SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33919
BMW33919
Experimental Translational Medicine
Cursus informatie
CursuscodeBMW33919
Studiepunten (EC)15
Inhoud
EXPERIMENTAL TRANSLATIONAL MEDICINE
 
Studiepunten: 15                                                 Cursuscode: BMW33919
Coördinator: Dr. N. Bovenschen                          Periode: 4
Examinator: Dr. N. Bovenschen                           Timeslot: A+B+C+D
E-mailadres: n.bovenschen@umcutrecht.nl        Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 755 3889                                      
 
Inhoud:
Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt, van bench naar bedside naar maatschappij en weer terug. Translational Medicine wordt steeds meer een vakgebied waarin interdisciplinaire samenwerking van essentieel belang is. Het vereist een constante en optimale wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, arts-onderzoekers en patiënten om de reversibele translatie van (fundamenteel) onderzoek naar de kliniek optimaal te laten verlopen.


In deze interdisciplinaire biomedische laboratoriumcursus gaan BMW en GNK studenten hands-on samenwerken aan een grotendeels onbegrepen ziekte waarvoor nog geen goede therapie voor handen is. Deze casus wordt benaderd vanuit verschillende (bio)medische methodieken en invalshoeken. Het grootste deel van de cursus bestaat uit het uitvoeren van nieuw onderzoek in het laboratorium. Ook onderzoekers, artsen en de patiënten zelf zullen hierbij worden betrokken. Het doel is om de patiënt te helpen.
 
Training van academische vaardigheden, de onderzoekscyclus en hands-on research spelen een prominente rol. In de eerste twee weken van de cursus wordt er gezamenlijk een hypothese uitgedacht en een werkplan geformuleerd, gebruikmakend van de literatuur en de klinische data van de patiënt. Onder constante supervisie (gedurende 6 weken) gaan studenten in kleine groepen deze hypothese toetsen in een toegewijd (nat) laboratorium, via verschillende wetenschappelijke benaderingen en methodieken. De experimenten worden gedocumenteerd in een labjournaal en de resultaten worden gezamenlijk geïnterpreteerd op reguliere momenten tijdens werkbesprekingen. De cursus sluit af met het schrijven van een verslag in een wetenschappelijk artikelformat, een lekenrapport bedoeld voor patiënten(verenigingen) en andere maatschappelijk belanghebbenden, en het geven van een eindpresentatie aan de patiënt, behandelend artsen en andere betrokkenen. Kortom, deze cursus geeft een realistische kijk in de keuken van het doen van wetenschappelijk onderzoek in een relevante en actuele context en creëert synergie tussen onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg en maatschappij.
 
Per jaargang van de cursus wisselt de patiëntencasus komend uit de verschillende focusgebieden van de faculteit geneeskunde/het UMC Utrecht (speerpunten).


Casus editie 2020-2021: PLN hartfalen (https://www.umcutrecht.nl/nieuws/studenten-onderzoeken-hartspierziekte-pln)

Aantal deelnemers:
Vanwege het bijna voltijdse praktische karakter van deze cursus kunnen er maximaal 16 studenten meedoen (8 studenten van BMW en 8 studenten van GNK). Bij te weinig aanmeldingen vanuit de ene opleiding zal er worden aangevuld met studenten uit de andere opleiding. NB. Het is voor studenten mogelijk om óf aan deze cursus deel te nemen óf aan de cursus “Biomedical Research Lab” (Jaar 3; Periode 2 en 3). Hierdoor kunnen zoveel mogelijk studenten ervaring opdoen met het opzetten en uitvoeren van nieuw onderzoek.
 
Vereiste voorkennis:
Basale kennis op de volgende vakgebieden: Moleculaire biologie, Celbiologie, Fysiologie.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de belangrijkste concepten en theorieën van het te bestuderen onderwerp toe te lichten;
 • deze concepten en theorieën te integreren en te bediscussiëren: voorspellen op basis van theorie, theorie vormen op basis van onderzoeksgegevens, op grond daarvan bijdragen leveren aan nieuwe inzichten.
Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • interdisciplinair samen te werken, zowel tussen BMW- en GNK-studenten, als tussen studenten en (arts-) onderzoekers.
 • primaire (peer-reviewed) wetenschappelijke artikelen te zoeken die relevant zijn voor het eigen project en deze kritisch te lezen en op waarde in te schatten;
 • nieuwe hypotheses te formuleren gebaseerd op de literatuur en klinische gegevens;
 • goede methodes te bepalen om vraagstellingen (van verschillende kanten) te benaderen;
 • methoden of technieken uit te voeren in een (nat) laboratorium waarvan de uitkomst onzeker is;
 • data te rapporteren in een labjournaal;
 • conclusies te formuleren, gebaseerd op literatuur en eigen werk;
 • data te analyseren, combineren, integreren en toe te passen in een wetenschappelijke discussie;
 • wetenschappelijke data te verwerken op schrift (wetenschappelijk artikel);
 • wetenschappelijke data te verwerken in een mondelinge presentatie;
 • de (maatschappelijke) relevantie van het onderzoek te verwoorden, zowel op schrift als mondeling.
Attitude
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • zich verantwoordelijk te voelen voor eigen onderzoek;
 • interdisciplinair samen te werken zodanig dat het best haalbare groepsresultaat wordt behaald;
 • zich kritisch op te stellen richting zichzelf maar ook richting medestudenten;
 • zich disciplinematig te houden aan de regels binnen het laboratorium;
 • op een integere wijze om te gaan met de verkregen resultaten.
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Week 1-2: Interactieve hoorcolleges, Werkgroepen, MTEs
Week 3-8: Praktisch werk, Werkbesprekingen, Journal clubs, Seminars
Week 9-10: Verslag schrijven, Peer review en feedback, Presentatie maken en geven
De contacttijd is voltijds (40 uur per week) in week 3-8 en ongeveer 5-10 uur per week in week 1-2 en 9-10.
Aanwezigheid en actieve participatie is verplicht. Afwezigheid door overmacht dient altijd gemeld te worden bij de coördinator en de studieadviseur.
 
Toetsvormen:
Uitvoering praktisch werk (30%); Eindverslag (15%; wetenschappelijk artikel in het Engels, inclusief een lekensamenvatting in het Nederlands); Eindpresentatie (20%); Labjournaal (5%); Inzet (30%).
Om de cursus te behalen dient voor alle onderdelen ten minste een voldoende (5,5) te worden behaald.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Blokboek (zal digitaal op blackboard beschikbaar worden gesteld).
 
Locatie:
Bachelor Research Hub (https://www.youtube.com/watch?v=PmBeLLvpXHw)

 
SluitenHelpPrint
Switch to English