SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V13002
NE1V13002
Taalkunde Nederlands I: Taal, mens en maatschappij
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Nederlands;
Contactpersoondr. L. Koring
E-mailL.Koring@uu.nl
Docenten
Docent
dr. L. Koring
Overige cursussen docent
Docent
F. Wesseling, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen

- kennismaking met de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde, het Nederlands als taalsysteem, de geschiedenis van de Nederlandse taal, de bestudering van taal vanuit maatschappelijk perspectief, en het conceptuele analyseapparaat (termen en begrippen) van de moderne taalkunde.
- het leren toepassen van dat apparaat;
- inzicht krijgen in het waarom van die toepassing van dat apparaat;
- een gefundeerd oordeel kunnen vormen over de aard en de inhoud van het taalkundeonderwijs dat in de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur gevolgd kan worden.

Inhoud

In deze cursus maak je kennis met de taalkunde van het Nederlands  Allereerst staan we stil bij de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde; meer in het bijzonder behandelen we een aantal visies op het Nederlands als studie-object, waaronder die van de traditionele grammatica en die van de structuralistische taalkunde. Je raakt bekend met een aantal centrale begrippen van deze taalkundige stromingen en leert het begrippenapparaat toepassen op Nederlands taalmateriaal. Vervolgens word je ingeleid in de generatief-taalkundige taalbeschouwing; je leert door een generatief-taalkundige bril naar enkele prominente eigenschappen van het Nederlandse taalsysteem te kijken.
Daarbij zul je merken dat er heel wat meer interessante aspecten aan de Nederlandse taal zitten dan je nu waarschijnlijk kunt vermoeden. Je ontdekt hoe de Nederlandse zin is opgebouwd (syntaxis), hoe Nederlandse woorden in elkaar zitten (morfologie), welke klankeigenschappen het Nederlands heeft (fonologie) en hoe verschillende betekenisaspecten gerepresenteerd worden in de Nederlandse taal (semantiek). In de cursus staan we niet alleen stil bij het Nederlands van nu maar ook bij het oudere Nederlands. We gaan bijvoorbeeld in op de vraag waar het Nederlands nou eigenlijk vandaan komt. Ook ontdek je hoe het Nederlands door de eeuwen heen veranderd is en wat dit verschijnsel van taalverandering veroorzaakt. Aan het einde van de cursus bestuderen we de Nederlandse taal als een sociaal en communicatief systeem, dat deel uitmaakt van de Nederlandse maatschappij en cultuur. Vragen die daarbij onder meer aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Waarin onderscheiden dialecten en de Nederlandse standaardtaal zich van elkaar? Verandert het Nederlands onder invloed van andere talen die in Nederland gesproken worden? Wat zijn jongerentalen en hoe ontstaan ze?

Het is niet de bedoeling van deze cursus om een overzicht te krijgen van de verworvenheden van elk vakgebied, maar om vertrouwd te raken met het analytische handwerk. Welke verschijnselen zijn relevant, hoe kun je relevante verschijnselen vinden en herkennen, hoe kun je ze documenteren, en hoe kun je er verbanden tussen aanbrengen of eventueel verklaringen voor vinden? Dat zijn de vragen die een student na afloop moet kunnen beantwoorden, voor elk van de afzonderlijke vakgebieden. Naast de vaardigheid in taalkundige analyse van Nederlands taalmateriaal, verwerft de student vaardigheid in het omgaan met taalkundige bronnen.

Ingangseisen
Voorkennis
n.v.t.
Voorkennis kan worden opgedaan met
n.v.t.
Bronnen van zelfstudie
n.v.t.
Verplicht materiaal
Boek
J. Kerstens e.a., Plato's Probleem. Coutinho: Bussum 1997.
Boek
N.Van der Sijs, J. Stroop & F. Weerman, Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Uitgeverij: Bert Bakker 2006
Reader
Inhoud wordt nader bekend gemaakt
Handleiding
Kosten materiaal
EUR 75,00 (Verplicht materiaal)
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoor/werkcollege (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuurstudie / opdrachten maken

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie en volledige inzet

Hoorcollege (Verplicht)

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Analytische vaardigheden alsmede elementaire kennis van en inzicht in aspecten van de Nederlandse taalkunde.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English