SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUSTR006
RGBUSTR006
Inleiding criminologie voor juristen
Cursus informatie
CursuscodeRGBUSTR006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoondr. B.C.M. Oude Breuil
Telefoon+31 30 2531952
E-mailb.oudebreuil@uu.nl
Docenten
Docent
mr. dr. J.M.W. Lindeman
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.C.M. Oude Breuil
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.C.M. Oude Breuil
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 11-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOnderdeel minor Criminologie. Niet toegankelijk voor FSW-studenten. Niet te combineren met RGBUSTR007.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in de basisthema’s en het conceptuele kader van de (mainstream en kritische) criminologie.
  • heeft de student kennis van en inzicht in enkele basisdebatten binnen de sociale wetenschappen (voor zover van belang voor het begrijpen van criminologische debatten).
  • heeft de student kennis van en inzicht in kenmerken van de laatmoderniteit (voor zover van belang voor het begrijpen van hedendaagse criminaliteits- en handhavingsdiscoursen).
  • heeft de student begrip van de multidisciplinariteit van het vakgebied van de criminologie en hoe verschillende disciplines kunnen bijdragen aan de criminologie.
  • is de student in staat om sociaalwetenschappelijke informatie te vergaren, op waarde te schatten, te verwerken en te ordenen (inclusief bronvermelding APA stijl).
  • heeft de student algemene academische analytische vaardigheden ontwikkeld (zoals hoofd- en bijzaken onderscheiden, concretiseren, categoriseren, kritisch beoordelen, verbanden leggen).
  • heeft de student gewerkt aan zijn argumentatievaardigheden.
  • heeft de student zijn communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) verder ontwikkeld.
Inhoud
Criminologie is een multidisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het begrijpen en duiden van criminaliteit, de personen en groepen die crimineel gedrag plegen, zij die er slachtoffer van worden en de vele soorten mogelijke reacties van de samenleving op dit gedrag. Van oudsher heeft de criminologie tevens een sterk pragmatische inslag; criminologen hebben zich veel beziggehouden met vragen over de wijze waarop criminaliteit bestreden zou moeten worden, welke straffen het beste werken, hoe preventie van criminaliteit eruit zou moeten zien, enzovoort. Deze cursus beoogt een introductie te geven op het vakgebied van de criminologie. Eerst wordt ingegaan op de ontwikkeling van het vakgebied; vervolgens wordt aan de hand van een thematische insteek het vakgebied verkend (NB. een chronologische behandeling van criminologische theorieën komt in de cursus Verdieping Criminologie aan bod). Verschillende criminologische themagebieden passeren de revue, zoals jeugdcriminaliteit, seriële delicten, witteboorden-, overheids- en ‘corporate’ criminaliteit, transnationale georganiseerde misdaad, en tevens wordt ingegaan op de penologie en op (overheids) reacties op criminaliteit. Hierbij wordt ingegaan op enkele kenmerken van het huidige laatmoderne tijdperk (en daarbij behorende concepten als securitization, responsibilization, penal populism enzovoort) en het belang daarvan voor het duiden van hedendaagse discoursen over criminaliteit, zoals die bijvoorbeeld binnen de media tot uitdrukking komen.

In de variant Inleiding criminologie-1, bedoeld voor studenten rechtsgeleerdheid, wordt in de werkgroepen ingegaan op enkele basisdebatten binnen de sociale wetenschappen, die van belang zijn om de ontwikkelingen binnen de criminologie te kunnen duiden. Ook wordt ingegaan op sociaal wetenschappelijke manieren van onderzoek doen, zoals gangbaar binnen de criminologie. Er worden voorbeelden gegeven van state of the art (empirisch) criminologisch onderzoek en studenten wordt geleerd dergelijke onderzoeksbevindingen te verbinden met de geleerde criminologische concepten. Tenslotte worden vaardigheden aangeleerd als het (diepgaand) leren begrijpen en analyseren van Engelstalige wetenschappelijke teksten (aan de hand van close reading), het schrijven van een paper (op sociaal wetenschappelijke wijze), het voeren van een wetenschappelijk argument, en het kritisch analyseren van mediaberichten (inleidend niveau). 
In de zogenaamde basiscolleges worden de studenten sociale wetenschappen en juridische studenten gescheiden. De juridische studenten krijgen een introductie in sociaal-wetenschappelijke basisconcepten en –debatten; de studenten sociale wetenschappen krijgen een inleiding in het strafrecht.

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOC0100 Inleiding criminologie.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte cursus in minor Criminologie
  • Niet-juridische keuzecursus bachelor
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Er bestaat voldoende voorkennis van de cursussen op niveau 1 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
Walklate, S. (2016) Criminology; the Basics, Routledge; 3rd edition (15 Sept. 2016)
Literatuur
Aanvullende verplichte literatuur wordt via Blackboard en bij het eerste college bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie studiebulletin.

Werkgroep

Toetsen
Groepspaper
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Feedback op eindversie door docent.

Schriftelijke toets
Weging70
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English