SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV002
RGBUPRV002
Inleiding privaatrecht II: Goederenrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. M.C. Weber
Telefoon+31 30 2537181
E-mailM.C.Weber@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. H. Beemster
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. Y.E.M. Beukers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
G.E.M. Creemers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. M.C. van Gestel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
E.M. Huisman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 21-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student inzicht in het belang/de positie van het Nederlandse vermogensrecht binnen de Nederlandse rechtsorde.
  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste goederenrechtelijke leerstukken en het bijhorende begrippenkader.
  • is de student in staat om verbanden te zien tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht.
2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
  • is de student in staat om enkele leerstukken binnen een rechtshistorische ontwikkelingslijn te plaatsen.
  • Is de student in staat om met kennis en inzicht in aspecten van de (rechts)historische context te reflecteren op hedendaagse leerstukken.
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. het lezen (en verwerken) van juridische bronnen (literatuur/jurisprudentie).
  • is de student in staat om wetsteksten te analyseren en te ontleden.
  • is de student in staat juridische casus op te lossen en kan hij zijn argumentatie helder naar voren brengen.
  • kan de student relevante feiten selecteren voor de oplossing van een juridisch geschil.
Inhoud
In de twee cursussen Inleiding privaatrecht staan de belangrijkste thema’s en basisbeginselen van het privaatrecht centraal. In deze tweede cursus worden met name  leerstukken uit het goederenrecht behandeld: bezit en houderschap, wijzen van goederenverkrijging, overdracht van roerende en onroerende zaken, derdenbescherming, beperkte rechten, pand en hypotheek en burenrecht. Evenals in de eerste cursus  zal een aantal van deze onderwerpen in een historische context worden geplaatst om inzichtelijk te maken dat het huidige recht niet op zichzelf staat, maar de uitkomst is van een historische ontwikkeling.

De studenten zullen zich bovenstaande onderwerpen eigen maken door bestudering van literatuur die in vergelijking met de eerste cursus iets complexer is. Tijdens de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan actualiteiten en praktijkvoorbeelden en zullen de hoofdlijnen van de stof aan bod komen. Tijdens de workshops wordt door middel van opdrachten geoefend met de verworven kennis. Toepassing van wetgeving en casusoplossing staan hierbij centraal. Tijdens de werkgroepen wordt de stof nader uitgediept. Evenals in de eerste cursus zullen arrestenanalyse en historische context hier de nadruk krijgen. Verbanden met het verbintenissenrecht zullen – daar waar relevant - aan de orde komen.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte cursus in bachelor Rechtsgeleerdheid.
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Studenteneditie wetteksten 2016-2017: Kluwer collegebundel of Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving) isbn: 9789013136241 of 9789012398008
Boek
Brahn/Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer, 10e druk 2015
ISBN:9789013121629
Boek
E.G.D. van Dongen (ed.), Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2016, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2016
ISBN:9789069168258
Werkvormen
Herhalersonderwijs in timeslot D

Algemeen
Tijdens de herhalersonderwijs worden de voorbereide opdrachten gepresenteerd en/of besproken

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen literatuur en jurisprudentie te bestuderen en opdrachten voor te bereiden en uit te werken.

Hoorcollegeonderwijs in timeslot C

Algemeen
De hoorcolleges zijn zowel instructief als verdiepend van karakter

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor alle colleges is het noodzakelijk dat studenten de stof hebben bestudeerd.

Ik ben minor-/bijvakstudent -timeslot CD

Verdiepende werkgroep

Algemeen
Verdiepend werkgroep bijeenkomst, zie verdere informatie Blackboard

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen literatuur en jurisprudentie te bestuderen en opdrachten voor te bereiden en uit te werken.

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroep worden de voorbereide opdrachten gepresenteerd en/of besproken.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Digitale tussentoets
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale tussentoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English