SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FA-BA10117
FA-BA10117
Inleiding Farmacie
Cursus informatieRooster
CursuscodeFA-BA10117
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; School of Pharmacy, fac. Betawetenschappen;
Contactpersoondr. K.A. Slot
E-mailk.slot@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. K.A. Slot
Overige cursussen docent
Blok
1.1  (03-09-2018 t/m 05-10-2018)
Aanvangsblok
1.1
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
• (1) de anatomie en fysiologie van de maag en maagzuursecretie te benoemen en te duiden;
• (2) de regulatie van de maagzuursecretie en de farmacologische beïnvloeding ervan te beschrijven en uit te leggen;
• (3) de maagaandoeningen refluxziekte en peptische ulcera te duiden en de farmacotherapeutische behandeling te schetsen;
• (4) zuur-base evenwichten kwalitatief en kwantitatief te beschrijven.
In het kader van oriëntatie op de opleiding en de beroepspraktijk:
• (5) in enkele werkvormen die gebruikt worden in de bachelor farmacie geparticipeerd te hebben, en de kenmerkende aspecten daarvan uit te leggen;
• (6) te identificeren wat van hem/haar verwacht wordt tijdens onderwijsmomenten (voorbereiding, deelname, diepgang);
• (7) aan te duiden welke verschillende opleidingen/werkplekken/functies iemand kan verwerven na een bachelor farmacie.
In het kader van de leerlijn academische vaardigheden en professioneel gedrag:
• (8) (deel)vaardigheden toe te passen die de leer- lees-, en informatievaardigheid versterken, waardoor het zelfsturend leren en het levenslang leren worden bevorderd;
• (9) te reflecteren op de eigen studiemethode;
• (10) een studiemethode te kiezen, passend bij de leertaak;
• (11) doelen en prioriteiten te bepalen ten aanzien van het studeren en benodigde acties, tijd en middelen aan te geven om deze doelen te verwezenlijken;
  (12) het verkrijgen van goede omgangsvormen met mensen met een verschillende achtergrond, het accepteren en het waarderen van verschillende achtergronden en culturen van mensen;
• (13) de basisbegrippen van statistiek (gemiddelde spreiding) en rekenen (significante cijfers) juist toe te passen;
• (14) basale labvaardigheden juist en veilig uit te voeren;
• (15) een goed leesbare en begrijpelijke beargumentatie geven; kent de basale grammaticale regels en beschikt over een voldoende grote woordenschat;
• (16) een gesprek zowel vooraf als tijdens het gesprek te structureren en de gesprekspartner(s) daarbij te betrekken.
Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen en thema’s aan bod:
• fysiologie en anatomie van de maag;
• maagzuursecretie en de farmacologische beïnvloeding ervan;
• refluxziekte, ulcus ventriculi, ulcus duodeni en de behandelingen ervan;
• zuur-base evenwichten;
• In het onderdeel academische vaardigheden en professioneel gedrag: communicatie, studievaardigheden, labvaardigheden, rekenvaardigheden (rekentoets) en taalvaardigheden (taaltoets).
Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Groepsonderwijs

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen (80%): zowel open als gesloten/MC vragen*
Project communicatie (20%)
formatief: participatie; veiligheidstoets; practicumverslag; rekentoets (BA100)

SluitenHelpPrint
Switch to English