SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA300517
GNBA300517
Gezonde en zieke cellen 3
Cursus informatie
CursuscodeGNBA300517
Studiepunten (EC)8
Inhoud
Doelstelling en inhoud 
In dit blok verkrijgt de student inzicht in de pathologie, symptomatologie, dia­gnostiek en behandeling van een aantal vormen van kanker: hematologische maligniteiten (verschillende vormen van leukemie, maligne lymfomen en het Multiple Myeloom), tumoren bij kinderen en tumoren uitgaande van het hoofd­hals gebied, endocriene organen en het oog. Tevens wordt ingegaan op psychosociale begeleiding, behandeling van pijn en palliatieve zorg bij patiënten met kanker. In dit blok komen ook onderwerpen uit de 'benigne' hematologie aan de orde: anemie en stollingsstoornissen. Ook wordt er vanuit de sociale geneeskunde en de revalidatiegeneeskunde een bijdrage aan dit blok geleverd door de volgende onderwerpen te bespreken: de organisatie van de zorg (o.a. bevolkingsonderzoeken, ziekenhuiszorg en oncologische centra), de psychosociale impact van kanker, de rol van de revalidatiearts en het revalidatieteam. Ook zal de rol van de verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde bij re-integratie naar werk aan bod komen.


Werkvormen en weekstramien 
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.  

Plaats van het blok in het curriculum 
Het blok wordt twee keer gegeven in het derde jaar. Het sluit aan op het blok 'Gezonde en zieke cellen I' (jaar 1) en is complementair aan het blok 'Gezonde en zieke cellen II' (jaar 2).

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- Blokboek Gezonde en zieke cellen III en de daarin genoemde literatuur
- zie ook: Standaardboekenlijst


Toetsing 
Aan het eind van het blok wordt er een toets afgenomen in de vorm van multiple choice-vragen. In de toets ligt de nadruk op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening. 
Tijdens het blok wordt de student gevraagd een opdracht uit te voeren waarin de psychosociale impact van kanker wordt uitgediept door middel van een interview. Deze opdracht moet voldoende zijn om het blok af te kunnen sluiten.
 
Coördinator/Examinator: Drs. I.E. van Dam
 
2de coördinator: Drs. C.E. Kleynen
 
Contact emailadres is: GZC3@umcutrecht.nl
 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
  • Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
 
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
Toegang Osiris jr. 3 gnk (GNMT30004)
SluitenHelpPrint
Switch to English