SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUIER005
RGBUIER005
Privaatrecht in perspectief: Arbeidsrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUIER005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. I. van der Helm
Telefoon+31 30 2534381
E-mailI.vanderHelm@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. I. van der Helm
Overige cursussen docent
Docent
E. Nieuwenhuizen-Demirci
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 03-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in de arbeidsrechtelijke regelingen en jurisprudentie op het terrein van verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen.
  • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in de verschillende privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke regelingen op arbeidsrechtelijk terrein en hun onderlinge verhouding en samenhang.
  • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in de rol en betekenis van verschillende betrokken partijen bij uitvoering en regulering van de arbeidsovereenkomst: de overheid, werkgevers(verenigingen), vakbonden, ondernemingsraden.
  • is de student in staat om regelgeving en rechtspraak te kunnen toepassen in concrete gevallen, concrete gevallen juridisch (multidimensionaal) te analyseren en een onderbouwde en aanvaardbare juridische oplossing te geven (casus oplossen).
  • is de student in staat om multidimensionale verbanden te leggen en een praktijkgericht advies te geven in een gestelde beleidsproblematiek in de door de cursus bestreken rechtsgebieden en onderwerpen.
  • is de student in staat om scherpe en diepgaande argumenten te gebruiken en kan hij argumenten van anderen kritisch beoordelen.
  • is de student in staat om op hoog niveau schriftelijk en mondeling te communiceren over de door de cursus bestreken rechtsgebieden en onderwerpen.
Inhoud
Maatschappelijke context
In Nederland zijn de meeste werkzame personen van de beroepsbevolking werkzaam in privaatrechtelijke dienstbetrekking op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor veel mensen is dit dan ook een van de belangrijkste privaatrechtelijke overeenkomsten die ze sluiten. Het biedt voor hun namelijk inkomens- en werkzekerheid. Het arbeidsrecht is het rechtsgebied met betrekking tot de rechtspositie van de werknemers en is voor velen daarom van groot belang. Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van het arbeidsrecht. In de cursus wordt naast de regulering van de overheid voor de privaatrechtelijke verhouding ook aandacht besteed aan de rol van de vakbonden bij de arbeidsvoorwaarden vorming door het sluiten van cao’s. En voorts aan de invloed van de ondernemingsraad binnen de onderneming bij besluiten van de onderneming over te nemen sociale regelingen voor het personeel en bedrijfseconomische besluiten die van invloed kunnen zijn voor de in de onderneming werkzame personeel.      
 
Wetenschappelijke context
Het arbeidsrecht is een functioneel rechtsgebied betreffende de positie van de werknemer die in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Het omvat de privaatrechtelijke regulering van de arbeidsovereenkomst als bijzondere overeenkomst in titel 7.10 BW. Daarnaast zijn er verschillende andere bijzondere wetten op het gebied van verschillende aspecten. Binnen het arbeidsrecht zijn er ook verschillende bestuursrechtelijke wetten van toepassing. Privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke aspecten hangen ook soms samen. In deze cursus zal thematisch aan de hand van enkele onderwerpen van het arbeidsrecht worden behandeld wat de inhoud is van de verschillende regelingen en hoe deze met elkaar samenhangen. Daarnaast zal ook de nadere inkleuring van open begrippen en de toepassing van arbeidsrechtelijk regels door middel van jurisprudentie inzichtelijk worden gemaakt.
 
Inhoud van de cursus
In de cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen van het arbeidsrecht aan de hand van enkele thema’s. 
 
Algemene academische en juridische vaardigheden
- Algemene academische vaardigheden: algemene academische analytische vaardigheden, argumentatievaardigheden, communicatieve vaardigheden
- Juridische vaardigheden: juridische analytische vaardigheden: regelgeving en rechtspraak kunnen toepassen in concrete gevallen, concrete gevallen juridisch (multidimensionaal) analyseren en een onderbouwde en aanvaardbare juridische oplossing geven (casus oplossen)

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOA0210 Arbeidsrecht. 

Plaats van deze cursus in het curriculum:
  • Gebonden keuzecursus in het Toga-traject
  • Vrije juridische keuzecursus overige trajecten
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
- Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
- Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
- Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
- Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
Bouwens e.a., Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Kluwer, 2017
Boek
Heeger-Hertter e.a., Rechtspraak arbeidsrecht, Sdu, 2017
Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroepen worden werkgroepopdrachten, die de studenten hebben voorbereid, besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
U dient wekelijks de stof voor te bereiden aan de hand van de zelfstudieopdrachten. Deze moet u schriftelijk voorbereiden en tijdens de werkgroep desgevraagd mondeling kunnen presenteren.

Toetsen
toets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Middels open vragen, de kennis, het begrip, het inzicht en de toepassing van de gehele stof.

Paper
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
paper wordt geschreven in duo's; feedback door docent op eindversie

SluitenHelpPrint
Switch to English