SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4151
USG4151
Actie, leren en impact; Learning Lab Overvecht 1
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4151
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoonir. P.J. Linde
Telefoon+31 30 2538639
E-mailP.J.Linde@uu.nl
Docenten
Docent
ir. P.J. Linde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
ir. P.J. Linde
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afronding van deze cursus:
  • kunnen studenten verschillende perspectieven op Actie-Onderzoek onderkennen en hanteren in een specifieke context;
  • hebben studenten inzicht in de dynamiek van het ontwerpen, plannen en uitvoeren van interventies in een maatschappelijk krachtenveld i.s.m. relevante stakeholders in de rol van mede-onderzoekers;
  • kunnen studenten maatschappelijke probleemhouders/stakeholders vanuit verschillende disciplines bevragen op onderliggende impliciete aannames over leren en veranderen;
  • zijn studenten in staat om samen met maatschappelijke probleemeigenaren en hun stakeholders veranderingen door te voeren door het doorlopen van de empirische cyclus van actieonderzoek, praktijkkennis over deze specifieke veranderingen te expliciteren en te delen;
  • zijn studenten in staat om culturele verschillen in de samenwerking te onderkennen en productief te maken in de context van hun actie-onderzoek;
  • zijn studenten in staat om individueel en in teamverband te reflecteren op de eigen leerervaringen.
Inhoud

In deze cursus leer je in teamverband hoe je door middel van het uitvoeren van een Actie-Onderzoek  (AR) impact kunt genereren. Door het doorlopen van twee zogenaamde AR cycli werk je mee met (het begin van)  een verandering tot stand te brengen in een problematische maatschappelijke en/of organisatie context. Je  werkt daarbij nauw samen met lokale partners of probleemhouders in de rol van je mede-onderzoekers. Samen met hen onderzoek je welke onderliggende aannames een bepaalde, als problematisch ervaren, situatie in stand houdt en plan je met hen vervolgens gezamenlijk een interventie die ook uitgevoerd wordt. Je reflecteert na afloop op het resultaat.
 
We werken voor de volledige duur van de cursus vanuit een locatie in Overvecht. We dagen je uit om je reeds verworven academische kennis en vaardigheden in te zetten om een begin te maken met het verbeteren van de situatie van een bepaalde doelgroep.  Dit kan gaan over het zichtbaar maken van talent bij jongeren, woonprojecten tussen kwetsbare personen en studenten, het op een ondernemende manier oplossen van schuldenproblematiek van jongeren, ….. Waar loop jij warm voor?
 
De manier van werken volgt de aanpak van actie-onderzoek. De kern van actie-onderzoek als methode is dat je als onderzoeker meerdere cycli van diagnose, planning, implementatie en reflectie doorloopt. Het benutten van wetenschappelijke literatuur vanuit verschillende disciplines is een belangrijk hulpmiddel bij de reflectie en het ontwikkelen van verschillende verklaringen waarom een bepaalde interventie wel of niet goed heeft gewerkt. Dat inzicht vormt de basis voor de planning van een nieuwe interventie. De organisatie waarmee je samenwerkt leert als het ware met je mee.  Op deze manier draag je als actie-onderzoeker bovendien bij aan het ontwikkelen van gevalideerde praktijkkennis over leren en veranderen in een specifieke maatschappelijke context.
 
Als actie-onderzoeker heb je een dubbel commitment. Je bestudeert een maatschappelijk probleem in de context en werkt samen met specifieke groepen binnen deze context om een verandering te creëren in wat gezamenlijk gezien wordt als de gewenste richting. We besteden in de cursus aandacht aan de ethische consequenties van dit commitment en deze rol. Verder vraagt dit type onderzoek om een houding van voortdurende verwondering over wat mensen beweegt om zich te gedragen zoals ze doen. En dat geldt ook voor je eigen handelen als (toekomstig) academisch professional. 
 
Actie-onderzoek heeft een lange traditie en inmiddels is er een baaierd aan vormen ontstaan variërend van participatief actie-onderzoek voor empowerment van bepaalde groepen, waarderend onderzoek om te versterken wat werkt in een bepaalde praktijk, tot het maken van een leergeschiedenis als methode voor analyse en interventie in organisaties.
Je bestudeert literatuur over o.a. de (methodologische) grondslagen van het Actie - onderzoek, de range aan verschijningsvormen ervan en de visies op leren en kennisontwikkeling die ten grondslag liggen aan deze specifieke vorm van onderzoek.
 
Je wordt getoetst via een teamopdracht in de vorm van een lerend eindgesprek waarin je, in tegenwoordigheid van de lokale partner, ingaat op de mate waarin het onderzoek heeft geleid tot de gewenste verandering bij de lokale partner. Daarnaast schrijf je een individueel verslag waarin je reflecteert op je rol als actie-onderzoeker. In een paper ga je met behulp van de bestudeerde literatuur in op de wijze waarop je actie-onderzoek als methodologie hebt ingezet.
 
Learning lab overvecht als context van deze cursus
Deze cursus vormt samen met de cursus Sociaal ondernemerschap als uitdaging (USG4240) het hart van Learning Lab Overvecht (LLO) en is het resultaat van een twee jaar durend experiment met Community Engagement in academisch onderwijs (USO programma). Learning Lab Overvecht is een waardegedreven netwerkorganisatie die niet aan een specifieke plaats gebonden is en ie functioneert als een lerende infrastructuur voor alle betrokken stakeholders inclusief studenten en docenten van de UU.
Concreet betekent het voorgaande dat  docentenvan Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Onderwijswetenschappen en het University College samen met studenten  en lokale partners/probleemhouders aan het co-creëren van duurzame oplossingen voor issues in de publieke ruimte in Overvecht. Learning Lab Overvecht behelst ook een visie op leren en kennisverwerven. We huldigen het principe ‘ learning as you go ‘  en als gevolg ligt de nadruk op leren door doen (actieleren). Deze vorm van leren gaat over eigenaarschap nemen over de eigen leeromgeving, risico’s durven nemen en ruimte maaken voor individuele en gezamenlijke reflectie. Het bestuderen van theorie is een middel om in het proces beter onderbouwde keuzen te maken
 
Het learninglab is een formeel samenwerkingsverband tussen USBO, Dock en selab.
.
Het is mogelijk om het vak Actie, Leren en Impact te combineren met het vak Sociaal Ondernemerschap in dezelfde periode. Het is ook mogelijk om een van beide curssussen te doen. Learning Lab Overvecht biedt ook ruimte voor andere keuze vakken, het doen van stages, en voor bachelor- en master afstudeervakken
 
Beide cursussen bieden je zowel afzonderlijk als gecombineerd een leeromgeving die je in staat stelt om je academische kennis op een unieke manier in te zetten voor het co-creëren van oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Je werkt daarbij samen met lokale partners in de wijk, zoals theater ZIMIHC, het ondernemershuis, WIJ 3.0 en Ladyfit. Voor het bewerkstelligen van inhoudelijke afstemming met de cursus Sociaal Ondernemerschap als uitdaging (USG4151) zullen we in overleg enkele bijeenkomsten gezamenlijk plannen met de deelnemers van genoemde cursus
 
Studenten die niet de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap volgen raden we aan zich vooraf kennis van de beginselen van Bestuurs- en Organisatiewetenschap eigen te maken. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de cursus Inleiding Bestuur en Organisatie (USG5020) te volgen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Coghlan, D., & Brannick, T. (2014). Doing Action Research in your own organization (4th ed.). Sage: London.
Artikelen
Diverse digitaal beschikbare artikelen over verschillende vormen van Actie-onderzoek
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Teamopdracht
Weging40
Minimum cijfer5

Individueel paper
Weging30
Minimum cijfer5

Individueel reflectieverslag
Weging30
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English