SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ECB1WIS
ECB1WIS
Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeECB1WIS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Economie en bedrijfseconomie;
Contactpersoondr. Y.K. Grift
Telefoon+31 30 2537112
E-mailY.K.Grift@uu.nl
Docenten
Docent
dr. Y.K. Grift
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 10-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVerplicht
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
-
Inhoud

    For English switch to English version of Osiris

Zowel wiskunde als statistiek zijn voor economen belangrijke hulpvakken. Een econoom specificeert, analyseert en kwantificeert relaties tussen economische grootheden; denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen prijzen en hoeveelheden, of tussen nationaal inkomen en consumptie. Daarbij maakt een econoom gebruik van zowel verbale als grafische, algebraïsche en statistische vaardigheden. Bij Wiskunde ligt de nadruk op de derde vaardigheid. De kennis en vaardigheden die je bij Wiskunde op doet, komen in vrijwel alle economische vakken terug. Bijvoorbeeld in de cursussen Micro-economie (basis en voortgezet), Macro-economie (basis en voortgezet), Internationale Economie, Econometrie en bij Financiering en Organisatie.

Wiskunde bevat een kennismaking met de academische vaardigheid probleem oplossen waarbij het gaat om het vermogen om een bewuste, systematische, planmatige en procesgerichte aanpak van vraagstukken en problemen te hanteren.

Bij Wiskunde staat het optimaliseren van een functie onder nevenvoorwaarden centraal. Denk hierbij aan nutsmaximalisatie door consumenten of overheden en kostenminimalisatie door producenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat je stelsels van vergelijkingen op kan lossen, kan differentiëren (partieel en hogere orden) en complexe functies en vergelijkingen kan vereenvoudigen. Daarnaast laten we je kennismaken met matrices, groeivoeten en integreren omdat deze technieken veelvuldig gebruikt worden in de economie. De opgaven zullen zowel sec wiskundig zijn als toepassingen kennen vanuit de economie.

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om:

 • elementaire begrippen uit de wiskunde te begrijpen, te beheersen en te kunnen toepassen;
 • wiskunde te gebruiken voor het specificeren, kwantificeren en analyseren van (relaties tussen) economische variabelen;
 • de economische betekenis te herkennen in de wiskundige weergave van economische begrippen;
 • oplossingen van wiskundige problemen helder en gestructureerd te beschrijven.

Bij Wiskunde is de academische vaardigheid probleem oplossen volledig geïntegreerd in alle leerdoelen.

Werkvormen
Per onderwijsweek is er één hoorcollege van 2 uur en twee werkcolleges van ieder 2 uur (groepsgrootte 30 personen). De opdrachten die besproken worden in de werkcolleges, worden thuis door de studenten gemaakt. In het eerste werkcollege zal de nadruk liggen op het gezamenlijk doornemen en oplossen van representatieve opgaven terwijl in het tweede werkcollege de overgebleven opdrachten besproken zullen worden. Tijdens elk werkcollege krijgt een aantal studenten individueel feedback op de gemaakte opgaven. Daarnaast dien je elke week digitaal een aantal opgaven in te leveren (zie inspanningsverplichting). Je hebt tevens de mogelijkheid extra opgaven in te leveren (zie studiewijzer).

De academische vaardigheid probleem oplossen op niveau 1 zal expliciet individueel vanaf de eerste week geoefend worden door het maken van opgaven via een digitale oefen- en toetsomgeving. Deze academische vaardigheid komt expliciet terug in de vakken Micro-economie en Instituties en Statistiek in het eerste jaar en in een aantal vakken in het tweede jaar.

Op basis van de score voor de Entreetoets in de introductieweek worden studenten ingedeeld in de werkgroepen. Met name voor studenten die een te lage score hebben behaald voor de Entreetoets, wordt een digitaal practicum aangeboden, voor deze studenten is het verplicht om dit digitaal practicum te doen, het telt mee voor het effort requirement.

In de introductieweek is er een verplicht college waarin de werking van de digitale oefen- en toetsomgeving wordt toegelicht

Toetsing

 • Tussentoets Wiskunde met open vragen (50%);
 • Eindtoets Wiskunde met open vragen (50%).

Zie de studiewijzer voor de regels omtrent aanvullende en vervangende toetsen (AV en VV toetsen).

Voor de toetsen geldt dat het om gesloten-boek tentamens gaat. Gebruik van de grafische rekenmachine is toegestaan, mits het geheugen leeg gemaakt is bij aanvang van het tentamen.

Bij de beoordeling van zowel de opdrachten als de deeltentamens ligt de nadruk niet zozeer op de resultaten, maar op de verantwoording daarvan. Aspecten die zwaar meetellen in de beoordeling zijn interpretatie van modellen, ontwerp van modellen, verantwoording van de gekozen methode en de gevolgde stappen in de analyse c.q. de structuur van de oplossing. Dat betekent bijvoorbeeld dat op antwoorden die door rekenfouten onjuist zijn, toch redelijk wat punten gescoord kunnen worden. Andersom houdt het ook in dat cijfermatig juiste antwoorden (bijvoorbeeld verkregen via de grafische rekenmachine) als onvoldoende worden beoordeeld wanneer de verantwoording ontbreekt (academische vaardigheid probleem oplossen).

Inspanningsverplichtingen

 • Elke week opdrachten maken in een digitale oefen- en toetsomgeving (5 van de 7 weken; ICT; zie voor de precieze invulling en uitwerking de studiiewijzer op blackboard);
 • Het maken van de Entreetoets in de introductieweek cq. eerste week en de Mathematical Skills toets in de week van de tussentoets.
 • En voor de studenten die een te lage score hebben gehaald voor de Entreetoets Wiskunde geldt het volgen van 3 van de 4 on-line practica met voldoende inzet (naast de wekelijks on-line opdrachten).

Herhalers
Studenten die zich in (een of meerdere) voorgaande jaren voor het vak Wiskunde hebben ingeschreven, zich niet op tijd hebben uitgeschreven en die het vak niet gehaald hebben, kunnen deelnemen aan het herhalersonderwijs. Zij hebben géén recht op deelname aan het reguliere onderwijs.

Voor de werkvormen betekent dit dat herhalers:

 • de reguliere hoorcolleges mogen volgen;
 • de herhalerswerkcolleges (groepen van ca. 50 studenten) kunnen volgen. Zie voor de precieze voorwaarden hieronder;
 • geen responsiemomenten hebben voor zowel de tussentoets als de eindtoets;
 • en geen inspanningsverplichting hebben.  (uitgezonderd de UU-eis ten aanzien van het behaalde eindcijfer; zie studiewijzer).

Voor alle herhalers geldt dat ze zich in juni moeten inschrijven voor het vak zodat ze deel kunnen nemen aan het tentamen.

Deelname aan de herhalerswerkcolleges is dus alleen mogelijk onder de volgende condities.

1.     Je hebt je via Osiris student op tijd ingeschreven voor het vak. Alleen dan heb je recht op deelname aan de tentamens.

2.     Je hebt je via Osiris in juni ingeschreven voor deelname aan de herhalerswerkcolleges. Je committeert je aan het elke week maken van het voorgeschreven huiswerk. Dat huiswerk wordt bij aanvang van het werkcollege gecontroleerd.

3.     Je committeert je aan de regel dat als je onvoorbereid naar het werkcollege komt, je per direct uitgesloten wordt van deelname. In een hardheidsclausule wordt voorzien.

4.     Je committeert je aan het voldoende tijd besteden aan het vak. USE raadt je ten zeerste af drie vakken te kiezen in de eerste periode.

5.     Werk is geen reden om niet aan de werkcolleges mee te kunnen doen.

Onder deze condities heb je recht op de volledige inzet van de docent(e) die de herhalerscolleges verzorgt, incl. ondersteuning per e-mail.

Voor de toetsing betekent dit:

 • 2 individuele toetsen: tussentoets (50%) en eindtoets (50%);
 • de mogelijkheid hebben voor een AV of VV toets.

 Materialen 

 • Mathematics and Statistics, Volume: Mathematics, custom book, Pearson Education, latest edition
  NB De code voor toegang tot de digitale oefen- en toetsomgeving MathLabsPlus wordt meegeleverd met het boek. Raak die code niet kwijt, want deze wordt maar een keer uitgegeven. USE heeft geen extra codes beschikbaar.
  NB Als je een tweedehands boek koopt, zorg er dan voor dat je ook de code (en de bijbehorende login informatie) ontvangt. En controleer of de code nog geldig is; sinds het studiejaar 2011-2012 zijn de officiële codes twee jaar geldig.
 • Studiewijzer Wiskunde 2013/2014 – Course manual Mathematics 2013/2014
  The course manual will be published via Blackboard.

Voertaal
Nederlands/Engels.

Veronderstelde voorkennis
Geen.

Vakken die voortbouwen op 'Wiskunde'

 • Micro-economie en Instituties (ECB1MI)
 • Statistiek (ECB1STAT)
 • Macro-economie (ECB1MACR)
 • Voortgezette Wiskunde (ECB2VWIS)
 • Econometrie (ECB2METRIE)
 • Economie van de Publieke Sector (ECB2EPS)
 • Voortgezette Micro-economie (ECB2VMIE)
 • Voortgezette Macro-economie (ECB2VMAE)
 • Ondernemingsfinanciering (ECB2FIN)
 • Geld, Financiële Markten en Instituties (ECB2GFMI)
 • Economische Methodologie (ECB2METH)
 • Conjuctuur, Structuur en Crisistheorie (ECB3CSC)
 • Economische Groei (ECB3MACR)
 • Politieke Economie (ECB3CMEPC)
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Mathematics and Statistics, Volume: Mathematics, custom book, Pearson Education, latest edition. ISBN 9781783651139
Studiewijzer
Studiewijzer Wiskunde 2013/2014 - Course manual Mathematics 2013/2014. The course manual will be published via Blackboard.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Werkgroep (Verplicht)

Toetsen
Tussentoets
Weging50
Minimum cijfer1

Deadlines


Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English