SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA101110
GNBA101110
Praktisch lijnonderwijs Bachelor 1
Cursus informatie
CursuscodeGNBA101110
Studiepunten (EC)4,5
Cursusdoelen
 
Inhoud
Inhoud en doelstelling 
Op de afdeling Klinisch Vaardigheids Onderwijs (KVO) wordt het Praktisch Lijn Onderwijs (PLO) onderwezen. Het PLO omvat in Bachelor jaar 1 de programma’s Communicatie en Attitude (CA) en Medisch Technische vaardigheden (MT).
 
Het programma CA heeft als focus de verheldering van de klacht en hulpvraag van de patiënt. Voor een gedegen exploratie hiervan, worden er vier vaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden zijn: hantering van een gespreksmodel, gebruik van gesprekstechnieken, correcte bejegening en omgang met emoties.
 
De doelstelling van het programma MT is het leren verrichten van het lichamelijk onderzoek als ook de bevindingen hiervan op juiste wijze te verslaan in de statusvoering en het uitvoeren van enkele aanvullende verrichtingen. Verder maken radiologielessen en een training zorgstage ook deel uit van het programma.


Belangrijke basiseisen aan de uitvoering van het lichamelijk onderzoek die in het eerste jaar steeds terug zullen komen zijn:
 • Professioneel gedrag: een professionele omgang van de arts gedurende het spreekkamer contact met de patiënt; gesimuleerd in de onderwijsgroepen;
 • Anatomie in vivo: oriëntatie op de anatomie van het levende lichaam;
 • Betrouwbaarheid van de bevindingen.

Het Communicatie- en Attitude en het Medisch Technisch vaardigheidsonderwijs wordt verzorgd door interne docenten Klinisch Vaardigheids Onderwijs en student-assistenten (MT) en ondersteund door externe docenten (werkgroepbegeleiders (CA) en artsen/clinici (MT)).
Bij CA wordt gebruik gemaakt van simulatiepatiënten. 

Werkvormen 
CA kent de volgende opbouw:
 • Tien bijeenkomsten van drie uur. Iedere groep heeft wekelijks een bijeenkomst met vaste onderdelen.
 • Iedere student voert twee verplichte oefengesprekken met een simulatiepatiënt in een spreekkamer. De gesprekken worden op USB stick opgenomen en in de groep nabesproken.
 
CA biedt studenten naast de bijeenkomsten een mogelijkheid aan waarbij inhoudelijke vragen van een student besproken kunnen worden met een CA docent. Elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een CA-inschrijfspreekuur. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw)
 
MT kent de volgende opbouw:
 • Zestien lessen MT en een proeftoets. De duur van de bijeenkomsten bedraagt 1 uur 45 minuten, waarbij 1 radiologieles bestaat uit 2 bijeenkomsten van 1 uur 45 minuten. De vaardigheden worden aangeleerd met medestudenten als proefpersoon en met speciale oefenmodellen (fantomen). Er wordt van uit gegaan dat elke student zich beschikbaar stelt als proefpersoon. Studenten zullen zich als proefpersoon gedeeltelijk dienen te ontkleden.
 • Voorafgaand aan alle lessen MT, behalve de radiologielessen, dient de student een voorbereiding te verrichten in de vorm van een e-module met bijbehorende toets (beschikbaar via Blackboard). Het geheel doorlopen en tijdig afronden van de gehele e-module en toets is verplicht en een voorwaarde voor toegang tot de les (Reglement examencommissie geneeskunde).
 
Er bestaat voor studenten gedurende het studiejaar gelegenheid om zelfstandig vaardigheden te oefenen (Docent Onafhankelijk Trainen, DOT) in hiertoe ingerichte onderwijsruimtes op de afdeling KVO. Hiervoor dient digitaal te worden ingeschreven via Blackboard.
Daarnaast bestaat er een maandelijks MT-inschrijfspreekuur waarbij inhoudelijke vragen van een student besproken kunnen worden met een KVO-docent. Een student kan zich hiervoor inschrijven aan de balie van het KVO (derde verdieping van het Hijmans van den Berghgebouw). Ook is het mogelijk om inhoudelijke vragen te stellen aan medestudenten en aan KVO-docenten via het digitale discussieforum van Blackboard.
Aan het begin van het studiejaar wordt een introductiecollege verzorgd waarin het PLO onderwijs verder wordt toegelicht.
De lijnboeken PLO-CA en PLO-MT Bachelor jaar 1 en het overzicht van alle lessen is te downloaden via Blackboard.

Plaats in het curriculum 
Het PLO onderwijs start in jaar 1 van de Bacheloropleiding en loopt voor CA door t/m Master jaar 3 en voor MT door t/m Master jaar 2.

Literatuur 
Voor het CA programma is het lijnboek (werkboek) beschikbaar op Blackboard. Het CA onderwijs is inhoudelijk gebaseerd op Silverman J, Kurtz S en Draper J. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg Lemma, 2015 ISBN 978‐94‐6236‐359‐5


Voor het MT programma is het lijnboek met een overzicht van het PLO-MT programma, met checklists, beschikbaar op Blackboard. Daarnaast staat op Blackboard en/of in de e-module specifieke informatie per lesmodule. 
De verplichte literatuur is:
 • De Jongh TOH, Buis J (red.). Fysische diagnostiek. 2015; Bohn, Stafleu van Loghum  ISBN 978-90-368-0892-7. Met filmpjes.
 • De Jongh TOH, Buis J, Daelmans HEM, Dekker MJ, De Loor JD. Praktische vaardigheden 2012; Stafleu van Loghum  ISBN 9789031388974. Met filmpjes
 • Zie ook: Standaardboekenlijst

   
Toetsing 
De PLO-CA deeltoets vindt plaats aan het einde van het kalenderjaar (2019). De PLO-MT deeltoets wordt afgenomen tegen het eind van het studiejaar (2020). De studiepunten worden toegekend als beide deeltoetsen zijn behaald.

Om te kunnen deelnemen aan de deeltoetsen CA en MT moet aan de aanwezigheids- en studieverplichtingen voldaan zijn tot aan het moment van toetsing.

Gedetailleerde informatie over opzet, inhoud en organisatie van de deeltoetsen CA en MT is beschikbaar via Blackboard.

Contactpersonen en informatie 
CA: Drs. Kirsten Reuchlin, coördinator PLO-CA Ba1
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
email c.a.e.reuchlin-rietveld@umcutrecht.nl 

MT: Drs. Abel van de Ven, coördinator PLO-MT Ba1
tel: 088-75 59587 (direct), tel: 088-75 59589 (secretariaat)
email a.vandeven-5@umcutrecht.nl

Examinator PLO
Drs. Jacqueline van Wijngaarden, Hoofd afdeling Klinisch Vaardigheidsonderwijs
tel: 088 75 51421 (direct), Tel: 088-75 59589 (secretariaat)
e-mail j.j.vanwijngaarden-3@umcutrecht.nl 

Ingangseisen 
De student moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English