SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV020
RGBUPRV020
Beginselen intellectuele eigendom
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV020
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. S. Kulk
E-mails.kulk@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. S. Kulk
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 24-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • kent de student de grondslagen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten.
 • kan de student de nationale en Europese regelgeving en jurisprudentie  toepassen op een casus.
 • kent de student de belangrijkste Europese en (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom.
 • kent de student de verhouding van de intellectuele eigendomsrechten tot leerstukken zoals de vrije mededinging en de informatievrijheid.
 • kan de student de strekking van een rechterlijke uitspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in een bredere context plaatsen in de vorm van een annotatie.
 • is de student in staat om creatieve en/of multidimensionale verbanden te leggen, alternatieve verklaringen te geven en/of  nieuwe perspectieven of procedures te ontwikkelen (algemene academische analytische vaardigheden, niveau 3).
 • is de student  in staat argumenten van diepgang en scherpte te gebruiken en daarbij rekening te houden met ethische en maatschappelijke aspecten (argumentatievaardigheden, niveau 3)

 
Inhoud
In onze informatiesamenleving is het belang van intellectuele eigendomsrechten alleen maar toegenomen. De elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen stellen het intellectueel eigendomsrecht bovendien voor nieuwe uitdagingen. Kan een linkje op internet een auteursrechtinbreuk zijn? En in hoeverre zijn de regels uit het octrooirecht van toepassing op 3D-printen?
 
Deze cursus geeft de student een overzicht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten, met name het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Andere IE-rechten, zoals het databankrecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht komen ook aan bod. In het bijzonder wordt stilgestaan bij (i) het voorwerp van bescherming, (ii) de inhoud en beschermingsomvang van de exploitatierechten, (iii) de beperkingen op, (iv) en de handhaving van deze rechten.
 
De student leert over de regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Maar er wordt ook vooruitgekeken. Naast het positieve recht wordt er aandacht besteed aan (actuele) ontwikkelingen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Door de toekomstgerichte insteek van de cursus komen ook onderwerpen als robotica en nieuwe internet-technologie aan de orde. Als een robot een betere versie van zichzelf uitvindt, wie heeft dan het octrooirecht op de nieuwe robot? De student wordt uitgedaagd om na te denken over de toepassing van het intellectueel eigendomsrecht nu en in de toekomst.
 
Door de voortschrijdende harmonisatie van het intellectueel eigendomsrecht, heeft de cursus bovendien een sterk Europeesrechtelijke dimensie. De Europese en nationale regelgeving en jurisprudentie worden in hun onderlinge samenhang behandeld.

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOB0300 Beginselen intellectuele eigendom.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Onderdeel van de minor Recht, innovatie en technologie
 • Juridische keuzecursus bachelor
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
  • Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
  • Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
  • Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
  • Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Literatuur
Het studiemateriaal wordt nog nader bekend gemaakt, zie voor verdere informatie Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Een wekelijks hoorcolleges dat zowel instructief als verdiepend van karakter is. Voor alle colleges is het noodzakelijk dat de student de voorgeschreven stof hebben bestudeerd.

Werkcollege

Werkgroep

Algemeen
Een wekelijkse werkgroep waarin één of meerdere casussen worden behandeld. Van de student wordt een actieve deelname verwacht, onder meer door het bepleiten van standpunten. Daarnaast wordt door middel van gamification een spelelement toegevoegd aan het onderwijs. Studenten kunnen met gebruik van hun smartphone, tablet of laptop stemmen op stellingen en antwoorden op quizvragen.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets met open vragen. Zie Blackboard voor verdere informatie.

Annotatie
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Studenten schrijven in tweetallen een annotatie bij een recente uitspraak. In de werkgroep analyseren we een gepubliceerde annotatie en behandelen we de elementen waaruit een goede annotatie moet bestaan. De studenten krijgen feed-forwarding, zie voor verdere informatie Blackboard

SluitenHelpPrint
Switch to English