SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV012
RGBUPRV012
Personen- en familierecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. Y. Yildiz
E-mailY.Yildiz@uu.nl
Docenten
Docent
mr. J.I. Huijer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. Y. Yildiz
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 03-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de regelgeving van internationale en nationale bronnen en het bijbehorende begrippenkader, waaronder:
  • Art. 8 EVRM
  • Aangaan en gevolgen formele relaties
  • Einde en gevolgen formele relaties
  • Afstamming en adoptie
  • Gezag
  • Kinderbescherming
  • Kinderrechten en minderjarigheid
  • Erfrecht
  • Meerderjarigenbescherming
  • Ongehuwd samenleven 
2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de maatschappelijk context van het recht, waaronder recente wetsvoorstellen en het wetenschappelijk discours rondom familierechtelijke thema‚Äôs
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
 • kan de student een complexe casus oplossen aan de hand van een diepgaande analyse en reflectie (juridisch-analytische vaardigheden niveau 3)
 • kan de student oplossingen voor complexe casus helder beargumenteren (argumentatievaardigheden niveau 3)
 • kan de student gezaghebbende bronnen selecteren en de informatie verwerken in een voor vakgenoten  toegankelijk product (wetenschappelijke informatievergaring niveau 3)
 • kan de student in een schriftelijk betoog argumenten van anderen kritisch en diepgaand beoordelen en spoort daarbij hiaten, eenzijdige perspectieven en fouten op (argumentatievaardigheden niveau 3)
 • heeft de student zijn schriftelijke vaardigheden verder ontwikkeld op bachelor 3 niveau
 • kan de student creatieve en/of multidimensionale verbanden leggen en  alternatieve verklaringen geven of nieuwe perspectieven ontwikkelen (algemene academische analytische vaardigheden niveau 3).
Inhoud
Het personen- en familierecht is een van de meest dynamische rechtsgebieden uit het privaatrecht. Grote maatschappelijke veranderingen leiden regelmatig tot aanpassingen in het familierecht dat op sommige terreinen moeite heeft de ontwikkelingen bij te benen. In deze cursus staat het verkrijgen van inzicht in het Nederlandse familierecht centraal, waarbij ook de internationale context van het rechtsgebied aan de orde komt (art. 8 EVRM, internationale verdragen). Daarnaast is een belangrijk doel om kritisch na te kunnen denken over het familierecht, waarin mensenrechten, ethische beginselen en praktische werkbaarheid een belangrijke rol spelen. In deze cursus komen de relaties tussen partners aan de orde: huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven en de rechtsgevolgen hiervan (relatievermogensrecht, alimentatierecht). Ook de relaties tussen ouders en kinderen binnen en buiten huwelijk worden besproken, waarbij het gaat om het naamrecht, afstamming, gezag en omgang en jeugdbescherming. Meerderjarigenbescherming, huiselijk geweld en erfrecht zijn eveneens van belang. Kortom, in deze cursus worden al die onderwerpen kritisch besproken die voor ieder mens relevant zijn. 

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOP0300 Personen- en familierecht.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in Notarieel traject
 • Juridische keuzecursus bachelor in overige trajecten
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
- Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
- Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
- Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
- Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Verplicht materiaal
Boek
W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg (red.), Familierecht, een introductie, Den Haag: Boom juridisch 2018
ISBN:9789462904446
Boek
M. Jonker, E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen & Y. Yildiz (red.), Personen-, familie- en erfrecht, jurisprudentie, Nijmegen: Ars Aequi libri 2016
ISBN:9789069168609
Boek
W.M. Schrama & Y. Yildiz (red.), Personen-, familie- en erfrecht, wetseditie 2018-2019, Nijmegen: Ars Aequi libri 2018 (nog niet verschenen).
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges wordt zowel aandacht besteed aan de theorie van het recht als aan de praktijk. De familierechtelijke praktijk wordt met name belicht door mede in de praktijk werkzame docenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen de stof te hebben bestudeerd.

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroep worden de voorbereide opdrachten gepresenteerd en/of besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen literatuur en jurisprudentie te bestuderen en opdrachten vooraf, schriftelijk en met voldoende niveau voor te bereiden en uit te werken. Studenten worden daarbij in staat geacht zelfstandig de relevante delen uit het voorgeschreven boek te selecteren en bestuderen.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets studenten krijgen feedback op zelfgemaakt beoordelingsformulier, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Schriftelijke toets (take home )
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een schriftelijk take home tentamen studenten krijgen feedback op zelfgemaakt beoordelingsformulier, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English