SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA200810
GNBA200810
Praktisch lijnonderwijs Bachelor 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA200810
Studiepunten (EC)4,5
Cursusdoelen
Inhoud en doelstelling
Op de afdeling Klinisch Vaardigheids Onderwijs (KVO) wordt het Praktisch Lijn Onderwijs (PLO) onderwezen. Het PLO omvat in Bachelor jaar 2 de programma’s Communicatie en Attitude (CA) en Medisch Technische vaardigheden (MT).
Bij  CA is het doel van het programma het herhalen van de anamnesevaardigheden en het leren verstrekken van informatie over onderzoek, diagnose en beleid. Belangrijk hierbij is een goede structurering van het consult en het toesnijden van informatie op de mogelijkheden en wensen van de patiënt. Daarnaast krijgen de studenten de opdracht twee interviews te houden met een chronisch zieke patiënt. De bedoeling is dat de student inzicht krijgt op welke wijze patiënten en hun directe omgeving het chronisch ziek zijn ervaren, hoe ze ermee omgaan, welke verwachtingen ze hebben van de hulpverlening en hoe de kwaliteit van leven beïnvloed wordt door de chronische ziekte.

De doelstelling van het programma MT is het leren verrichten van het lichamelijk onderzoek als ook de bevindingen hiervan op juiste wijze te verslaan in de statusvoering en het uitvoeren van enkele aanvullende verrichtingen. Het betreft in het tweede jaar een herhaling, verdieping en het trainen van nieuwe vaardigheden. Verder maken radiologielessen deel uit van het programma.
 
Belangrijke basiseisen aan de uitvoering van het lichamelijk onderzoek die in het tweede jaar steeds terug zullen komen zijn:
-              Professioneel gedrag: een professionele omgang van de arts gedurende het spreekkamer contact met de patiënt; gesimuleerd in de
                onderwijsgroepen;
-              Anatomie in vivo: oriëntatie op de anatomie van het levende lichaam;
-              Betrouwbaarheid van de bevindingen;
-              Interpretatie van bevindingen;
-              Herkennen van pathologische bevindingen.

Het Communicatie- en Attitude en het Medisch Technisch vaardigheidsonderwijs wordt verzorgd door interne docenten Klinisch Vaardigheids Onderwijs en student-assistenten (MT) en ondersteund door externe docenten (werkgroepbegeleiders (CA), simulatiepatiënten (CA) en artsen/clinici (MT)).

Werkvormen 
CA kent de volgende opbouw:
13 bijeenkomsten van drie uur. Iedere groep heeft wekelijks een bijeenkomst met vaste onderdelen (theorie en oefening).
Iedere student voert twee verplichte individuele oefengesprekken met een simulatiepatiënt in een spreekkamer. De gesprekken worden op USB opgenomen en kunnen besproken worden met de docent en een aantal medestudenten.
Studenten vormen een trio en interviewen tweemaal een chronische zieke patiënt met als doel inzicht te krijgen in wat het betekent voor een persoon om een chronische ziekte te hebben.
 
CA biedt studenten naast de lessen, de mogelijkheid individuele vragen te bespreken met een CA docent. Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een CA-inschrijfspreekuur. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde etage van het A.A. Hijmans van den Berghgebouw). 
MT kent de volgende opbouw:
-    Negentien lessen MT. De duur van de bijeenkomsten bedraagt 1 uur 45 minuten, waarbij 1 radiologieles bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1 uur 45 minuten. De vaardigheden worden aangeleerd met medestudenten als proefpersoon en met speciale oefenmodellen (fantomen). Er wordt van uit gegaan dat elke student zich beschikbaar stelt als proefpersoon. Studenten zullen zich als proefpersoon gedeeltelijk dienen te ontkleden.
-    Voorafgaand aan alle lessen MT dient de student een voorbereiding te verrichten. Behalve voor de radiologielessen wordt deze voorbereiding getoetst in de vorm van een toegangstoets (beschikbaar via Blackboard). Het tijdig afronden en voldoende maken van de toets is verplicht en een voorwaarde voor toegang tot de les (Reglement examencommissie geneeskunde). De toegangstoets kan worden voorbereid middels de beschikbare e-module en/of verplichte literatuur.
Er bestaat voor studenten gedurende het studiejaar gelegenheid om zelfstandig vaardigheden te oefenen (docent onafhankelijk trainen, DOT) in hiertoe ingerichte onderwijsruimtes op de afdeling KVO. Hiervoor dient digitaal te worden ingeschreven via Blackboard.
Daarnaast bestaat er een maandelijks MT-inschrijfspreekuur waarbij inhoudelijke vragen van een student besproken kunnen worden met een KVO-docent. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw). Ook is het mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen aan medestudenten en aan KVO-docenten via het digitale discussieforum van Blackboard. Tenslotte wordt ter voorbereiding op de toets een proeftoets georganiseerd, waarin de student feedback kan krijgen op zijn vaardigheden in het lichamelijk onderzoek.


De lijnboeken PLO-CA en PLO-MT Bachelor jaar 2 en het overzicht van alle lessen is te downloaden via Blackboard.

Plaats in het curriculum 
Het PLO onderwijs start in jaar 1 van de Bacheloropleiding en loopt voor CA door t/m jaar 3 en voor MT door t/m jaar 2 van de Masteropleiding.

Literatuur
Voor het CA programma is het lijnboek (werkboek) beschikbaar op Blackboard. Het CA onderwijs is inhoudelijk gebaseerd op Silverman J, Kurtz S en Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg: een evidence-based benadering. Lemma, 2015 ISBN 978‐94‐6236‐359‐5

Voor het MT programma is het lijnboek met een overzicht van het PLO MT programma met checklisten beschikbaar op Blackboard.
Daarnaast staat op Blackboard en/of in de e-module specifieke informatie per lesmodule. De verplichte literatuur is:
•              De Jongh TOH, Buis J (red.). Fysische diagnostiek. 2015; Bohn, Stafleu van Loghum  ISBN 978-90-368-0892-7. Met filmpjes.  
•              De Jongh TOH, Buis J, Daelmans HEM, Dekker MJ, De Loor JD. Praktische vaardigheden 2012; Stafleu van Loghum
              ISBN 9789031388974. Met filmpjes.
Zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing
      Aan het eind van jaar 2 vindt de PLO (Medisch Technische Vaardigheden en Communicatie- /Attitude) toets plaats in de vorm van een stationstoets. Deze bestaat uit de deeltoets PLO-CA en de deeltoets PLO-MT. De studiepunten worden toegekend als beide deeltoetsen zijn behaald. Om te kunnen deelnemen aan deze deeltoetsen moet de PLO toets jaar 1 zijn behaald. Daarnaast dient de student gedurende het tweede studiejaar van de te toetsen onderdelen (MT+CA) aan de aanwezigheidsverplichtingen en studieverplichtingen te hebben voldaan.

De PLO toets jaar 2 moet afgerond zijn om toegelaten te kunnen worden tot de voorbereidende blokken en het coschap in het derde jaar.

Gedetailleerde informatie over opzet, inhoud en organisatie van de deeltoetsen CA en MT is beschikbaar via Blackboard.
 
Contactpersonen en informatie 
CA: Drs. Maaike Kok, coördinator PLO-CA Ba2
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail  m.kok-5@umcutrecht.nl


MT: Drs. Inge de Klerk-vd Wiel,  coördinator PLO-MT Ba2
tel: 088-75 51975 (direct), tel: 088-75 59589 (secretariaat)
email i.vanderwiel@umcutrecht.nl
 
Examinator PLO
Drs. Jacqueline van Wijngaarden, Hoofd afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail j.j.vanwijngaarden-3@umcutrecht.nl 

Ingangseisen 
De student moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
Geneeskunde, Bachelor, Voltijd

Er moet voldaan zijn aan de cursus:
toegang Osiris jr. 2 gnk BA (GNBAT20006)
Inhoud
Inhoud en doelstelling
Op de afdeling Klinisch Vaardigheids Onderwijs (KVO) wordt het Praktisch Lijn Onderwijs (PLO) onderwezen. Het PLO omvat in Bachelor jaar 2 de programma’s Communicatie en Attitude (CA) en Medisch Technische vaardigheden (MT).
Bij het CA is het doel van het programma het leren verstrekken van informatie over onderzoek, diagnose en beleid. Belangrijk hierbij is een goede structurering van het consult en het toesnijden van informatie op de mogelijkheden en wensen van de patiënt. Daarnaast krijgen de studenten de opdracht een tweetal interviews te houden met een chronisch zieke patiënt. De bedoeling is dat de student inzicht krijgt op welke wijze patiënten en hun directe omgeving het chronisch ziek zijn ervaren, hoe ze ermee omgaan, welke verwachtingen ze hebben van de hulpverlening en hoe de kwaliteit van leven beïnvloed wordt.

De doelstelling van het programma MT is het leren verrichten van het lichamelijk onderzoek als ook de bevindingen hiervan op juiste wijze te verslaan in de statusvoering en het uitvoeren van enkele aanvullende verrichtingen. Het betreft in het tweede jaar een herhaling, verdieping en het trainen van nieuwe vaardigheden. Verder maken radiologielessen deel uit van het programma.
 
Belangrijke basiseisen aan de uitvoering van het lichamelijk onderzoek die in het tweede jaar steeds terug zullen komen zijn:
-              Professioneel gedrag: een professionele omgang van de arts gedurende het spreekkamer contact met de patiënt; gesimuleerd in de
                onderwijsgroepen;
-              Anatomie in vivo: oriëntatie op de anatomie van het levende lichaam;
-              Betrouwbaarheid van de bevindingen;
-              Interpretatie van bevindingen;
-              Herkennen van pathologische bevindingen.

Het Communicatie- en Attitude en het Medisch Technisch vaardigheidsonderwijs wordt verzorgd door interne docenten Klinisch Vaardigheids Onderwijs en student-assistenten (MT) en ondersteund door externe docenten (werkgroepbegeleiders (CA), simulatiepatiënten (CA) en artsen/clinici (MT)).

Werkvormen 
CA kent de volgende opbouw:
13 bijeenkomsten van drie uur. Iedere groep heeft wekelijks een bijeenkomst met vaste onderdelen.
Iedere student voert twee verplichte individuele oefengesprekken met een simulatiepatiënt in een spreekkamer. De gesprekken worden op USB opgenomen en kunnen besproken worden met de docent en een aantal medestudenten.
Studenten vormen een trio en interviewen tweemaal een chronische zieke patiënt met als doel inzicht te krijgen in wat het betekent voor een persoon om een chronische ziekte te hebben.
 
CA biedt studenten naast de lessen, de mogelijkheid individuele vragen te bespreken met een CA docent. Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een CA-inschrijfspreekuur. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde etage van het A.A. Hijmans van den Berghgebouw). 
MT kent de volgende opbouw:
-    Negentien lessen MT. De duur van de bijeenkomsten bedraagt 1 uur 45 minuten, waarbij 1 radiologieles bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1 uur 45 minuten. De vaardigheden worden aangeleerd met medestudenten als proefpersoon en met speciale oefenmodellen (fantomen). Er wordt van uit gegaan dat elke student zich beschikbaar stelt als proefpersoon. Studenten zullen zich als proefpersoon gedeeltelijk dienen te ontkleden.
-    Voorafgaand aan alle lessen MT, behalve de radiologielessen, is een e-module beschikbaar ter voorbereiding van de PLO-les. Het geheel doorlopen en tijdig afronden van de gehele e-module (inclusief zelftoets) is verplicht en is een voorwaarde voor toegang tot de les (Reglement examencommissie geneeskunde).

Er bestaat voor studenten gedurende het studiejaar gelegenheid om zelfstandig vaardigheden te oefenen (docent onafhankelijk trainen, DOT) in hiertoe ingerichte onderwijsruimtes op de afdeling KVO. Hiervoor dient digitaal te worden ingeschreven via Blackboard.
Daarnaast bestaat er een maandelijks MT-inschrijfspreekuur waarbij inhoudelijke vragen van een student besproken kunnen worden met een KVO-docent. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw). Ook is het mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen aan medestudenten en aan KVO-docenten via het digitale discussieforum van Blackboard. Tenslotte wordt ter voorbereiding op de toets een proeftoets georganiseerd, waarin de student feedback kan krijgen op zijn vaardigheden in het lichamelijk onderzoek.


De lijnboeken PLO-CA en PLO-MT Bachelor jaar 2 en het overzicht van alle lessen is te downloaden via Blackboard.

Plaats in het curriculum 
Het PLO onderwijs start in jaar 1 van de Bacheloropleiding en loopt voor CA door t/m jaar 3 en voor MT door t/m jaar 2 van de Masteropleiding.

Literatuur
Voor het CA programma is het lijnboek (werkboek) beschikbaar op Blackboard. Het CA onderwijs is inhoudelijk gebaseerd op Silverman J, Kurtz S en Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg: een evidence-based benadering. Lemma, 2015 ISBN 978‐94‐6236‐359‐5

Voor het MT programma is het lijnboek met een overzicht van het PLO MT programma met checklisten beschikbaar op Blackboard.
Daarnaast staat op Blackboard en/of in de e-module specifieke informatie per lesmodule. De verplichte literatuur is:
•              De Jongh TOH, Buis J (red.). Fysische diagnostiek. 2015; Bohn, Stafleu van Loghum  ISBN 978-90-368-0892-7. Met filmpjes.  
•              De Jongh TOH, Buis J, Daelmans HEM, Dekker MJ, De Loor JD. Praktische vaardigheden 2012; Stafleu van Loghum
              ISBN 9789031388974. Met filmpjes.
Zie ook: Standaardboekenlijst

Toetsing
 Aan het eind van jaar 2 vindt de PLO (Medisch Technische Vaardigheden en Communicatie- /Attitude) toets plaats in de vorm van een stationstoets. Deze bestaat uit de deeltoets PLO-CA en de deeltoets PLO-MT. De studiepunten worden toegekend als beide deeltoetsen zijn behaald. Om te kunnen deelnemen aan deze deeltoetsen moet de PLO toets jaar 1 zijn behaald. Daarnaast dient de student gedurende het tweede studiejaar van de te toetsen onderdelen (MT+CA) aan de aanwezigheidsverplichtingen en studieverplichtingen te hebben voldaan.

De PLO toets jaar 2 moet afgerond zijn om toegelaten te kunnen worden tot de voorbereidende blokken en het coschap in het derde jaar.

Gedetailleerde informatie over opzet, inhoud en organisatie van de deeltoetsen CA en MT is beschikbaar via Blackboard.
 
Contactpersonen en informatie 
CA: Drs. Maaike Kok, coördinator PLO-CA Ba2
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail  m.kok-5@umcutrecht.nl


MT: Drs. Inge de Klerk-vd Wiel,  coördinator PLO-MT Ba2
tel: 088-75 51975 (direct), tel: 088-75 59589 (secretariaat)
email i.vanderwiel@umcutrecht.nl
 
Examinator PLO
Drs. Jacqueline van Wijngaarden, Hoofd afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail j.j.vanwijngaarden-3@umcutrecht.nl 

Ingangseisen 
De student moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
Geneeskunde, Bachelor, Voltijd

Er moet voldaan zijn aan de cursus:
toegang Osiris jr. 2 gnk BA (GNBAT20006)
 
SluitenHelpPrint
Switch to English