SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV015
RGBUPRV015
Belastingrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV015
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. P.J. van der Plank
E-mailP.J.vanderPlank@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
C. Wisman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 21-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de werking van de diverse belastingwetten.
 • kan de student de basisconcepten van het Belastingrecht doorgronden en deze toepassen.
 • heeft de student inzicht in de maatschappelijke context en internationale aspecten van de Nederlandse belastingheffing.
 • heeft de student inzicht in de samenhang tussen het belastingrecht en andere rechtsgebieden als het privaatrecht.
 • is de student in staat om zelfstandig fiscale vraagstukken van verschillende invalshoeken te kunnen bespreken en analyseren (algemene academische analytische vaardigheden, niveau 2)
 • is de student in staat om een aanvaardbare en houdbare oplossing te vinden voor een complexe casus aan de hand van regelgeving en jurisprudentie (juridisch-analytische vaardigheden, niveau 2)
 • is de student in staat om een oplossing te beargumenteren en te bediscussiëren in een casus waarvan de oplossing niet eenduidig is (argumentatievaardigheden, niveau 2)
Inhoud
Het belastingrecht speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Dagelijks worden personen en bedrijven geconfronteerd met de heffing van diverse soorten belastingen. Ook ten opzichte van de overige onderdelen van het recht neemt de fiscaliteit een belangrijke rol in. Aan veel handelingen of gebeurtenissen is behalve een juridisch element ook een fiscaal aspect verbonden. Een goed basisbegrip van het fiscale recht is daarom onmisbaar voor elke jurist.

De cursus ‘Belastingrecht’ vormt een inleiding in de belangrijkste Nederlandse formele en materiële belastingwetten: de algemene wet inzake rijksbelastingen, de inkomsten- en loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Het verschaft een goede basiskennis van het fiscale recht, waarbij de focus ligt op de fiscale problematiek waar de notaris in zijn praktijk mee in aanraking komt. De behandeling kent een voornamelijk nationaalrechtelijke insteek, maar ook worden enkele aspecten van internationaal belastingrecht besproken. De heffing van schenk- en erfbelasting alsmede overdrachtsbelasting worden niet behandeld. Deze heffingen worden behandeld in afzonderlijke cursussen. In de cursus Belastingrecht staan de volgende hoofdvragen centraal:
 • Wie is de belastingplichtige?
 • Waarover betaalt hij belasting?
 • Hoeveel belasting betaalt hij?
 • Wanneer moet hij de belasting betalen?
 • Welke rechten en verplichtingen heeft hij?
 • Op welke wijze wordt de belasting geïnd?
De cursus zal in Blackboard worden aangeboden. Blackboard geeft docenten ook de mogelijkheid om extra instructies en materiaal aan te bieden die de studenten behulpzaam kunnen zijn bij hun studie.
 
Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOB0500 Belastingrecht.

Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in Notarieel traject
 • Juridische keuzecursus bachelor in overige trajecten  
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Er bestaat voldoende voorkennis van de cursussen op niveau 1 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver en J.L. van de Streek (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Den Haag: Boom fiscale uitgevers laatste druk (20ste, 2018)
ISBN:9789462904934
Boek
Pocket belastingwetgeving 2019, Kluwer of SDU (NB, verschijnen in januari of februari 2019)
Aanbevolen materiaal
Boek
Staats (red), Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren, SDU, 19e druk, 2019 (is beschikbaar vanaf 12 februari 2019)
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Wekelijks wordt een hoorcollege gegeven van twee uur waarin de verschillende belangrijkste Nederlandse belastingwetten worden behandeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student moet de vooraf opgegeven stof van het hoorcollege goed bestuderen.

Bijdrage aan groepswerk
Er wordt verwacht dat de student de bijeenkomsten voorbereidt en de bijbehorende literatuur bestudeert.

Werkgroep

Algemeen
Naast het hoorcollege wordt een intensieve werkgroep van twee uur gegeven, waarin de op het hoorcollege behandelde stof wordt besproken aan de hand van casus die vooraf door de student moeten zijn voorbereid.

Voorbereiding bijeenkomsten
Aanwezigheid en actieve deelname aan de werkgroepen wordt verwacht, waarbij de van tevoren opgegeven literatuur bestudeerd moet zijn en de opgegeven casus voorbereid moeten zijn.

Bijdrage aan groepswerk
In de werkgroepen zullen de studenten actief moeten deelnemen aan de bespreking van de voorbereide casus.

Toetsen
Schriftelijke eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt of de student kennis heeft van de werking van de diverse besproken belastingwetten en de rode draad daarvan kan doorgronden. Daarnaast wordt getoetst of hij de basisconcepten van het belastingrecht begrijpen en kan deze toepassen.

Schriftelijke tussentoets
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt of de student kennis heeft van de werking van de diverse besproken belastingwetten en de rode draad daarvan kan doorgronden. Daarnaast wordt getoetst of hij de basisconcepten van het belastingrecht begrijpen en kan deze toepassen.

Deadlines
MC toets

SluitenHelpPrint
Switch to English