SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO2-1209
GEO2-1209
Deformatie en metamorfose van de korst
Cursus informatie
CursuscodeGEO2-1209
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. E. Willingshofer
E-maile.willingshofer@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M.R. Drury
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Willingshofer
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 05-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 14-09-2020 08:00 t/m 27-09-2020 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 26-10-2020 08:00 t/m 27-10-2020 23:59
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Let op: De cursusinformatie in de studiewijzer is bindend.
 
Bij het succesvol afronden van de cursus heeft de student een adekwate basis verworven om:
 • de basisprincipes van deformatie van de continentale korst te begrijpen;
 • brosse en ductiele deformatiestructuren te duiden;
 • metamorfe verschijnselen te identificeren, en de basisprincipes te benoemen;
 • processen die leiden tot de vorming van gebergtes en sedimentaire bekkens te identificeren, en de belangrijkste controlerende factoren te benoemen;
 • met succes eenvoudig geologisch veldwerk in gedeformeerde en eventueel metamorfe terreinen te verrichten.
Inhoud
De cursus beslaat een vijftal onderscheidbare themas met sterke onderlinge verbanden, als volgt:
 1. Structurele concepten (6hc, 4h practicum): in dit onderdeel word de basis gelegd van kennis omtrent spanningen en krachten en de gevolgen ervan: m.a.w. deformatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: krachten en spanningen, Mohr-Coulomb criterium, vloeistofdruk en effectieve spanning, Andersonian breukklassificatie, aanzet kinematische criteria in brosse breuken en breukzones, basisconcepten van brosse en ductiele deformatie, eenvoudige kwantificering van deformatie, beschrijving van deformatie in termen van pure en simple shear, basisprincipes van gedrag van gesteentes.
 2. Ondiepe strukturen (6hc, 12h practica plus eigen werk): dit thema omvat de beschrijving en analyse van structuren in de ondiepe korst voor verschillende deformatie regimes (extensie, verkorting en strike-slip).  Extensietektoniek, extensionele breuksystemen, accomodatie naar de diepte, overschuivingssytemen, overschuivingstektoniek, restauratie in 2D secties via balanceertechnieken, strike-slip breuken en breuksystemen, relatie tektoniek-sedimentatie, de studie van gebergtevorming door middel van schaalmodellen.
 3. Diepe strukturen (6hc): Gedurende deze colleges word ingegaan op geometriesche en kinematische aspecten van deformatie in de diepe delen van de aardkorst. Er word met name ingegaan op: plooiing, plooimechanismen, foliaties, polyfase plooiing en plooi interferentie. Shear zone geometrieën, aanzet shear criteria, shear zones, diep-crustale detachments, overschuivingen en wrench zones.
 4. Metamorfe concepten (8hc, 12h practica): dit onderdeel omvat de basisconcepten van metamorphose en metamorfe processen. In detail word gekeken naar: de aard van metamorfose en metamorfe terreinen, het faciesconcept en thermodynamisch evenwicht, fasediagrammen en PT velden, de rol van vloeistoffen in metamorfose.
 5. Deformatie en metamorfose in de korst (inleiding tectoniek) (6hc): In dit onderdeel worden structurele observaties gekoppeld aan grootschalige tectonische processen en worden onderlinge relaties tussen deformatie en metamorphose belicht. Onderwerpen zijn: foliaties en metamorfe texturen, timing van deformatie en metamorfose, PTt paden. De vorming van sedimentaire bekkens en gebergtes, met Alpen als voorbeeld, plaattektonische context, verband naar lithosfeerschaal processen, tektonische context van metamorfose en magmatisme, oorzaken van metamorfose.

Overdraagbare vaardigheden:
 
Vermogen om in teamverband te werken: Bij sommige opgaven wordt er vanuit gegaan dat er in teamverband gewerkt wordt. Studenten moeten de werklast gelijkmatig verdelen en zijn verantwoordelijk voor de planning om deadlines te halen.
 
Schriftelijke communicatieve vaardigheden worden aangeleerd door de resultaten van de opdrachten te presenteren in beknopte, wetenschappelijk geschreven verslagen.
 
Probleemoplossende vaardigheden worden getraind tijdens de practica, waar theoretische kennis die opgedaan is tijdens de hoorcolleges toegepast wordt om relevante problemen over verschillende onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden op te lossen.
 
Analytische/kwantitatieve vaardigheden: studenten moeten deformatie structuren kwantitatief analyseren op schalen die variëren van de grootte van een slijplaatje tot gehele orogenen.
 
Technische vaardigheden: studenten leren nieuwe technieken als "line-length balancing" voor de kwantitatieve analyse van geologische structuren en het construeren van fasediagrammen voor de analyse van mineraalsamenstellingen in gesteenten.


Deze cursus is ingangseis voor: GEO3-1210 - Veldwerk 2 Pyreneeën I - orogenese

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
 • Verzameling 1
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • AW-Systeem aarde, deel 1 (GEO1-1101)
   • AW-Systeem aarde 1 (GEO1-1191)
 • Verzameling 2
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
   • AW-Veldwerk 1 Spanje (GEO2-1118)
   • AW-Veldwerk 1 Franse Alpen (GEO2-4117)
Voorkennis
Systeem Aarde 1 (GEO1-1101, GEO1-1191) en veldwerk (GEO2-1118, GEO2-4117).
Bronnen van zelfstudie
Boek: Fossen, H.: Structural geology, Cambridge University Press, ISBN: 9781107057647, 2e editie 2016 (verkrijgbaar via het UAV).
Boek: C. Klein & Philpotts A.R.: Earth Materials, Introduction to Mineralogy and Petrology: uitgever Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0-521-14521-3 paperback, of ISBN 978-0-521-76115-4 hardback (verkrijgbaar via het UAV)
Verplicht materiaal
Boek
Fossen, H.: Structural geology, Cambridge University Press, 2nd edition, 2016 (verkrijgbaar via UAV)
ISBN:9781107057647
Boek
Klein and Philpotts: "Earth Materials", Cambridge University Press, second edition 2013, ISBN 978-0-521-14521-3 paperback, or ISBN 978-0-521-76115-4 hardback (verkrijgbaar via het UAV).
ISBN:9780521145213
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus wordt gegeven in de vorm van een totaal van zestien colleges van elk 2 college-uren, en 15 op deze colleges aansluitende practica van elk 2 uur.

Voorbereiding bijeenkomsten
De te voorbereiden stof word tijdens de hoorcoleges opgegeven.

Practicum

Algemeen
Deelname aan het practicum is verplicht, en de practicumopgaven dienen resp. tijdens het laatste practicum voor de Kerst (deformatie deel) en aan het eind van de laatste practicumsessie (metamorphose deel) allen als voldoende “afgetekend” te zijn alvorens aan het tentamen kan worden deelgenomen. Het practicum beslaat ook een stuk eigen werk inclusief het schrijven van een korte rapportage (in teams van 2), welke uiterlijk op de eerste practicumsessie na het kerstreces dient te worden ingeleverd.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het eindresultaat wordt bepaald op basis van de resultaten voor een tussentijdse opdracht met korte rapportage, en een tweetal schriftelijke toetsen. De korte rapportage weegt voor 30% mee in het eindcijfer, de toetsen wegen voor 70%. Voor de korte rapportage dient tenminste een ONAFGERONDE 5,50 behaald te worden om te slagen. Bij een eindcijfer vanaf 4.00 maar lager dan 5.50 komt de student in aanmerking voor aanvullende of vervangende toetsing over het onderdeel waarover de student gezakt is.

SluitenHelpPrint
Switch to English