SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-1123
GEO1-1123
Tijd en causaliteit in de aardwetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-1123
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
 • verkrijgen van inzicht in wetenschappelijke methoden en fundamentele problemen van de aardwetenschappen;
 • verkrijgen van inzicht in de historische ontwikkeling van het systeem aarde door de geologische tijd, waarin de samenhang centraal staat tussen plaattektoniek, zeespiegel, klimaat en evolutie;
 • overzicht belangrijkste concepten uit de gehele aardwetenschappen;
 • ontwikkelen van een academische houding:
  • positief-kritische houding jegens wetenschap
  • reflecteren op academisch niveau op wetenschappelijke publicaties en eigen onderzoek
  • ethiek van onderzoek
 • ​inzicht in maatschappelijke context en beroepsperspectief.
 • ontwikkelen van academische vaardigheden waaronder logisch redeneren, onderzoekbare vragen stellen, systematisch onderzoek doen en compact wetenschappelijk schrijven
Inhoud
De wordingsgeschiedenis van de Aarde is de rode draad in de colleges waarbij grote omwentelingen in het vakgebied worden verhelderd met de basale concepten van het vakgebied. Om en om met deze colleges volgt dan een college met een meer wetenschapsfilosofische insteek met als doel de werking van de aardwetenschappen te begrijpen. De werking en waarden van wetenschap worden uitgelegd aan de hand van concepten uit de wetenschapsfilosofie. Hierbij komen aan bod: het werken met data in de aardwetenschappen, de logica van causale verbanden en drogredenen, de opbouw van wetenschappelijke artikelen en hoe je deze leest, het zelf doen van onderzoek en de rapportage daarvan en ook ethische elementen.
Het ontstaan van de aarde wordt geschetst en essentiële verschillen tussen de aarde enerzijds en de andere planeten worden belicht. Hieruit wordt duidelijk dat de Aarde door de aanwezigheid van leven en door het voorkomen van actieve plaattektoniek een bijzondere positie inneemt in ons zonnestelsel. In de vervolgcolleges ligt de nadruk op beslissende gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde, steeds het verband tonend tussen veranderingen in de vaste aarde en de gevolgen daarvan voor de atmosfeer, oceanen of de biosfeer, met nadruk op de relaties tussen grootschalige veranderingen in de koolstofkringloop, plaattektoniek, atmosferische CO2 en klimaat.
Daarnaast worden er aspecten van, en voorbeelden uit de aardwetenschappen uitgelicht die direct relevant zijn voor de maatschappij. In meerdere colleges zullen ‘kaders’ worden geplaatst met voorbeelden van actuele maatschappelijk relevante ontwikkelingen, en korte portretten van alumni als illustratie van beroepsperspectieven en de rol van aardwetenschappers in de maatschappij. Daarnaast zal een college geheel worden gewijd aan communicatie tussen wetenschap en samenleving.

Plaats in het curriculum
Algemene cursus voor alle 1ste-jaars Bachelor Aardwetenschappen studenten en voor studenten uit gerelateerde natuurwetenschappen.
Deze cursus brengt centrale concepten uit de Aardwetenschappen aan in de context van de ontwikkeling van de Aarde en in de context van maatschappelijke belangen en ontwikkelingen. De cursus geeft daarmee ook inzicht in de werking van de Aardwetenschappen, waardoor verbindingen ontstaan tussen de inhoud van de cursussen Systeem Aarde 1 en 2 en Fysica en worden academische vaardigheden aangeleerd die essentieel zijn voor eigen veldwerk en onderzoek. De cursus is ook toegankelijk voor studenten natuurwetenschappen in brede zin van andere opleidingen.
SluitenHelpPrint
Switch to English