SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GNBA100806
GNBA100806
Circulatie 2
Cursus informatie
CursuscodeGNBA100806
Studiepunten (EC)6,5
Inhoud
Doelstelling en inhoud
In de westerse samenleving zijn hart- en vaataandoeningen een zeer belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden. Dit blok laat de student kennis maken met de veranderingen die optreden bij ziekten van hart en bloedvaten. De student krijgt inzicht in de pathofysiologische veranderingen van het hart en de bloedvaten om de symptomatologie, diagnostiek en behandeling van cardiovasculaire ziekten te kunnen begrijpen. Op grond van symptomen, zowel uit anamnese als onderzoek, leert de student tijdens het blok Circulatie II om klinische problemen te plaatsen en de noodzaak tot verder onderzoek aan te geven. De student is in staat de gegevens van het uitgevoerde onderzoek in zijn gedachtegang mee te nemen. Daarnaast kan de student de patiënt in grote lijnen het probleem en de therapeutische mogelijkheden uitleggen.

Werkvormen en weekstramien
In dit blok wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn 23 hoorcolleges, 1 practicum, 5 werkgroepen/werkcolleges en 7 interactieve colleges.
De verdeling van de werkvormen over de weken is wisselend. Zelfstudie (ook ter voorbereiding van contactonderwijs!) dient tijdig en naar eigen planning gedaan te worden.

Plaats in het curriculum
In blok Circulatie I (blok 1.5) heeft u kennis en inzicht verworven op het gebied van de anatomie, histologie en fysiologie van het hart en vaatstelsel, de longen en de nieren. De nadruk heeft toen voornamelijk gelegen op het functioneren van deze organen onder normale fysiologische condities.
In dit blok, Circulatie II, zal de nadruk liggen op de pathofysiologie van het hart- en vaatstelsel en de daaraan gerelateerde ziektebeelden.
Het blok Circulatie III zal ten slotte ingaan op de pathofysiologie van de longen en nieren.

Vereiste voorkennis
Kennis over de stof van de voorgaande blokken, met name de stof van blok 1.5 (Circulatie I).

Literatuur
Het blok is gebaseerd op de volgende bronnen:
- Blokboek Circulatie II en daarin genoemde literatuur
- Literatuur in de standaardboekenlijst voor Circulatie II
 
Toetsing
In de toetsing ligt de nadruk op het toepassen van verworven kennis, inzichten en vaardigheden, vooral gericht op situaties die van belang zijn voor de latere beroepsuitoefening.

Coördinator/Examinator: drs. N. Clappers,
2de coördinator: Arts Klinisch Onderwijs Cardiologie (per studiejaar wisselend)

Contactpersoon en informatie:
Email: circulatie2@umcutrecht.nl
Telefoon: 088-75 50403 (onderwijs secretariaat cardiologie)

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Geneeskunde, Bachelor, Voltijd
SluitenHelpPrint
Switch to English