SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-2211
GEO2-2211
Economie van Innovatie
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-2211
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus is de student in staat om:
 • te begrijpen wat een innovatie is in een economisch perspectief;
 • te begrijpen dat investeringen in innovatie inherent onzeker zijn, en dat bedrijven daarom geen rationele kosten-baten afweging kunnen maken zoals wordt verondersteld in de micro-economie;
 • de voors en tegens van verschillende ontwerpstrategieën wiskundig te kunnen duiden;
 • wiskundig te kunnen begrijpen hoe producten zich verspreiden in sociale netwerken;
 • wiskundig te kunnen begrijpen onder welke condities er lock-in optreedt en onder welke condities er een transitie optreedt;
 • een bedrijfsstrategie te kunnen formuleren vanuit het outside-in en inside-out paradigma in het algemeen, en toegepast op een specifiek bedrijf;
 • de theorie van product-levenscyclusmodel en shake-out te kunnen begrijpen;
 • evolutionair groeitheorie en de theorie van lange golven te kunnen begrijpen (i.h.b. de huidige ICT revolutie);
 • de theoretische basis van mededingingsbeleid, technologiebeleid, industriebeleid en regionaal beleid te kunnen uitleggen, en een zelfstandige mening te kunnen vormen over huidig beleid;
 • de belangrijkste theorieën uit de innovatiegeografie te kunnen uitleggen, en dit toe te passen op stedelijk innovatiebeleid;
 • de literatuur kritisch te bespreken in een groepsdiscussie aan de hand van stellingen een academisch paper te schrijven.
Inhoud
In de cursus Economie van Innovatie wordt de theorie van de evolutionaire economie bestudeerd. Deze theorie geeft de student een beter inzicht in hoe een economie verandert, en hoe deze veranderingen gedreven worden door nieuwe technologieën en innovaties in een economie.
Het eerste deel van het vak gaat over innovatie en diffusie en de rol van patenten. Vervolgens wordt gekeken naar innovatie op het niveau van bedrijven, sectoren en landen. Ook wordt aandacht besteed aan robotisering, innovatiegeografie en innovatiebeleid. De stof van de hoorcolleges wordt toegepast op concrete cases in twee paperopdrachten.
 
Deze cursus bevat een Honours component.

Deze cursus is ingangseis voor: Management of Innovation Processes (GEO3-2221).

Academische vaardigheden:
 • Schrijfvaardigheid: Het leren structureren van paragrafen en teksten;
 • Het schrijven van een academische paper;
 • Debatteren: op wetenschappelijk niveau een beargumenteerde discussie voeren.
SluitenHelpPrint
Switch to English