SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300717
GNBA300717
Praktisch lijnonderwijs Bachelor 3
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300717
Studiepunten (EC)2,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
Op de afdeling Klinisch Vaardigheids Onderwijs (KVO) wordt het Praktisch Lijn Onderwijs (PLO) onderwezen. Het PLO omvat in Bachelor jaar 3 de programma’s Communicatie en Attitude (CA) en Medisch Technische vaardigheden (MT).

Het Communicatie en Attitude onderwijs in jaar 3 vormt een voorbereiding op het coschap, biedt begeleiding tijdens het coschap en schenkt aandacht aan het leren reflecteren (over het coschap) als coassistent.
Rond het coschap krijgt de coassistent te maken met de volgende onderdelen: anamnesetraining, videoreflectie inclusief feedback en reflectie over het persoonlijk functioneren.

In het PLO-MT van het derde studiejaar wordt de uitvoering van het lichamelijk onderzoek toegespitst op specifieke patiënten­groepen, zoals het internistisch lichamelijk onderzoek en het chirurgisch onderzoek. Het uitgangspunt is steeds het `basis lichamelijk onderzoek’ dat de studenten hebben geleerd in het PLO jaar 1 en 2. Daarnaast komen ook aanvullende verrichtingen zoals Venapunctie aan bod.

Het Communicatie en Attitude en het Medisch Technisch vaardigheidsonderwijs wordt verzorgd door interne docenten Klinisch Vaardigheids Onderwijs (CA en MT) en externe docenten (werkgroepbegeleiders (CA) en artsen/clinici (MT)). Bij CA en de integratieles CA/MT worden simulatiepatiënten ingezet. 

Werkvormen 
CA kent de volgende opbouw: 
De Anamnesetraining bestaat uit zes bijeenkomsten in Blok Groen,  voorafgaand aan coschap LINK Groen. Er wordt geoefend in gespreksvaardigheden met betrekking tot het afnemen van een gehele anamnese (inclusief tractus). Tevens wordt er geoefend met communicatievaardigheden tijdens lichamelijk onderzoek, met simulatiepatiënten onder begeleiding van een docent.
Het onderdeel Videoreflectie is een individueel onderdeel tijdens het coschap Link Groen. Er wordt een gesprek gevoerd met een communicatiedocent aan de hand van een video-opname van een gesprek met een echte patiënt in de kliniek. De student ontvangt hierover feedback en oefent gericht verder met een aandachtspunt in de praktijk.
Het onderdeel Reflectie bestaat uit 2 bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden het persoonlijk functioneren, de ontvangen feedback en indrukwekkende ervaringen tijdens het coschap besproken. Er wordt een aanzet gemaakt tot het leren reflecteren aan de hand van het reflectiemodel van Korthagen (2002) en de kernkwadranten van Ofman (1992). Tevens wordt een intervisiemodel aangeleerd.
Het lijnboek (werkboek) CA Bachelor jaar 3 is te downloaden via Blackboard.

CA biedt studenten, naast de lessen, de mogelijkheid  vragen individueel te bespreken met een CA docent. Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een CA-inschrijfspreekuur. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde etage van het A.A. Hijmans van den Berghgebouw )

MT kent de volgende opbouw:

 
  • Voorafgaand aan LINK Groen volgt de student in blok Groen de lessen Venapuntie 2 en 3, Certificering BLS/AED (verplicht), Interne 1, ABCDE 1, Chirurgie 1-3, Infuus/arteriële punctie  2 en een integratieles CA/MT.
  • De lessen Oncologie en Neurologie 4 volgt de student respectievelijk in het blok Gezonde en zieke cellen III en het blok Infectie en Immuniteit II.
e.  
Om toegang te krijgen tot de verplichte BLS/AED les is het maken van de e-module BLS/AED Certificering met het behalen van de bijbehorende digitale toets vereist.


De lessen MT hebben over het algemeen een duur van 1 uur en 45 minuten. De vaardigheden worden aangeleerd met medestudenten als proefpersoon en met speciale oefenmodellen (fantomen). Er wordt van uit gegaan dat elke student zich beschikbaar stelt als proefpersoon. Studenten zullen zich als proefpersoon gedeeltelijk dienen te ontkleden.

Voor een aantal lessen is op Blackboard een e-module ter voorbereiding van de les beschikbaar.

De lessen van het PLO-MT zijn gebonden aan een maximaal aantal studenten (12 tot 14). Het onderwijs vindt plaats op de afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs. 

Er bestaat een maandelijks MT-inschrijfspreekuur waarbij inhoudelijke vragen van een student besproken kunnen worden met een KVO-docent. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw). Ook is het mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen aan medestudenten en aan KVO-docenten via het digitale discussieforum van Blackboard.
 
De lijnboeken PLO-CA en PLO-MT Bachelor jaar 3 en het overzicht van alle lessen is te downloaden via Blackboard.
 
Plaats in het curriculum 
Het PLO onderwijs start in jaar 1 van de Bacheloropleiding en loopt voor CA door t/m jaar 3 en voor MT t/m jaar 2 van de Masteropleiding.
Het PLO Bachelor jaar 3 is een vervolg op de jaren één en twee van de Bachelor.

Literatuur 
Het CA onderwijs is inhoudelijk gebaseerd op:
- Lijnboek (werkboek) CA Bachelor jaar 3
-    - Silverman J, Kurtz S en Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg:, Lemma BV Utrecht 2015
- De Haes JCJM (red), Communiceren met patiënten, Elsevier/Bunge 1999
- Meer, van der J (red), Anamnese en lichamelijk onderzoek, Bunge 1997 

Het MT vaardigheidsonderwijs is gebaseerd op:
- Lijnboeken van het PLO Bachelor jaar 1, 2 en 3 en de daarin genoemde literatuur.
- De verplichte literatuur is:
  • De Jongh TOH, Buis J (red.). Fysische diagnostiek. 2015; Bohn, Stafleu van Loghum  ISBN 978-90-368-0892-7. Met filmpjes.
  • De Jongh TOH, Buis J, Daelmans HEM, Dekker MJ, De Loor JD. Praktische vaardigheden 2012; Stafleu van Loghum  ISBN 9789031388974. Met filmpjes.
Zie ook: Standaardboekenlijst 

Toetsing
In jaar 3 van de Bacheloropleiding vindt geen formele toetsing plaats. Er dient wel aan de aanwezigheidsverplichting voldaan te zijn om de studiepunten te verkrijgen. Wat betreft PLO-CA: het voltooid hebben van de anamnesetraining is een voorwaarde voor toelating tot het coschap. Wat betreft PLO-MT: het voltooid hebben van de e-module en de les BLS/AED certificering is verplicht voor toegang tot het coschap.
Contactpersonen en informatie 
CA: drs. Maaike Kok, coördinator PLO-CA Ba3
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail  m.kok-5@umcutrecht.nl


MT: drs. Abel van de Ven, coördinator PLO-MT Ba3
tel: 088-75 59587 (direct), tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail a.vandeven-5@umcutrecht.nl 
 
Examinator PLO
drs. Jacqueline van Wijngaarden, Hoofd afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail j.j.vanwijngaarden-3@umcutrecht.nl Ingangseisen
De student moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
-    Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
 
Er moet voldaan zijn aan de cursus :
- toegang Osiris jr. 3gnk (GNMT30004)
SluitenHelpPrint
Switch to English