SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4210
USG4210
Burgers en democratie in Nederland
Cursus informatie
CursuscodeUSG4210
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud

Leerdoelen 

Na voltooiing van dit onderdeel heeft de student:

 • Kennis van en inzicht in actuele debatten over de relatie tussen bestuurders en burgers in de context van maatschappelijke en politieke veranderingen;
 • Kennis van en inzicht in de verschillende theoretische perspectieven op democratie;
 • Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse politiek sinds 1945;
 • Vaardigheden ontwikkeld om met behulp van theoretische concepten over bestuur en democratie actuele ontwikkelingen te analyseren en te bediscussiëren;
 • Vaardigheden ontwikkeld om een wetenschappelijk paper te schrijven en een coreferaat te houden.
Inhoud
De relatie tussen bestuurders en burgers is volop in ontwikkeling. Steeds vaker willen burgers invloed hebben op de totstandkoming van het beleid. Bestuurders geven daar gehoor aan door het organiseren van interactieve beleidsprocessen, stadsgesprekken en burgerpanels. Tegelijkertijd ziet de overheid zich steeds vaker geconfronteerd met hoge eisen en verwachtingen van de burger aan de overheid. De burger verwacht van politieke bestuurders dat zij alles doen om de veiligheid, leefbaarheid, en welvaart van de burgers te garanderen. De complexiteit van veel vraagstukken maakt het vaak onmogelijk om te voldoen aan alle, soms tegenstrijdige, verwachtingen. Politici die leiderschap tonen en een duidelijke visie hebben op het aanpakken van bijvoorbeeld de drugsproblematiek of de criminaliteit genieten een grote mate van populariteit. Een andere ontwikkeling is die van het populisme. De laatste jaren schieten de populistische groeperingen, zoals Fortuyn en Wilders, als paddestoelen uit de grond. Met hun scherpe kritiek op politieke bestuurders en het politiek systeem behalen zij een wisselend succes. Maar ook de gevestigde politiek is gevoelig voor populisme. Behalve op de politiek heeft populisme ook zijn weerslag op het openbaar bestuur. Er ontstaat steeds meer druk om op zoek te gaan naar snelle oplossingen en een radicale breuk met het verleden.

De veelbesproken 'kloof tussen burger en politiek' heeft in Nederland geleid tot een debat over de rol van bestuurders en de rol van burgers in een democratie. Wat mogen burgers verwachten van het politieke bestuur? Welke bijdrage zouden burgers kunnen leveren aan de beleidsvorming? Hoe zouden bestuurders om moeten gaan met eisen en verwachtingen van burgers? Is populisme een zegen of een vloek voor democratie en bestuur? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor deze cursus.

Status
Keuzecursus.

Voorkennis
Voor niet-B&O studenten: de B&O-cursus 'Inleiding Organisatie, beleid en management'.

Vaardigheden
In deze cursus wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volgende vaardigheden:
 • Analyse van ontwikkelingen in de relatie tussen bestuurders en burgers vanuit theoretische perspectieven op bestuur en democratie;
 • Het schrijven van een wetenschappelijk paper;
 • Het houden van een coreferaat.
Werkvormen
De cursus bestaat uit zes thematische bijeenkomsten waarin steeds een inleiding wordt gegeven op een thema en vervolgens aan de hand van lees- en discussievragen de literatuur wordt besproken. Hierna volgt een gastcollege waarin iemand uit de praktijk van de politiek en het bestuur de thematiek vanuit de praktijk belicht. De cursus wordt afgesloten met een mini-congres waarop iedere student een paper presenteert en een coreferaat houdt.
 
 
Toetsvormen
Het eindcijfer wordt bepaald op grond van:
 • literatuurtentamen (40%);
 • wetenschappelijke paper (40%);
 • coreferaat (20%).

Deelcijfers worden afgegeven met één decimaal achter de komma en worden niet afgerond. Voor elke deeltoets moet minimaal een 5 worden gehaald. Deelcijfers tussen de 5 en de 5,4 mogen worden herkanst, maar alleen als het eindcijfer onvoldoende is. Deelcijfers zijn één jaar geldig.

Literatuur

 • Hendriks (2006), Vitale democratie, Amsterdam: Amsterdam University Press; 
 • Reader met aanvullende artikelen.

Aantal deelnemers:
15, met 50% van de plaatsen gereserveerd voor studenten B&O. Minimum aantal studenten van 10, bij minder aanmeldingen zal de cursus geen doorgang vinden.

SluitenHelpPrint
Switch to English