SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV006
RGBUPRV006
Vennootschappen en rechtspersonen
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. S.E. van der Waals
E-mailS.E.vanderWaals@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
mr. E.E. van Bemmelen van Gent, LLM
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. S.M. van den Braak
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
J.C. van Eijk-Graveland
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. M.P. van den Hoek
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. C. de Jong
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 21-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
 • Heeft de student kennis van en inzicht in verschillende onderwerpen van het recht inzake vennootschappen en rechtspersonen, zoals:  
 • Rechtsvormen van organisaties
 • Orgaanstructuur en bevoegdheidsverdeling
 • Rechtspersoonlijkheid
 • Vertegenwoordiging en vereenzelviging
 • Eigen vermogen en afgescheiden vermogen
 • Vermogensstructuur en kapitaalbescherming
 • Aandeelhouderschap en lidmaatschap
 • Besluitvorming
 • Interne en externe aansprakelijkheid
 • Ontbinding en beëindiging

2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
 • is de student in staat de gedachte achter de regels ook te begrijpen om de regels juist te kunnen toepassen.
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
 • is de student in staat relevante wetgeving en jurisprudentie te vinden, analyseren en toepassen (algemene academische analytische vaardigheden, niveau 3)
 • is de student na deze cursus in staat een casus op te lossen met relevante wetgeving en jurisprudentie (juridisch-analytische vaardigheden, niveau 3)
 • is de student in staat om de oplossing van een casus te beargumenteren (Argumentatievaardigheden, niveau 3)
 • is de student in staat de oplossing op de casus begrijpelijk en juridisch onderbouwd te formuleren (communicatievaardigheden, niveau 3)
Inhoud
In de cursus Vennootschappen en rechtspersonen wordt beoogd de student kennis en inzicht te verschaffen in het recht inzake personenvennootschappen en het rechtspersonenrecht. In de cursus komen de personenvennootschappen, zijnde de maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, aan de orde, maar ook de rechtspersonen BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. In de cursus is aandacht voor typisch ondernemingsrechtelijke rechtsvormen voor organisaties, maar er is ook aandacht voor de privaatrechtelijke organisaties in ruimer maatschappelijk verband. De stichting en vereniging zijn veelal non-profit organisaties maar kunnen ook gebruikt worden in een commerciële setting. De cursus wordt opgezet vanuit verschillende leerstukken en deze leerstukken worden voor de verschillende vormen van organisaties uitgewerkt. De personenvennootschappen worden apart behandeld omdat deze niet-rechtspersonen een geheel eigen regeling kennen in boek 7A Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. De andere genoemde rechtsvormen zijn rechtspersonen en worden geregeld door boek 2 Burgerlijk Wetboek.

In de cursus wordt op kennis van het goederenrecht en het verbintenissenrecht voortgebouwd. Zo krijgt het leerstuk van de vertegenwoordiging bij vennootschappen en rechtspersonen ruime aandacht in de cursus, maar daarbij is de kennis van het algemeen vermogensrechtelijk leerstuk van de vertegenwoordiging en volmacht onmisbaar.
 
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in Notarieel en Toga-traject
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
- Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
- Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
- Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
- Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
Wetteksten: tekstuitgave Nederlandse Wetgeving, editie 2017-2018
Boek
J.B. Huizink, Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf, Deventer: Kluwer, 5e druk
ISBN:9789013140552
Boek
M.J. Kroeze, L. Timmerman, J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer, 4e druk 2017
ISBN:9789013133295
Werkvormen
Herhalersonderwijs in timeslot C

Algemeen
Tijdens de herhalers werkgroep zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur en jurisprudentie van de betreffende week aan de orde komen, worden besproken aan de hand van verschillende werkgroepopdrachten in de vorm van casus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding op de werkgroep geschiedt door middel van het schriftelijk uitwerken van de casus.

Hoorcollegeonderwijs in timeslot C

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur van de betreffende week aan de orde komen, worden toegelicht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de student wordt verwacht dat hij de voorgeschreven literatuur heeft doorgelezen.

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroep zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur en jurisprudentie van de betreffende week aan de orde komen, worden besproken aan de hand van verschillende werkgroepopdrachten in de vorm van casus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding op de werkgroep geschiedt door middel van het schriftelijk uitwerken van de casus.

Werkgroep in timeslot A (niet herhalers)

Werkgroep in timeslot B (niet herhalers)

Werkgroep in timeslot C (niet herhalers)

Werkgroep in timeslot D (niet herhalers)

Workshop ULC

Algemeen
Verdiepend werkgroep bijeenkomst voor ULC-studenten, zie verdere informatie Blackboard.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding op de werkgroep geschiedt door middel van het schriftelijk uitwerken van de casus.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging75
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Digitale tussentoets
Weging25
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale tussentoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard

SluitenHelpPrint
Switch to English