aantal deelnemers
    Maximaal 160. Voorrang voor studenten van de B&O minor Algemeen en studenten van de FSW-minor Sport, Bewegen en Beleid. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Inschrijving
Let op: inschrijven gebeurt niet via Osiris Student maar met het formulier op onze website www.usg.uu.nl/onderwijs onder 'minor'.
 

SluitenHelpPrint
Switch to English