SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-MA202
FA-MA202
Klinische farmacie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-MA202
Studiepunten (ECTS)14,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
ContactpersoonJ.A.E. Kok-van Esterik
Telefoon06 53628404
E-mailJ.A.E.Kok@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
J.A.E. Kok-van Esterik
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1/  2/  3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na deze cursus is de student in staat om:
1. klinisch chemische parameters toe te passen bij het bewaken en voorkomen van toxiciteit van
farmacotherapie
2. beschikbare biomarkers toe te passen bij het individualiseren van specialistische farmacotherapie
(voorbeelden van biomarkers zijn biochemische parameters, genetica, beeldvorming en patientvragenlijsten)
3. andere zorgverleners adequaat schriftelijk te adviseren over aspecten van farmacotherapie
4. de toxicologische effecten van geneesmiddelen te herkennen en het mechanisme achter de toxiciteit te
begrijpen
5. op basis van (bio) analytische data een diagnose van toxiciteit te bevestigen en een
therapie/behandeladvies te geven
6. een aanvraag voor een bloedspiegelbepaling te toetsen op diagnostische en therapeutische rationaliteit
en te adviseren naar aanleiding van uitslagen
7. zijn of haar adviezen gestructureerd vast te leggen in de medische status van de patiënt
8. de medicatieoverdracht bij opname en ontslag te waarborgen voor een individuele patiënt
9. vraagstukken met betrekking tot therapeutische substitutie van geneesmiddelen naar behoren te
beantwoorden en beargumenteren in het kader van ziekenhuisformularia
10. een beschrijving van een farmaceutisch proces te maken en te beoordelen op compliance aan normen
en richtlijnen
11. de uitgangspunten voor verantwoorde inzet van antibiotica te beschrijven
12. op basis van verantwoord antibioticumbeleid voor de individuele patiënt een adequate antibiotische
therapie te kiezen
13. de PK/PD principes toe te passen om doseringen rationeel te kunnen aanpassen voor een individuele
patiënt
14. de (on)mogelijkheden met totale parenterale voeding en sondevoeding te bespreken en vraagstukken
met betrekking tot gelijktijdige toediening met geneesmiddelen te beantwoorden
15. de (on)mogelijkheden van nucleair geneeskundige diagnostiek en radiofarmacie te overzien inclusief
radiochemie, de beschikbare imaging modaliteiten en interacties met reguliere geneesmiddelen
16. keuringsresultaten aan grondstoffen, verpakkingsmaterialen of farmaceutische producten te
beoordelen en aan de hand van criteria vrij te geven voor gebruik
17. de opzet van een geneesmiddelenstudie kritisch te beoordelen
18. een wetenschappelijk verantwoord farmacotherapeutisch behandelplan op te stellen
19. onderbouwd met argumenten de verantwoordelijkheid te nemen voor een uitgebracht advies
20. de collectieve functies van de apothekers van het ziekenhuis uit te leggen en de rol van deze apothekers
te plaatsen in de actualiteit van de zorg
Inhoud
Deze cursus is ook het eerste moment binnen het curriculum dat de student kennis maakt met de beroepspraktijk van een apotheker in het ziekenhuis. Eerder in het curriculum is al kennis gemaakt met de beroepspraktijk in de openbare apotheek. In die zin kan deze cursus worden beschouwd als een uitbreiding naar onderwerpen die met name in het ziekenhuis spelen. Vanuit de productzorg borduurt de cursus verder op de cursus Individuele Productzorg. Zaken als het kiezen van de juiste toedieningsvorm en –route bestudeert de student ditmaal in de ziekenhuissetting, evenals het beoordelen van de uitvoerbaarheid van bereidingsverzoeken en het identificeren van alternatieve producten ten behoeve van adequate farmacotherapie.
Het cursorisch onderwijs in deze cursus zal doorlopend gekoppeld worden aan leeractiviteiten (stage) in een ziekenhuis. Uitgangspunt is dat zit zoveel mogelijk dagelijkse activiteiten zijn die doorgaans ook door ziekenhuisapothekers worden uitgevoerd. Medicatieoverdrachtgesprekken, het vrijgeven van individuele bereidingen, het afhandelen van clinical rules en het voorbereiden van en participeren in multidisciplinaire overleggen zijn hierbij voorbeelden van activiteiten die de student (onder supervisie) zal uitvoeren in het ziekenhuis. Doelstelling is dat de student zoveel mogelijk zelfstandig handelingen uitvoert onder directe supervisie of supervisie achteraf. In de loop van de cursus komen de verschillende leerdoelen deels gekoppeld aan thema’s aan bod.
 
Ingangseisen
Voorkennis
De student kan pas deelnemen aan de cursus Klinische Farmacie als hij de
cursus Polyfarmacie (MA107) actief gevolgd heeft en de cursus FA-BA100 heeft behaald.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Stage

Zelfstudie

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toetsvormen (summatief):
1) schriftelijke toets (50% eindcijfer),
2) mondelinge toets (50% eindcijfer),
3) toets schriftelijke communicatie (O/V)
4) korte praktijk beoordelingen door stagebegeleider (minimaal 7 en
allemaal voldoende)
5) eindbeoordeling door stagebegeleider (O/V/G)

SluitenHelpPrint
Switch to English