SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUSTR113
RGMUSTR113
Capita selecta strafrecht: Materieel strafrecht: Neurowetenschap en strafrecht: Focus op forensische psychiatrie
Cursus informatie
CursuscodeRGMUSTR113
Studiepunten (EC)2,5
Cursusdoelen
Algemene informatie over Capoita Selecta I en Capita Selecta II
Doelstellingen van Capita Selecta I en Capita Selecta II

Capita Selecta I (10 EC) en Capita Selecta II (5 EC) bestaan uit verdiepingsmodules waarvan u in totaal zes modules volgt.

Capita Selecta I begeeft zich wat onderwerpen betreft in de kern van het strafrecht en het strafprocesrecht. Daarnaast biedt de cursus ruimte om op actualiteiten in te gaan dan wel thema’s multidimensionaal te benaderen. De master Strafrecht wil studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Beroepen als advocaat, officier van justitie en rechter vergen een gedegen en diepgaande kennis van zowel het materiële strafrecht als het strafprocesrecht. Capita Selecta I bevat daartoe een cluster van vijf materieelstrafrechtelijke modules en een cluster van zes strafprocesrechtelijke modules, waarbij u verplicht bent om twee materieelstrafrechtelijke modules en twee strafprocesrechtelijke modules te volgen en met goed gevolg af te ronden.

Alle modules duren drie weken, waarvan twee weken onderwijs en één toetsweek. De onderwijsvormen en de toetsing verschilt per module en is aangepast op het thema en de opzet van de module. In de twee weken onderwijs gaat u meteen de diepte in in het specifieke, afgebakende thema van de module. Daarbij wordt van u verwacht dat u zelf materiaal verzamelt (er zijn geen readers, wel studiebulletins), dat u actief en goed voorbereid participeert in het onderwijs, dat u zichzelf bijspijkert als bepaalde basiskennis zou blijken te ontbreken. Een module vergt daarmee veel zelfstudie. Aldus wordt u in elke module kort, maar diepgaand ‘ondergedompeld’ in een bepaald thema. Daarmee verwerft u op specifieke terreinen veel kennis, alsmede de vaardigheid om op een bepaald thema snel in te werken en de diepte in te gaan. Dat is iets wat u later als advocaat, rechter, officier van justitie e.d. ook moet kunnen.

Doordat binnen het verband van Capita Selecta meer modules op materieelstrafrechtelijk en strafprocesrechtelijk terrein worden aangeboden, kunt u modules kiezen die aansluiten bij persoonlijke belangstellingen. De modules kunnen jaarlijks wisselen. Elke module is 2,5 ECTS. Dit jaar worden de volgende modules aangeboden:

Het cluster van modules op materieelstrafrechtelijk terrein (waaruit twee modules moeten worden gekozen):
Module 1 Sr: Materieel strafrecht: Materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel (RGMUSTR100)
Module 2 Sr: Materieel strafrecht: Preventief strafrecht  (RGMUSTR101)
Module 3 Sr: Materieel strafrecht: Witwassen (RGMUSTR102)
Module 4 Sr: Materieel strafrecht: Voordeelsontneming (RGMUSTR111)
Module 5 Sr: Materieel strafrecht: Neurowetenschap en strafrecht: focus op forensische psychiatrie (RGMUSTR113)
 
Het cluster van modules op strafprocesrechtelijk terrein (waaruit eveneens twee modules moeten worden gekozen):
Module 1 Sv: Strafprocesrecht: De positie van het slachtoffer (RGMUSTR107)
Module 2 Sv: Strafprocesrecht: Voorarrest (RGMUSTR105)
Module 3 Sv: Strafprocesrecht: Modernisering wetboek van strafvordering (RGMUSTR106)
Module 4 Sv: Strafprocesrecht: Buitengerechtelijke afdoening (RGMUSTR114)
Module 5 Sv: Strafprocesrecht: Ne bis in idem beginsel (RGMUSTR115)
Module 6 Sv: Strafprocesrecht: Bijzondere opsporingsbevoegdheden (RGMUSTR116)
 
Capita Selecta II ziet op het verwerven van verschillende soorten vaardigheden. Het betreft vaardigheden die voor de rechtspraktijk van groot belang zijn. Daarbij wordt uitgesplitst naar de rechtspraktijk in de vorm van de togaberoepen en de rechtspraktijk in de vorm van onderzoeksfuncties. Voor beoefenaren van de togaberoepen is van groot belang dat zij beschikken over uitstekende mondelinge vaardigheden vooral in de vorm van pleiten. Dat is wat advocaten doen bij hun pleidooi en wat officieren van justitie doen bij hun requisitoir. Daarom wordt in Capita Selecta II een module over het schrijven en het houden van een pleidooi en/of requisitoir aangeboden, de module Praktijkopdracht.

Echter, niet alle studenten komen uiteindelijk in togaberoepen terecht. Zij verwerven vaak functies met een onderzoekscomponent of beleidscomponent. Bovendien hebben studenten soms belangstelling voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Om die reden wordt ook een module onderzoeksopdracht aangeboden. Maar ook hier is het geven van een presentatie onderdeel van de toetsing.

Ten slotte maakt de module Onderzoeksopzet scriptie onderdeel uit van Capita Selecta II. Hierna komt deze voor alle studenten verplichte module verder aan bod.

Cursusdoelen Capita Selecta I

Na afloop van Capita Selecta I:
 • heeft de student diepgaande kennis van en inzicht in een aantal deelterreinen van het straf(proces)recht.
 • heeft de student kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen Europese en internationale ontwikkelingen en van het straf(proces)recht,  en is in staat om de internationale en nationale maatschappelijke context van het straf(proces)recht mee te wegen in de analyse van dat rechtsgebied.
 • is de student in staat om zelfstandig en in korte tijd diepgaande kennis en inzicht te verwerven in een vraagstuk of onderwerp op het terrein van het straf(proces)recht, mede met het oog op het professioneel functioneren op de arbeidsmarkt.
 • is de student in staat om zelfstandig bestaande wetenschappelijke kennis op integere en methodologisch verantwoorde wijze te vergaren, deze op waarde te schatten en daarop kritisch te reflecteren en deze op systematische wijze te verwerken en te ordenen, ongeacht of de bronnen van deze kennis in het Nederlands of in het Engels zijn gesteld.
 • kan de student kennis, ideeën, oplossingen en conclusies alsmede de argumenten, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, zowel schriftelijk als mondeling begrijpelijk, gestructureerd, correct en overtuigend communiceren aan een publiek van specialisten en niet-specialisten.
 • is de student is in staat theorie en praktijk met elkaar te verbinden in het bijzonder door een analyse te maken van en oplossingen aan te dragen voor juridische kwesties die in de praktijk spelen aan de hand van de theoretische kennis en inzichten die zijn verkregen.
 
Cursusdoelen Capita Selecta II

Na afloop van Capita Selecta II:
 • heeft de student kennis van en inzicht in een onderwerp behorend tot het straf(proces)recht.
 • kan de student een straf(proces)rechtelijk leerstuk in context plaatsen.
 • kan de student een onderzoeksvraag formuleren en uitwerken in deelvragen en heeft hij een goedgekeurde opzet voor zijn scriptie opgesteld.
 • kan de student materiaal (o.m. regelgeving, literatuur en rechtspraak) verzamelen en beoordelen.
 • kan de student een opzet voor zijn masterscriptie structureren en opstellen, en de opzet schrijven in helder en correct Nederlands.
 • kan de student een coherent betoog opbouwen, schrijven en presenteren, op basis van  een heldere juridische argumentatie, uitdrukken.
 • kan de student juridisch redeneren en schrijven (duidelijke opbouw, structuur en conclusies) en daarvan schriftelijk verslag doen in een paper geschreven in helder en correct Nederlands waarbij men zich doeltreffend kan uitdrukken.
 • kan de student individueel of groepsgewijs een luisterwaardig betoog houden, op basis van een zelf geschreven processtuk of paper.
 
Afwijkende module: Module Onderzoeksopzet scriptie

Een module heeft een andere opzet en moet door iedereen worden gevolgd. Dat is de module Onderzoeksopzet scriptie (RGMUSTR010). Deze module strekt tot het schrijven van een definitieve, goedgekeurde opzet voor de masterscriptie. De module vormt het sluitstuk van het OST-traject. Het is het eindresultaat van de derde fase in het OST-traject (zie het document Onderzoeks- en scriptietraject Master Strafrecht 2018-2019, te vinden op de Blackboardomgeving van de module). Voor de module Onderzoeksopzet scriptie ontvangt u geen cijfer, maar een voldoende of een onvoldoende.  Als u een voldoende haalt, kunt u aanvangen met het schrijven van de masterscriptie onder begeleiding van de scriptiebegeleider die u in het OST-traject in december wordt toegewezen. Bij een onvoldoende kunt u niet beginnen met het schrijven van de masterscriptie. U zal de module Onderzoeksopzet scriptie moeten repareren door alsnog een scriptieopzet in te leveren die met een voldoende kan worden beoordeeld. Voor meer informatie over de module zie het Studiebulletin van de module Onderzoeksopzet scriptie dat op de Blackboardomgeving van de module beschikbaar is gesteld.

Wanneer is aan de vereisten van Capita Selecta I en Capita Selecta II voldaan?

Aan de vereisten van Capita Selecta I (10 EC) is voldaan zodra uit Osiris blijkt dat u twee materieelstrafrechtelijke en twee strafprocesrechtelijke modules met succes heeft behaald. Aan de vereisten van Capita Selecta II (5 EC) is voldaan, zodra uit Osiris blijkt u een voldoende heeft behaald voor de module Onderzoeksopzet scriptie alsmede een voldoende heeft behaald voor ofwel de module Praktijkopdracht, ofwel de module Onderzoeksopdracht.

Rooster en inschrijving

Periode 3 is onderverdeeld in drie blokken van drie weken. De modules van Capita Selecta I en Capita Selecta II worden verspreid over deze blokken van drie weken aangeboden. De module Onderzoeksopzet scriptie wordt alleen in het eerste blok van drie weken aangeboden en moet, als gezegd, door iedereen worden gevolgd. Voor de andere modules geldt dat daarvoor kan worden ingeschreven. Vanwege de verplichting om twee materieelstrafrechtelijke modules en twee strafprocesrechtelijke modules met goed gevolg af te ronden, moet u een zodanige keuze maken uit het aanbod van modules dat u in staat bent om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Dat kan betekenen dat u in een blok drie modules moet volgen, terwijl u in een ander blok twee modules volgt.

Let op: voor de meeste modules geldt een maximumcapaciteit van 25 studenten. Schrijf derhalve zo snel mogelijk in en geef voorkeuren aan. U wordt in modules geplaatst. Het kan zijn dat u niet kan worden geplaatst in de module van uw eerste voorkeur.
 
Reparatie of inhalen van een module

Voor elke module geldt dat een reparatie- of inhaalmogelijkheid bestaat. Voor deze reparatie- of inhaalmogelijkheid geldt een algemene regeling die op Blackboardomgeving van het OST bekend wordt gemaakt. Deze reparatie- of inhaalmogelijkheid komt er in de kern op neer dat binnen de module waarvoor een onvoldoende is behaald een vervangende schriftelijke toets moet worden afgelegd. De docent van de desbetreffende module bepaalt wat de reparatie- of inhaalmogelijkheid inhoudt en wanneer die plaatsvindt (dat kan in periode 4 zijn, vooral bij modules van het derde blok). Raadpleeg derhalve de genoemde algemene regeling en neem contact op met de docent van de module over de reparatie- of inhaalmogelijkheid.
 
Mocht u in periode 4 gebruik (moeten) maken van een reparatie- of inhaalmogelijkheid, dan heeft dat invloed op uw scriptieplanning. Eventuele vertraging die u oploopt bij het schrijven van uw scriptie is uw eigen verantwoordelijkheid. De scriptiedeadline blijft onverkort gelden.
 
Doel
Na afloop van de module Neurowetenschap en strafrecht:
- heeft de student kennis van en inzicht in de betekenis en beperkingen van de neurowetenschappen voor het strafrecht.
-           heeft de student meer specifiek kennis van en inzicht in het gebruik van neurotechnieken in de forensische psychiatrie.
-           kan de student een publicatie op het terrein van het neurorecht lezen, analyseren en evalueren en daarvan mondeling/schriftelijk verslag doen.
-           kan de student een in goed Nederlands gesteld betoog schrijven over neurorecht.
Inhoud
Inhoud
De laatste jaren wordt de vraag naar de betekenis van neurowetenschap voor het strafrecht steeds nadrukkelijker gesteld. Bijvoorbeeld, kunnen hersenscans iets zeggen over de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte? Of is het zo dat de neurowetenschappen laten zien dat de vrije wil niet bestaat, en dat daarom eigenlijk niemand toerekeningsvatbaar is? Zou neurotechnologie ons kunnen helpen om de gedachten van mensen - bijvoorbeeld verdachten - op de een of andere manier te 'lezen'? En kunnen neurobiologische parameters nuttig zijn om het recidiverisico in te schatten? Vragen als deze spelen niet alleen in Nederlandse debatten, maar worden internationaal bediscussieerd en onderzocht. Het vakgebied waarin dergelijk onderzoek gedaan wordt, noemt men 'neurorecht'. Het is een zich snel ontwikkelend en zeer interdisciplinair domein, waarin onder meer neurowetenschappers, ethici, psychiaters, psychologen in juristen participeren.
In deze module komt een aantal centrale problemen binnen het neurorecht aan de orde - met nadruk op de forensische psychiatrie - waaronder bovengenoemde kwesties. De uitdaging is daarbij steeds om tot een afgewogen oordeel te komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden, en tevens risico's en valkuilen, van de toepassing van neurotechnieken in het strafrecht. Hiervoor is het nodig zowel naar de technische kant van neurotechnieken te kijken als naar de normatieve (juridische en ethische) kant. Daarbij geldt als uitgangspunt dat ondeugdelijke technieken niet gebruikt dienen te worden, maar dat tevens voorkomen moet worden dat behulpzame technieken onbenut blijven.
 
Doelstellingen van Capita Selecta I en Capita Selecta II

Capita Selecta I (10 EC) en Capita Selecta II (5 EC) bestaan uit verdiepingsmodules waarvan u in totaal zes modules volgt.

Capita Selecta I begeeft zich wat onderwerpen betreft in de kern van het strafrecht en het strafprocesrecht. Daarnaast biedt de cursus ruimte om op actualiteiten in te gaan dan wel thema’s multidimensionaal te benaderen. De master Strafrecht wil studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Beroepen als advocaat, officier van justitie en rechter vergen een gedegen en diepgaande kennis van zowel het materiële strafrecht als het strafprocesrecht. Capita Selecta I bevat daartoe een cluster van vijf materieelstrafrechtelijke modules en een cluster van zes strafprocesrechtelijke modules, waarbij u verplicht bent om twee materieelstrafrechtelijke modules en twee strafprocesrechtelijke modules te volgen en met goed gevolg af te ronden.

Alle modules duren drie weken, waarvan twee weken onderwijs en één toetsweek. De onderwijsvormen en de toetsing verschilt per module en is aangepast op het thema en de opzet van de module. In de twee weken onderwijs gaat u meteen de diepte in in het specifieke, afgebakende thema van de module. Daarbij wordt van u verwacht dat u zelf materiaal verzamelt (er zijn geen readers, wel studiebulletins), dat u actief en goed voorbereid participeert in het onderwijs, dat u zichzelf bijspijkert als bepaalde basiskennis zou blijken te ontbreken. Een module vergt daarmee veel zelfstudie. Aldus wordt u in elke module kort, maar diepgaand ‘ondergedompeld’ in een bepaald thema. Daarmee verwerft u op specifieke terreinen veel kennis, alsmede de vaardigheid om op een bepaald thema snel in te werken en de diepte in te gaan. Dat is iets wat u later als advocaat, rechter, officier van justitie e.d. ook moet kunnen.

Doordat binnen het verband van Capita Selecta meer modules op materieelstrafrechtelijk en strafprocesrechtelijk terrein worden aangeboden, kunt u modules kiezen die aansluiten bij persoonlijke belangstellingen. De modules kunnen jaarlijks wisselen. Elke module is 2,5 ECTS. Dit jaar worden de volgende modules aangeboden:

Het cluster van modules op materieelstrafrechtelijk terrein (waaruit twee modules moeten worden gekozen):
Module 1 Sr: Materieel strafrecht: Materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel (RGMUSTR100)
Module 2 Sr: Materieel strafrecht: Preventief strafrecht  (RGMUSTR101)
Module 3 Sr: Materieel strafrecht: Witwassen (RGMUSTR102)
Module 4 Sr: Materieel strafrecht: Voordeelsontneming (RGMUSTR111)
Module 5 Sr: Materieel strafrecht: Neurowetenschap en strafrecht: focus op forensische psychiatrie (RGMUSTR113)
 
Het cluster van modules op strafprocesrechtelijk terrein (waaruit eveneens twee modules moeten worden gekozen):
Module 1 Sv: Strafprocesrecht: De positie van het slachtoffer (RGMUSTR107)
Module 2 Sv: Strafprocesrecht: Voorarrest (RGMUSTR105)
Module 3 Sv: Strafprocesrecht: Modernisering wetboek van strafvordering (RGMUSTR106)
Module 4 Sv: Strafprocesrecht: Buitengerechtelijke afdoening (RGMUSTR114)
Module 5 Sv: Strafprocesrecht: Ne bis in idem beginsel (RGMUSTR115)
Module 6 Sv: Strafprocesrecht: Bijzondere opsporingsbevoegdheden (RGMUSTR116)
 
Capita Selecta II ziet op het verwerven van verschillende soorten vaardigheden. Het betreft vaardigheden die voor de rechtspraktijk van groot belang zijn. Daarbij wordt uitgesplitst naar de rechtspraktijk in de vorm van de togaberoepen en de rechtspraktijk in de vorm van onderzoeksfuncties. Voor beoefenaren van de togaberoepen is van groot belang dat zij beschikken over uitstekende mondelinge vaardigheden vooral in de vorm van pleiten. Dat is wat advocaten doen bij hun pleidooi en wat officieren van justitie doen bij hun requisitoir. Daarom wordt in Capita Selecta II een module over het schrijven en het houden van een pleidooi en/of requisitoir aangeboden, de module Praktijkopdracht.

Echter, niet alle studenten komen uiteindelijk in togaberoepen terecht. Zij verwerven vaak functies met een onderzoekscomponent of beleidscomponent. Bovendien hebben studenten soms belangstelling voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Om die reden wordt ook een module onderzoeksopdracht aangeboden. Maar ook hier is het geven van een presentatie onderdeel van de toetsing.

Ten slotte maakt de module Onderzoeksopzet scriptie onderdeel uit van Capita Selecta II. Hierna komt deze voor alle studenten verplichte module verder aan bod.
Cursusdoelen Capita Selecta I

Na afloop van Capita Selecta I:
 • heeft de student diepgaande kennis van en inzicht in een aantal deelterreinen van het straf(proces)recht.
 • heeft de student kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen Europese en internationale ontwikkelingen en van het straf(proces)recht,  en is in staat om de internationale en nationale maatschappelijke context van het straf(proces)recht mee te wegen in de analyse van dat rechtsgebied.
 • is de student in staat om zelfstandig en in korte tijd diepgaande kennis en inzicht te verwerven in een vraagstuk of onderwerp op het terrein van het straf(proces)recht, mede met het oog op het professioneel functioneren op de arbeidsmarkt.
 • is de student in staat om zelfstandig bestaande wetenschappelijke kennis op integere en methodologisch verantwoorde wijze te vergaren, deze op waarde te schatten en daarop kritisch te reflecteren en deze op systematische wijze te verwerken en te ordenen, ongeacht of de bronnen van deze kennis in het Nederlands of in het Engels zijn gesteld.
 • kan de student kennis, ideeën, oplossingen en conclusies alsmede de argumenten, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, zowel schriftelijk als mondeling begrijpelijk, gestructureerd, correct en overtuigend communiceren aan een publiek van specialisten en niet-specialisten.
 • is de student is in staat theorie en praktijk met elkaar te verbinden in het bijzonder door een analyse te maken van en oplossingen aan te dragen voor juridische kwesties die in de praktijk spelen aan de hand van de theoretische kennis en inzichten die zijn verkregen.
 
Cursusdoelen Capita Selecta II

Na afloop van Capita Selecta II:
 • heeft de student kennis van en inzicht in een onderwerp behorend tot het straf(proces)recht.
 • kan de student een straf(proces)rechtelijk leerstuk in context plaatsen.
 • kan de student een onderzoeksvraag formuleren en uitwerken in deelvragen en heeft hij een goedgekeurde opzet voor zijn scriptie opgesteld.
 • kan de student materiaal (o.m. regelgeving, literatuur en rechtspraak) verzamelen en beoordelen.
 • kan de student een opzet voor zijn masterscriptie structureren en opstellen, en de opzet schrijven in helder en correct Nederlands.
 • kan de student een coherent betoog opbouwen, schrijven en presenteren, op basis van  een heldere juridische argumentatie, uitdrukken.
 • kan de student juridisch redeneren en schrijven (duidelijke opbouw, structuur en conclusies) en daarvan schriftelijk verslag doen in een paper geschreven in helder en correct Nederlands waarbij men zich doeltreffend kan uitdrukken.
 • kan de student individueel of groepsgewijs een luisterwaardig betoog houden, op basis van een zelf geschreven processtuk of paper.
 
Afwijkende module: Module Onderzoeksopzet scriptie

Een module heeft een andere opzet en moet door iedereen worden gevolgd. Dat is de module Onderzoeksopzet scriptie (RGMUSTR010). Deze module strekt tot het schrijven van een definitieve, goedgekeurde opzet voor de masterscriptie. De module vormt het sluitstuk van het OST-traject. Het is het eindresultaat van de derde fase in het OST-traject (zie het document Onderzoeks- en scriptietraject Master Strafrecht 2018-2019, te vinden op de Blackboardomgeving van de module). Voor de module Onderzoeksopzet scriptie ontvangt u geen cijfer, maar een voldoende of een onvoldoende.  Als u een voldoende haalt, kunt u aanvangen met het schrijven van de masterscriptie onder begeleiding van de scriptiebegeleider die u in het OST-traject in december wordt toegewezen. Bij een onvoldoende kunt u niet beginnen met het schrijven van de masterscriptie. U zal de module Onderzoeksopzet scriptie moeten repareren door alsnog een scriptieopzet in te leveren die met een voldoende kan worden beoordeeld. Voor meer informatie over de module zie het Studiebulletin van de module Onderzoeksopzet scriptie dat op de Blackboardomgeving van de module beschikbaar is gesteld.

Wanneer is aan de vereisten van Capita Selecta I en Capita Selecta II voldaan?

Aan de vereisten van Capita Selecta I (10 EC) is voldaan zodra uit Osiris blijkt dat u twee materieelstrafrechtelijke en twee strafprocesrechtelijke modules met succes heeft behaald. Aan de vereisten van Capita Selecta II (5 EC) is voldaan, zodra uit Osiris blijkt u een voldoende heeft behaald voor de module Onderzoeksopzet scriptie alsmede een voldoende heeft behaald voor ofwel de module Praktijkopdracht, ofwel de module Onderzoeksopdracht.

Rooster en inschrijving

Periode 3 is onderverdeeld in drie blokken van drie weken. De modules van Capita Selecta I en Capita Selecta II worden verspreid over deze blokken van drie weken aangeboden. De module Onderzoeksopzet scriptie wordt alleen in het eerste blok van drie weken aangeboden en moet, als gezegd, door iedereen worden gevolgd. Voor de andere modules geldt dat daarvoor kan worden ingeschreven. Vanwege de verplichting om twee materieelstrafrechtelijke modules en twee strafprocesrechtelijke modules met goed gevolg af te ronden, moet u een zodanige keuze maken uit het aanbod van modules dat u in staat bent om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Dat kan betekenen dat u in een blok drie modules moet volgen, terwijl u in een ander blok twee modules volgt.

Let op: voor de meeste modules geldt een maximumcapaciteit van 25 studenten. Schrijf derhalve zo snel mogelijk in en geef voorkeuren aan. U wordt in modules geplaatst. Het kan zijn dat u niet kan worden geplaatst in de module van uw eerste voorkeur.
 
Reparatie of inhalen van een module

Voor elke module geldt dat een reparatie- of inhaalmogelijkheid bestaat. Voor deze reparatie- of inhaalmogelijkheid geldt een algemene regeling die op Blackboardomgeving van het OST bekend wordt gemaakt. Deze reparatie- of inhaalmogelijkheid komt er in de kern op neer dat binnen de module waarvoor een onvoldoende is behaald een vervangende schriftelijke toets moet worden afgelegd. De docent van de desbetreffende module bepaalt wat de reparatie- of inhaalmogelijkheid inhoudt en wanneer die plaatsvindt (dat kan in periode 4 zijn, vooral bij modules van het derde blok). Raadpleeg derhalve de genoemde algemene regeling en neem contact op met de docent van de module over de reparatie- of inhaalmogelijkheid.
 
Mocht u in periode 4 gebruik (moeten) maken van een reparatie- of inhaalmogelijkheid, dan heeft dat invloed op uw scriptieplanning. Eventuele vertraging die u oploopt bij het schrijven van uw scriptie is uw eigen verantwoordelijkheid. De scriptiedeadline blijft onverkort gelden.

 

 
SluitenHelpPrint
Switch to English