SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA102
FA-BA102
Chemie van geneesmiddelen
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA102
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. T. Wennekes
Telefoon0616944455
E-mailT.Wennekes@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T. Wennekes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Wennekes
Overige cursussen docent
Blok
1.2  (08-10-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1.2
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
• om de chemische structuren van laagmoleculaire farmaca te verklaren in termen van orbitalen en chemische bindingen en hoogmoleculaire farmaca te classificeren.
• om functionele groepen te herkennen en een schatting te maken van de fysisch-chemische eigenschappen van verbindingen waarin deze groepen voorkomen.
• om de samenstelling, de structuur en de functie van verschillende biomoleculen (eiwitten, DNA en RNA) te omschrijven.
• om analysetechnieken toe te passen en de verkregen gegevens te analyseren.
• om zelfstandig een practicumprotocol op te stellen en de metingen beschreven in dit protocol te analyseren en statistisch te evalueren.
• om fysische en chemische kennis toe te passen om eigenschappen van farmaca af te leiden uit hun chemische structuur.
Inhoud
In deze cursus staan de fysisch-chemische eigenschappen van componenten van geneesmiddelen centraal. Op basis van de belangrijkste functionele groepen en kennis van de fysisch
-chemische eigenschappen van deze groepen kan ingeschat worden hoe moleculen zich gedragen binnen een formulering en binnen het lichaam. De principes die ten grondslag liggen aan binding van atomen (orbitalen) en intra- en inter-moleculaire interacties komen aan bod. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de structuur van biomoleculen zoals aminozuren en eiwitten, RNA en DNA.
Resonantie kan stabiliteit van structuren verklaren en geeft mogelijkheid tot detectie met UV/VIS spectrofotometrie. Zure en basische eigenschappen bepalen of moleculen geladen zijn en dit bepaalt mede of moleculen in staat zijn om membranen te passeren. Ook andere factoren zoals lipofiliteit spelen hierbij een rol. Stereoisomerie heeft invloed op de werking en bijwerkingen van farmaca.
De belangrijkste ontledingsreacties, hydrolyse en redox, worden toegelicht en studenten leren op basis van de structuur een inschatting te maken van de stabiliteit van een farmacon. Hierbij wordt ook de stabiliteit van eiwitten basaal behandeld. De achtergronden van het (spontaan) verlopen van reacties komen aan bod: Thermodynamica (enthalpie, entropie), wet van massawerking en evenwichten.
In deze cursus wordt ook een start gemaakt met de theoretische achtergrond van een aantal analytische technieken (UV/Vis en chromatografie). Analytische technieken maken gebruik van bepaalde fysisch-chemische eigenschappen voor de detectie en kwantificering van farmaca. Resonantie geeft mogelijkheden voor detectie met UV/Vis-spectrofotometrie, lipofiliteit speelt een belangrijke rol bij chromatografie-scheiding en zuur-base eigenschappen liggen ten grondslag aan een groot aantal titraties.
De fysisch-chemische eigenschappen van farmaca en hulpstoffen moeten zoveel mogelijk binnen een farmaceutisch relevante context geplaatst worden: Lading (pKa) en logP koppelen aan passieve membraandiffusie, logP koppelen aan het
principe van chromatografie, resonantie aan UV/Vis spectrofotometrie en zuurbase evenwichten aan titraties.
Binnen deze cursus komen de studenten in aanraking met het uitvoeren van een (mini)onderzoek. Studenten leren om zelfstandig een vraagstelling te formuleren die ze beantwoorden met behulp van praktische experimenten. De vraagstelling, opzet en resultaten worden vastgelegd in een labjournaal. Na analyse worden de resultaten met basale statistiek (gemiddelde, standaarddeviatie, normale verdeling, ijklijnen) uitgewerkt en nabesproken met de docent.
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Hoorcollege 1

Practicum

Werkcollege

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tijdens de cursus zijn er opdracht- en feedback-sessies
en een centrale diagnostische toets waarbij de studenten hun
kennis en vaardigheden kunnen testen en feedback krijgen. De diagnostische toets is een centrale multiple-choice toets waarbij bonuspunten voor het eindcijfer kunnen worden behaald. Aan het einde van de cursus worden de beoogde leerdoelen getoetst met een schriftelijke eindtoets en beoordeling van de schriftelijke practicum rapportage.

SluitenHelpPrint
Switch to English