SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLEMV19006
TLEMV19006
Talencurriculum in de onderwijspraktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLEMV19006
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen;
Contactpersoonprof. dr. H.C.J. de Graaff
E-mailH.C.J.deGraaff@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. H.C.J. de Graaff
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.C.J. de Graaff
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus
 • heb je inzicht in de wijze waarop en mate waarin theoretische noties over taalontwikkeling, taalgebruik, literaire en (inter)culturele ontwikkeling en toetsing een rol spelen in de onderwijspraktijk Nederlands/mvt;
 • heb je inzicht in de wijze waarop en mate waarin landelijk beleid en schoolbeleid een rol spelen bij de invulling van het onderwijs Nederlands/mvt op curriculum- en lesniveau;
 • kun je taal- en literatuurlessen beschrijven vanuit theoretisch-vakdidactische noties en praktische randvoorwaarden, en op basis daarvan analyseren op functie en effectiviteit;
 • kun je onderbouwde conclusies trekken over didactische afwegingen op basis van interviews met docenten;
 • ben je in staat om een korte lessenserie te ontwerpen gericht op specifieke taalvaardigheden en/of op een taalkundig/cultureel/literair thema, en kun je deze onderbouwen vanuit theorie en curriculumdoelen;
 • kun je een beredeneerd voorstel doen voor het evalueren van het leereffect van een ontworpen lessenserie of leerlijn;
 • ken je een aantal relevante concepten, begrippen en bronnen over taalonderwijs in je “doeltaal” en ben je in staat om deze te gebruiken in mondelinge en schriftelijke contexten.
Onderzoeksvaardigheden:
 • je leert wetenschappelijke literatuur te interpreteren in een onderwijscontext, d.w.z. je kunt op basis van wetenschappelijke ideeën reflecteren op theorie en praktijk van het taal- en literatuuronderwijs
 • je beheerst de leerstof in zowel mondelinge als schriftelijke communicatie en kunt vanuit zowel aangeboden als zelf vergaarde vakliteratuur een beredeneerde positie innemen
 • je leert kritisch omgaan met onderzoeksmethoden en -resultaten in de onderwijspraktijk
 • je maakt nader kennis met enkele specifieke onderzoeksmethoden: interview, materiaalanalyse, onderwijsontwerp
Inhoud
In de cursus besteden we aandacht aan kernconcepten van het taalonderwijscurriculum, aan noties van leerganganalyse en toetsing, en de relatie tussen de lespraktijk en het onderwijsbeleid. In de cursus worden theorie en inzichten uit de cursussen Literatuuronderwijs, Taalverwerving en Taalonderwijs aan de praktijk getoetst en in een bredere onderwijscontext geplaatst. De cursus is bedoeld om de context van de taalonderwijspraktijk te leren kennen en begrijpen, en vormt daarmee een contextualisering voor de stage (Professional in de Praktijk 1 en 2) en voor de cursussen Vakdidactiek 1 en 2.
 Iedere week zal een vak- en taaloverstijgend perspectief worden gekozen, waarbij we vervolgens ingaan op de context voor Nederlands dan wel de vreemde talen.
Tijdens de cursus voer je een inventarisatieopdracht uit (1: interview, observatie en/of leerganganalyse in tweetallen) en een ontwerpopdracht (2: lessenserie met verantwoording).

In de bijeenkomsten en in observatie-, interview- en ontwerpopdrachten gaan studenten in op (een selectie van) de volgende vragen:
Waaruit bestaan de curricula Nederlands en vreemde talen (mvt) op het havo-vwo? Hoe is de onderlinge afstemming tussen de curricula? Hoe worden tussendoelen en eindtermen bepaald? Hoe worden het Europees Referentiekader (ERK) en Referentieniveaus Taal gebruikt? Wat is de relatie tussen leerdoelen/eindtermen, inhouden en toetsen? Hoe zit het PTA voor de talen in elkaar? Wat is de rol van Cito, SLO, CvTE enz.? Hoe zijn leerlijnen en eindtermen zichtbaar in leergangen? Hoe worden kennis en vaardigheden in leergangen opgebouwd? Welke typen opdrachten worden ingezet voor welk type leerdoelen? Welke keuzes maken docenten en talensecties in het taalonderwijsprogramma, op basis van leergang, curricula, eindtermen, praktische randvoorwaarden en wettelijke regelingen?
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Kennis van taalverwervingsprocessen en van theorievorming over literatuuronderwijs.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Taalverwerving (TLEMV16004) en Literatuuronderwijs (TLEMV16003)
Verplicht materiaal
Artikelen
Online beschikbaar
Boek
Studenten Nederlands: Projectgroep Nederlands (2002). Nederlands in de tweede fase. Bussum: Coutinho. Studenten Engels, Duits, Frans, Spaans: Dönszelmann, S, van Beuningen, C, Kaal, A., & de Graaff, R. (2020). Handboek vreemdetalendidactiek. Bussum: Coutinho.
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Degelijke voorbereiding en academische scherpte.

Bijdrage aan groepswerk
Constructieve samenwerking en academische grondhouding

Toetsen
Paper 1
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
-herkenning van kernconcepten uit de cursus in de onderwijspraktijk;
-bevraging van expliciete en impliciete keuzes en afwegingen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs
-inschatting van mogelijkheden tot aanpassing en verbetering, op basis van probleemanalyse

Paper 2
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
o powerpoint: een adequate presentatie van de (her)ontworpen lessenserie, (3x, in taal van studie)
o goed verzorgde presentatie, samenvatting, structuur, taalgebruik en bronvermelding (1x)
o relevante en inzichtelijke verwerking van ontvangen feedback (1x)

o een inzichtelijke probleemanalyse voor het (her)ontwerp (1x)
o een onderbouwde verantwoording van de gemaakte keuzes, in relatie tot de bestudeerde literatuur (3x)

SluitenHelpPrint
Switch to English