SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DESB12001
DESB12001
Wetenschap - wat is dat?
Cursus informatieRooster
CursuscodeDESB12001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauHB (Bachelor Honours)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Honoursprogramma Descartes College;
ContactpersoonH.C. Bijl
E-mailH.C.Bijl@uu.nl
Docenten
Docent
H.C. Bijl
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.E.J.M. van Himbergen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.P. van Oostrom
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (09-09-2013 t/m 01-02-2014)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het Descartes College
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel van deze cursus is het verbinden van strikt wetenschappelijke standpunten aan algemeen culturele elementen en de bevordering van reflectie op het wetenschappelijk proces (zowel theoretisch als praktisch). Wetenschap als geestelijke en culturele activiteit staat centraal. Vragen betreffende de eenheid van wetenschap, wetenschappelijke stijlen, relaties tussen wetenschap en andere culturele activiteiten, wetenschap en wereldbeschouwing zullen aan de orde worden gesteld.
Inhoud

 Aan universiteiten (en in onderzoeksinstituten, laboratoria, bibliotheken, etc) 'wordt wetenschap bedreven'. Een dergelijke uitspraak wekt niet alleen de indruk dat alles wat aan universiteiten en onderzoeksinstituten gedaan wordt op één en dezelfde manier gekarakteriseerd kan worden, maar ook dat we min of meer weten wat het is dat natuurkunde en biologie, rechtsgeleerdheid en sociologie, theologie en filosofie met elkaar verbindt. Meestal redden we ons door te zeggen dat alle wetenschappen eigenlijk hetzelfde nastreven, namelijk, kennis van de werkelijkheid. Maar dat is lang niet altijd het geval. Wat kent een jurist? Wat een theoloog? En zelfs als we aannemen dat alle wetenschappen streven naar kennis, doen ze dat dan alle op dezelfde manier? Zijn ze alle even snel tevreden; of, met andere woorden, zijn de eisen die ze stellen aan kennis in alle gevallen dezelfde? Het is kortom niet vanzelfsprekend dat alle wetenschappen op dezelfde manier wetenschappelijk zijn. Maar er zijn tenminste twee kanttekeningen te maken. Ten eerste is dat gebrek aan vanzelfsprekendheid betrekkelijk nieuw: voor de zeventiende eeuw was men nog wel bereid om een onderscheid te maken tussen `wetenschappen' en `kunsten' (technieken), maar zag men alle theoretische kennis wel degelijk als één geheel. Ten tweede zijn er in het verleden geslaagde pogingen ondernomen om wetenschappen met elkaar te verbinden of tot elkaar te reduceren: de fysica en de chemie leveren een bijdrage aan de biologie, de neurologie aan de psychologie, etc. Kennelijk hebben we soms belang bij het idee dat alle wetenschappen één zijn; en soms juist bij het idee dat ze dat niet zijn. Dit probleem zal centraal staan in deze cursus en belicht worden vanuit zowel een historisch als een systematisch perspectief. Daarbij worden de verschillende wetenschappelijke tradities als uitgangspunt genomen: typisch `exacte' wetenschappen die, met behulp van de wiskunde en door middel van observatie en experiment een rationele reconstructie van de werkelijkheid proberen te geven (fysica, chemie, biologie, etc), sociale wetenschappen die een rationeel begrip van onszelf als handelende en maatschappelijke wezens trachten te ontwikkelen (sociologie, psychologie, etc), en wetenschappen die berusten op `interpretatie' (van een tekst of een materieel gegeven) zoals rechtsgeleerdheid, theologie, letterkunde, etc.

 
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Reader
http://readers.library.uu.nl/
Kosten materiaal
EUR 10,00 (+/-)
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Themabijeenkomst (Verplicht)

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuurstudie, voorbereiden stellingen voor groepsdiscussie e.d.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Aanwezigheid
Presentatie
Paper/essay

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Discussieren, debatteren
Wetenschappelijke context
Maatschappelijke / culturele context
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English