SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LA2V17001
LA2V17001
Multidisciplinair project
Cursus informatieRooster
CursuscodeLA2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. M.M. van Goch
E-mailm.m.vangoch@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
drs. D.L. van den Ende
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M. van Goch
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M. van Goch
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. de Jong
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
D.G.S. Kerckhoffs
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3/  4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen. Meld je bij de studieadviseur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na een succesvolle afloop van deze cursus:
-      heeft de student een multidisciplinair inzicht in verschillende dimensies en aspecten van globalisering (blok 3) en het brein (blok 4);
-      kan de student de kernelementen van verschillende disciplines – hun aandachtsvelden, aannames, theorieën, concepten en methoden van onderzoek bij de bestudering van globalisering (blok 3) en het brein (blok 4) – benoemen, beschrijven en kritisch vergelijken;
-      kan de student verschillen en overeenkomsten in wetenschappelijke benaderingen van globalisering (blok 3) en het brein (blok 4) karakteriseren;
-      kan de student constructief en professioneel samenwerken in een team aan een gemeenschappelijk eindproduct;
-      kan de student een wetenschappelijk artikel schrijven vanuit een disciplinair perspectief op basis van zelfstandig gevonden wetenschappelijke literatuur; en
-      kan de student de inzichten in een gezamenlijk eindproduct bundelen en mondeling presenteren aan een breed geschoold publiek.
 
 
Inhoud
Deze cursus van Liberal Arts and Sciences is bedoeld om zicht te krijgen op verschillen tussen en overeenkomsten van verschillende vakgebieden of disciplines en beoogt daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een multidisciplinair perspectief. Het onderscheid tussen disciplines, maar ook de eventuele overeenkomsten en raakvlakken, kun je het beste begrijpen en leren kennen wanneer we één en hetzelfde verschijnsel onderzoeken vanuit verschillende disciplinaire perspectieven. Globalisering en het brein lenen zich daar uitstekend voor.

Globalisering (blok 3) − de naam verraadt het al − raakt de gehele wereld, in al haar aspecten. Globalisering kan omschreven worden als de toegenomen verbondenheid van de wereld door technologie en stromen van kapitaal, goederen, ideeën en mensen. Hoewel gesteld kan worden dat deze verbondenheid al sinds het einde van de middeleeuwen bestaat, worden de huidige processen van verbondenheid niet meer begrensd door ruimte en tijd. Moderne communicatiemiddelen (televisie, internet, mobiele telefonie) maken het mogelijk dat we elke minuut van de dag getuige kunnen zijn van de ontwikkelingen in de wereld. Deze gedeelde gelijktijdigheid en de constante wereldwijde stroom van mensen, goederen, beelden, ideeën, is vrijwel op alle segmenten van de samenleving zichtbaar: in de politiek, cultuur, milieu, economie. Als zodanig treft globalisering ieders leven van alle dag. Het beïnvloedt de muziek waar we naar luisteren, wat we eten, hoe we ons kleden, wie onze medeburgers zijn, maar ook de natuur en het klimaat van onze aarde. Alleen vanuit een multidisciplinair perspectief wordt de omvang en complexiteit van globalisering en de vraagstukken die het omvat duidelijk. 

Het brein (blok 4) wordt wel gezien als ons meest complexe orgaan. Alles wordt vanuit het brein gestuurd: het bepaalt wat we denken en wat we doen. Het regelt hogere functies zoals onze emoties en onze communicatie, maar ook functies die we delen met andere dieren, zoals onze ademhaling en onze hormonen. Het herbergt onze herinneringen en onze plannen, onze voorkeuren en onze angsten. Hiermee spreekt het brein al snel tot de verbeelding. Het brein en daaraan gerelateerde aspecten zijn dan ook veelvuldig terug te zien in de populaire wetenschap en in de popcultuur - van het theater tot sciencefictionfilms. We kunnen naar binnen kijken: hoe kan het dat 1400 gram weefsel zo’n grote rol in ons leven speelt? En we kunnen naar buiten kijken: hoe staat het brein in relatie tot onze omgeving? Ondanks al dit werk blijft het brein nog steeds een groot mysterie: met elke vraag die wordt beantwoord, komen er meer vragen op. Daarmee is het brein bij uitstek een onderwerp dat multidisciplinair kan worden benaderd. Hoe wordt er vanuit verschillende vakgebieden gedacht over het bestaan van vrije wil? Hoe begrijpen wij elkaar? Hébben wij ons brein, of zíjn wij ons brein?

Globalisering en het brein zijn verschijnselen die vanuit vele vakgebieden aandacht krijgen, vanuit alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Wetenschappers van verschillende disciplines doen dat elk vanuit specifieke gezichtspunten, met een eigen focus en nadruk, met hun eigen onderzoeksvragen, met hun eigen concepten en theorieën en met hun eigen onderzoeksmethoden. Een aantal van deze disciplinaire gezichtspunten op globalisering of het brein zullen in deze cursus centraal staan.

Opzet: Het eerste deel van de cursus bestaat uit colleges en werkgroepen. Tijdens de hoorcolleges maken we kennis met de manier waarop verschillende wetenschappelijke disciplines het fenomeen globalisering of het brein benaderen. Gastdocenten laten, ieder vanuit hun eigen specialisme, hun licht schijnen op een aspect van het centrale veelomvattende verschijnsel (globalisering of het brein). In de werkcolleges gaan we met behulp van mondelinge presentaties en het tekstboek van Repko & Szostak dieper in op de specialismen. Met behulp van aangeleverde discussievragen zoeken we naar verschillende disciplinaire perspectieven. Dit gedeelte wordt afgesloten met een tentamen.  
Terwijl het eerste deel vooral gericht is op kennis en inzicht, gaat het in het tweede deel van de cursus om de toepassing ervan in de vorm van schrijven van wetenschappelijke artikelen en populairwetenschappelijke bijdragen. In kleine groepen werken de studenten aan een gemeenschappelijk product rondom het thema globalisering of het brein: een multidisciplinaire wetenschapsbijlage van een krant. De resultaten zullen worden gepresenteerd aan de LAS-community.
Voorafgaand aan de cursus wordt een syllabus uitgereikt waarin nadere informatie te vinden is over het programma, de toetsingscriteria, de deadlines, en overige cursusverplichtingen.

Voor deze cursus is een plaatsingscommissie ingesteld. Daartoe schrijf je je via Osiris in vóór 5 november 16.00 uur a.s. Daarnaast vul je dit formulier in.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
Reader met artikelen (online beschikbaar)
Boek
Allen F. Repko & Rick Szostak, Interdisciplinary Research: Process and Theory. Thousand Oaks: Sage, 2017. NB: dit is de DERDE DRUK!
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Zie rooster voor contacturen. Er geldt een inspanningsverplichting (o.a. aanwezigheidsplicht).

Tutorial

Algemeen
Zie rooster voor contacturen.

Werkcollege

Algemeen
Zie rooster voor contacturen.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging50
Minimum cijfer5,5

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
NB. De opdrachten en het schriftelijk tentamen moeten elk voldoende zijn (5,5 of hoger) alvorens ze gemiddeld worden.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English