SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-3061E
GEO2-3061E
Leefomgeving (e-module)
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-3061E
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeE-Module
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Sociale Geografie en Planologie;
Contactpersoondr. T.T. Favier
E-mailT.T.Favier@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. T.T. Favier
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 12-07-2019)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVragen over de e-modules, de inschrijving en kosten e.d. kun je sturen naar e-modules.sgpl@uu.nl
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 08:00 t/m 24-02-2019 23:59
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Deze cursus is uitsluitend voor bijvakstudenten en is bedoeld voor studenten die een educatieve master overwegen en hun vakdeficiëntie sociale geografie of fysische geografie moeten wegwerken. De student kan er voor kiezen om binnen de e-module leefomgeving alleen het sociaal geografische deel (5 EC) of fysische geografische deel (2,5 EC) te volgen.

Sociaal geografisch onderdeel
De student is na afloop van de cursus in staat om:
  • De positie van de Randstad op verschillende schaalniveaus (Nederland en internationaal) te beschrijven en deelgebieden binnen de Randstad te onderscheiden.
  • Het beleid van de overheid ten aanzien van de ruimtelijke vraagstukken in de Randstad te beschrijven en kritisch beoordelen.
  • De (beoogde) effecten van stedelijke vernieuwing te analyseren verschillende ruimtelijke schalen.
  • Vanuit verschillende dimensies toekomstscenario’s te formuleren voor stedelijk beleid.
  • Stedelijke vraagstukken rond de stedelijke economie te analyseren en beoordelen.
Fysische geografisch onderdeel
De student is na afloop van de cursus instaat om:
  • De fysische werking van het grondwatersysteem en oppervlaktewatersysteem in het rivierengebied, de zandgronden, het droogmakerijen-veenweidegebied en de kustzone te beschrijven. 
  • Beschrijven hoe het watersysteem en het landschap zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld in deze gebieden, onder invloed van menselijk handelen. 
  • Oorzaken en gevolgen van overstromingen en wateroverlast, watertekorten, en problemen met waterkwaliteit te beschrijven.
  • De effecten van klimaatverandering op het watersysteem, en de water-gerelateerde uitdagingen voor de toekomst te begrijpen.
  • Uit te leggen hoe watermanagement in Nederland is georganiseerd, en begrijpt het beleid t.a.v. de water gerelateerde uitdagingen (het Deltaprogramma).
Inhoud
Deze cursus is in de vorm van een e-module, die grotendeels op afstand en zelfstandig wordt doorlopen. Inschrijven voor E-modules is mogelijk via dit formulier. Inschrijven tijdens de na-inschrijving is niet mogelijk.

De e-module Leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen.

Het eerste deel is sociaal geografisch en richt zich op stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. De cursus focust zich op het ruimtelijk beleid van de Randstad dat er op is gericht deze regio internationaal te laten concurreren met andere grootstedelijke gebieden (Structuur visie 2040). Het proces van stedelijke planning is complex, onder andere als gevolg van de dynamiek in economie, politiek en wetenschap. Er spelen belangrijke vraagstukken rondom duurzaamheid, leefbaarheid en werken. Dit vraagt om gedachtevorming over de stad van de toekomst.

Het tweede deel is fysische geografisch en richt zich op watervraagstukken in verschillende regio’s in Nederland. Deze vraagstukken zijn te groeperen binnen de volgende thema’s: te veel water (wateroverlast en overstromingen), te weinig water (waterbeschikbaarheid), en niet schoon genoeg water (waterkwaliteit). In de cursus wordt ingegaan op de fysische en menselijke oorzaken van deze vraagstukken, en de impact van water gerelateerde problemen voor gebruiksfuncties. Om een zinnige uitspraak te kunnen doen, is kennis van de fysische werking van het watersysteem in verschillende regio’s van Nederland vereist, en de samenhang met andere fysische systemen (ondergrond, reliëf, klimaat, landgebruik en vegetatie).  
Ingangseisen
Voorkennis
• Alleen studenten die een educatieve master overwegen, en hun vakdeficiëntie moeten wegwerken, kunnen worden toegelaten tot de cursus, na inschrijving via formulier (zie hierboven).
• Studenten die een bachelor Sociale Geografie of Aardwetenschappen volgen, of deze hebben afgerond.
• Studenten met een voltooide HBO opleiding, met achtergrond in aardrijkskunde.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Voor studenten die deze cursus willen volgen vanwege het wegwerken van vakdeficiëntie fysische geografie is enige voorkennis van de cursus Systeem Aarde II gewenst. Indien deze cursus niet is gevolgd zal in overleg met de cursuscoördinator worden vastgesteld hoe een deel van de kennis van Systeem Aarde II kan worden ingehaald
Bronnen van zelfstudie
In overleg met de cursuscoördinator.
Verplicht materiaal
Diverse
Zie Blackboard
Werkvormen
E-learning

Algemeen
E-lectures (hoorcolleges), leesopdrachten, online multiple-choice toetsen, paper schrijven en een tentamen. Al deze werkvormen zijn verplicht.
De e-lectures en artikelen worden aangeboden op Blackboard (= digitale leeromgeving).

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Diverse kleine opdrachten, een individueel paper, een afsluitend tentamen

Minimum resultaat 6,00. Zie ook de studiewijzer van de cursus.

SluitenHelpPrint
Switch to English