SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GEO1-1114
GEO1-1114
Fysica
Cursus informatie
CursuscodeGEO1-1114
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geowetenschappen; Undergraduate School Geowetenschappen; B Aardwetenschappen;
Contactpersoondr. M. van der Vegt
E-mailm.vandervegt@uu.nl
Docenten
Docent
dr. W.W.W. Beekman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. van der Vegt
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. van der Vegt
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (03-02-2014 t/m 20-04-2014)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerking

Cursusrooster

Cursusinschrijving geopendvanaf 20-01-2014 t/m 21-01-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Doel van de cursus is een solide basis te leggen voor natuurkunde in de Aardwetenschappen. Na succesvolle afronding van de cursus is de student in staat om binnen de context van de behandelde onderwerpen:
 1. de fysische oorzaak van een verschijnsel te identificeren.
 2. de belangrijkste fysische principes te identificeren die het verschijnsel beïnvloeden.
 3. de wiskunde die hoort bij deze fysische principes te gebruiken om tot een antwoord te komen.
 4. te evalueren of het gevonden antwoord realistisch is.
 5. bovengenoemde vier stappen op een heldere en navolgbare manier te documenteren.

Per onderwerp wordt (op de cursuswebsite) in meer detail vermeld wat studenten moeten weten en kunnen. Actieve deelname aan de werkcolleges is cruciaal omdat daar vooral de stof geoefend wordt met praktische toepassingen.

Inhoud
Korte inhoud 
In de cursus Fysica komen een paar van de klassiek natuurkundige onderwerpen langs; mechanica, trillingsleer, behoudswetten. Deze onderwerpen zijn grotendeels, maar niet volledig, bekend van de middelbare school, en in Fysica maken we ze af. Er wordt een eerste begin gemaakt met een nieuw, en voor Aardwetenschappen erg belangrijke onderwerp; vloeistofdynamica. Voorbeelden van toepassingen van de natuurkunde in de Aardwetenschappen worden verweven met de basisstof.
 
Programma en rooster
De cursus omvat twee dagdelen van ieder vier contacturen per week. Studenten worden verwacht 12 zelfstudie-uren per week te besteden aan de cursus gedurende de gehele periode. De contacturen bestaan uit één dagdeel met ca. 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege.

Studenten worden verwacht om het tekstboek te bestuderen vóór het hoorcollege.
In de hoorcolleges wordt de rode draad van een onderwerp geschetst, en de meer ingewikkelde elementen toegelicht. De hoorcolleges omvatten dus niet de gehele stof. Aanwezigheid bij hoorcolleges wordt dringend aangeraden maar is niet verplicht.

Het hoorcollege wordt direct gevolgd door het werkcollege over het besproken onderwerp. Op elk werkcollege worden 3 nieuwe opdrachten opgegeven waaraan studenten in koppels werken. Bij alle werkcolleges (behalve de laatste twee) dienen de uitwerkingen van twee van de drie (in datzelfde werkcollege uitgereikte) opdrachten gezamenlijk te worden besproken en afgetekend tijdens het werkcollege. De uitwerking van de derde opdracht moet uiterlijk aan het begin van het direct daarop volgende werkcollege worden ingeleverd, ook weer per koppel en op papier.

Tijdens de laatste twee werkcolleges oefenen we het maken van opdrachten op individuele basis, net als tijdens het tentamen. Tijdens deze twee werkcolleges moeten alledrie de opdrachten besproken en afgetekend worden.

Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van alle studenten om de huiswerkopdrachten te gebruiken om zich voor te bereiden op de toetsen. Een gemiddelde student moet rekenen op gemiddeld 12 uur per week zelf-studietijd.

Het gedetailleerde zalenrooster, cursus- en toetsprogramma (en eventuele wijzigingen daarin) worden bekend gemaakt via de cursus website. Deelnemers aan de cursus worden verwacht de site regelmatig te consulteren.

Plaats in het curriculum
In de cursus Fysica passeren natuurkundige onderwerpen van de middelbare school de revue die belangrijk zijn in de Aardwetenschappen. Doel is alle eerstejaars bachelorstudenten op een uniform ingangsniveau te brengen als basis voor de fysisch georiënteerde bachelorvakken.

Toetsing en beoordeling 

 1. De beste 39 van de 48 werkcollege opdrachten tellen voor 20% mee voor het eindcijfer. Elke opdracht levert nul of één punt op. Een te laat of niet ingeleverde opdracht betekent een nul voor deze opdracht, ongeacht de reden hiervoor.
 2. De tussentoets, waarin een aantal werkcollege-opdrachten (opnieuw) gemaakt worden, telt voor 20% mee voor het eindcijfer.
 3. Eindtoets (telt voor 60% voor eindcijfer).
 4. De tussentoets duurt 100 minuten. Geregistreerde dislecten met een contract moeten zichzelf vóór aanvang van de toets bij de docenten melden; zij krijgen 120 minuten voor de tussentoets.
 5. De eindtoets duurt 150 minuten. Geregistreerde dislecten met een contract moeten zichzelf vóór aanvang van de toets bij de docenten melden; zij krijgen 180 minuten voor de eindtoets.
 6. Het eindcijfer is het afgeronde gewogen gemiddelde van de tussentoets, de werkcollege opdrachten, en van de eindtoets.
 7. Eventuele toegang tot het hertentamen wordt geboden op basis van de regels in het Onderwijs- en Examenregelement (OER).
 8. De cursus moet in z’n geheel worden overgedaan als het eindcijfer een 5 of lager is (eventueel na een reparatieopdracht).
 9. De reparatieopdracht bestaat uit een hertentamen. De uitslag van de reparatieopdracht is gebaseerd op alleen de resultaten van het hertentamen (zie OER). De datum van het hertentamen is te vinden in het rooster.
 10. Bij de tussen- en eindtoets moet het tekstboek worden gebruikt. Aantekeningen in het tekstboek of inlegvellen (bijvoorbeeld StickIt o.i.d.) zijn niet toegestaan. 
Studiehouding en gedrag
We verwachten een professionele studiehouding van studenten. Dit omvat onder meer zich voorbereiden voor (werk)colleges en toetsen, actieve deelname aan alle cursusonderdelen, het maken van alle huiswerkopdrachten, en gedrag volgens het Studenten Statuut (pdf).
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Eindexamen niveau VWO natuurkunde, eindexamen niveau VWO wiskunde A of B, Kwantitatieve Methoden - Wiskunde (GEO1-1103).

Verplicht materiaal
Boek
University Physics with Modern Physics (International Edition), 13th Edition, Hugh Young, Roger Freedman, Lewis Ford, March 2011, 1632 pages, ISBN13: 9780321762191.
Diverse
Op de website zijn verwijzingen opgenomen naar andere bronnen voor zelfstudie.
Diverse
Presentaties van de hoorcolleges wordt beschikbaar gemaakt via de website.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
1.De beste 39 van de 48 werkcollege opdrachten tellen voor 20% mee voor het eindcijfer. Elke opdracht levert nul of één punt op. Een te laat of niet ingeleverde opdracht betekent een nul voor deze opdracht, ongeacht de reden hiervoor.
2.De tussentoets, waarin een aantal werkcollege-opdrachten (opnieuw) gemaakt worden, telt voor 20% mee voor het eindcijfer.
3.Eindtoets (telt voor 60% voor eindcijfer).
Zie voor punten 4 t/m 10 de cursuswebsite: http://www.geo.uu.nl/~awfysica

SluitenHelpPrint
Switch to English