SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV010
RGBUPRV010
Privacy en gegevensbescherming
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. P.H. Blok
E-mailP.H.Blok@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. P.H. Blok
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 17-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student kennis, begrip en inzicht in de het systeem, de grondslagen en de basisregels van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht;
  • heeft de student inzicht in het functioneren van privacy- en gegevensbescherming in de praktijk en in de wisselwerking tussen privacy en gegevensbescherming en andere rechtsgebieden;
  • heeft de student inzicht in de mogelijke (juridische) gevolgen van nieuwe technologieën;
  • kan de student regelgeving analyseren en voor eenvoudige gevallen ontwerpen;
  • kan de studenten rechtspraak evalueren; en
  • bekwaamt de student zijn argumentatie- en communicatievaardigheden.
Inhoud

We leven in een informatiemaatschappij. Big tech bedrijven, zoals Facebook en Google, draaien op big data, maar ook voor de overheid en andere organisaties is het verwerken van gegevens vaak een cruciaal onderdeel van het werk. Dat brengt mee dat vrijwel ieder bedrijf en iedere organisatie te maken krijgt met de regels voor het verwerken van persoonsgegevens en de bescherming van privacy. Tegelijkertijd worden die regels voortdurend op de proef gesteld door technologische innovaties, zoals wifi-sniffing, The Internet of Things en camera’s met gezichtsherkenning.
 
Het vak Privacy en bescherming persoonsgegevens biedt een grondige inleiding in het privacyrecht en de regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We focussen op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, met daarin regels over persoonsgegevens. Ook andere onderdelen van het rechtsgebied komen aan de orde, zoals de grondrechtelijke dimensie en de bestuursrechtelijke regels voor het toezicht.

De studenten leren de algemene leerstukken en algemene regels, zoals het grondrecht op privacy en de basisregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder wordt een aantal bijzondere aspecten uitgediept, zoals privacy en de veiligheidsdiensten, en de regels voor privacy op het internet.

Het vak wordt gegeven in de vorm van zowel hoorcolleges als werkcolleges. De student wordt op verschillende manieren inzicht geboden in het functioneren van het betreffende rechtsgebied in de praktijk. Diverse gastdocenten uit de praktijk komen spreken. Daarnaast moeten studenten zelf hun inzagerechten uitoefenen bij een bedrijf of organisatie. Het vak wordt afgesloten met een masterclass waarin de behandelde onderwerpen worden gekoppeld aan de praktijk.

Context
Het vak Privacy en bescherming persoonsgegevens leent zich uitstekend voor een multidimensionale benadering. Tijdens het vak wordt steeds aandacht besteed aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarbij wordt voortgeborduurd op wat de studenten in het vak Inleiding Recht, Innovatie en Technologie (RGBUPRV009) hebben geleerd over de wisselwerking tussen recht en technologie. De onderwerpen en regels en de daarachter liggende belangenconflicten worden geïllustreerd aan de hand van actuele voorbeelden. Van de studenten wordt verwacht dat zij het nieuws bijhouden en zelf voorbeelden aandragen.

Daarnaast vergt het onderwerp Privacy en gegevensbescherming dat over de grenzen van het rechtsgebied heen wordt gekeken. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen wordt inzicht gegeven in de wisselwerking tussen het privacy- en gegevensbeschermingsrecht en andere rechtsgebieden, zoals grondrechten en de regels van het bestuursprocesrecht. Ten slotte wordt niet alleen ingegaan op de inhoud van de regels, maar ook op de implementatie en handhaving daarvan.
 
Vaardigheden
Naast de algemene academische en juridische vaardigheden, zoals het toepassen van regelgeving en rechtspraak, wordt tijdens dit vak nadrukkelijk aandacht besteed aan het reguleren van nieuwe technologieën. Zo trainen studenten hun argumentatieve vaardigheden en hun vermogen om een juridisch vraagstuk aan te pakken waarvoor het recht nog geen pasklaar antwoord biedt. Daarnaast leren studenten juridische documenten, zoals privacy-verklaringen, kritisch te beoordelen.

Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Onderdeel van de minor Recht, innovatie en technologie
  • Juridische keuzecursus bachelor
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuurlijst
Wordt beschikbaar gesteld via Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Eindtoets
Weging80
Minimum cijfer1

Beoordeling
Bij de eindtoets wordt kennis en inzicht in de voorgeschreven stof van het gehele vak getoetst.

Opdracht
Weging20
Minimum cijfer1

Beoordeling
Studenten krijgen individueel feedback op de opdracht. Zie voor verdere informatie Blackboard over de inhoud en de vormgeving van de opdracht.

SluitenHelpPrint
Switch to English