SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4240
USG4240
Sociaal ondernemerschap als uitdaging; Learning Lab Overvecht 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4240
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCasuscursus
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoonir. P.J. Linde
Telefoon+31 30 2538639
E-mailP.J.Linde@uu.nl
Docenten
Docent
gastdocent
Overige cursussen docent
Docent
ir. P.J. Linde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
ir. P.J. Linde
Overige cursussen docent
Docent
drs. D. Vlaanderen
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2/  4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus. Deze cursus maakt deel uit van de REBO minor Sociaal ondernemerschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
 
Na afronding van deze cursus:
  
  • hebben studenten inzicht in sociaal ondernemerschap als maatschappelijk fenomeen en het krachtenveld waarin sociale ondernemingen opereren en kennen ze schragende theoretische concepten achter sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen; 
  • zijn studenten in staat om samen met relevante stakeholders de verworven (theoretische) inzichten in te zetten voor het (co-)creëren van sociaal ondernemende oplossingen voor behoeften van bepaalde groepen in de samenleving;
  • kunnen studenten hun ‘value case’ uiteenzetten in termen van meervoudige waarde(n) creatie en waarde(n) uitruil, de ‘value case’ vertalen naar een prototype van een sociale onderneming en dit prototype in de praktijk toetsen; 
  • zijn studenten in staat om een indicatie te geven van de maatschappelijke impact van hun plannen en hoe zij output en outcome ervan denken te kunnen meten;
  • zijn studenten in staat om samen met stakeholders een eerste tentatief verdienmodel achter hun ‘value case’ te ontwikkelen;
  • zijn studenten in staat om te reflecteren op hun eigen ontwikkeling als sociaal ondernemer zowel op de gedragscomponent als de kenniscomponent en de verworven interculturele competenties. 
Inhoud


Er staat een nieuw type ondernemer op, namelijk sociaal ondernemers die hun ondernemerschap inzetten voor het realiseren van maatschappelijke impact. Dit betekent dat zij de sociale doelen in de missie van de onderneming centraal stellen; hetgeen overigens niet impliceert dat economische doelen minder belangrijk zouden zijn. Het realiseren van de economische doelen is immers de beste garantie voor duurzame invloed, zonder dat men afhankelijk is van subsidies en/of giften van derden. Daarnaast zoeken deze ondernemers ook een realistisch inkomen, te realiseren uit hun sociale onderneming.Een voorbeeld van sociaal ondernemerschap in Nederland is Specialisterren; een Utrechtse onderneming waar een dertigtal  jongeren met een autisme stoornis werkt aan het testen van software.
Een andere categorie sociaal ondernemers betreft ondernemende mensen die zich verbinden om gezamenlijk een lokaal maatschappelijk probleem op te lossen door het opzetten van een sociaal wijkbedrijf. Hierbij stellen zij zich onafhankelijk op, bijvoorbeeld jegens overheden, en bedienen zij zich in de regel van vernieuwende ideeën en strategieën om oplossingen te implementeren. Ook ontwikkelen zij vaker onconventionele financieringsarrangementen die erop gericht zijn tenminste kostenneutraal te opereren om zo de duurzaamheid van de oplossing te borgen.
Beide benaderingen van sociaal ondernemerschap krijgen aandacht in deze cursus, zij het dat de tweede benadering gezien de context van de cursus het meest voor de hand ligt.

De uitdaging in deze cursus is om daadwerkelijk in een zo divers mogelijk team samen te werken aan de realisatie van een prototype voor een sociale onderneming in de wijk Overvecht. Daartoe werk je zeer nauw samen met lokale stakeholders en initiatiefnemers. Het leidende didactische principe is ‘actie-leren’. Dit veronderstelt een actieve rol van studenten bij de diverse manieren van kennisverwerving. Uitgangspunten van actie-leren zijn oa ‘leren door doen’, ‘leren wordt versterkt door het nemen van risico’s’ en ‘ leren is een zaak van vrijwilligheid en ‘verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces’
Actie-leren betekent ook inhoudelijke en theoretische verdieping. Theorie wordt vraag-gestuurd en ‘just in time’ aangeboden. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘sociale bricolage’, ‘nut en noodzaak van impact meting’  en de ethische dimensie van sociaal ondernemen. Verder werken we met de nieuwste inzichten over het ontwikkelen van “nieuwe businessmodellen’ (klaverblad model). Je zoekt ook zelf naar  de voor jouw activiteiten relevante literatuur en bereidt de gemeenschappelijke bespreking hiervan zelf voor.  

Learning Lab Overvecht als Context van de cursus
Deze cursus vormt samen met de cursus Actie, leren en impact (USG4150) het hart van Learning Lab Overvecht (LLO) en is het resultaat van een twee jaar durend experiment met Community Engagement in academisch onderwijs (USO programma). Learning Lab Overvecht is een waardegedreven netwerkorganisatie die niet aan een specifieke fysieke plaats is gebonden en die functioneert als een lerende infrastructuur voor alle betrokken stakeholders inclusief studenten en docenten van de UU.
Concreet betekent het voorgaande dat docenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Onderwijskunde en het University College samen met studenten met zeer verscheidene studieachtergronden werken aan het co-creëren van duurzame oplossingen met lokale partners/probleemeigenaren  voor issues in de publieke ruimte in Overvecht. Learning Lab Overvecht behelst ook een visie op leren en kennisverwerving. We huldigen het principe ‘ learning as you go ‘ en als gevolg van die keuze ligt het primaat bij leren door doen (actieleren; zie voor de kenmerken van actieleren hierboven). Het bestuderen van theorie is een middel om in het proces beter onderbouwde keuzen te maken
 
Het learninglab is een formeel samenwerkingsverband tussen USBO, Dock en selab.

Het is mogelijk om het vak Sociaal Ondernemerschap als uitdaging in periode 2 te combineren met het vak Actie Leren en impact. Het is ook mogelijk om allleen voor deze cursus te kiezen in periode 2 of 4. Het Keuzevak maakt tevens onderdeel uit van de minor social entrepreneurship.
Beide cursussen bieden je zowel afzonderlijk als gecombineerd een leeromgeving die je in staat stelt om je academische kennis op een unieke manier in te zetten voor het co-creëren en toetsen van oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. [A1]  Voor het bewerkstelligen van inhoudelijke afstemming tussen beide vakken zullen tijdens de cursus enkele bijeenkomsten overlappen met de cursus  “Actie, leren en impact (USC4240).
Je werkt samen met lokale partners in de wijk, zoals theater ZIMIHC, het ondernemershuis, WIJ 3.0 en Ladyfit.
Het Learning Lab als leeromgeving biedt ook ruimte bieden voor andere keuze vakken, het doen van stages, en voor bachelor- en master afstudeervakken
 
Als vervolg op deze keuzecursus is het mogelijk om aansluitend een stage te volgen. De stage biedt je de mogelijkheid om de value case om te werken tot een werkende onderneming. Of om stage- onderzoek te doen naar een aan sociaal ondernemerschap verwant thema, zoals bijvoorbeeld impactmeting. 
 
Studenten die niet de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap volgen raden we aan zich vooraf kennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap eigen te maken. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen.

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Jonker, J. (Red.), (2015). Nieuwe businessmodellen-samen werken aan waardecreatie. Schoonhoven: Academic press
Artikelen
Diverse digitaal beschikbare wetenschappelijke artikelen over sociaal ondernemerschap (o.a. Dees, Martin & Osberg, Zahra et al, etc)
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Groepsproject
Weging40
Minimum cijfer5

Paper
Weging40
Minimum cijfer5

Individueel reflectieverslag
Weging20
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English