SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33821
BMW33821
Business in the Life Sciences
Cursus informatie
CursuscodeBMW33821
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
Business in Life Sciences

Studiepunten: 7,5                                                   Cursuscode: BMW33821
Coördinator: Fiona Wegman, PhD.                       Periode: 2
Examinator: Rianne Poot, MSc.                            Timeslot: AD
E-mailadres: f.wegman@umcutrecht.nl               Niveau: 3
Tel.nr.: 06-50177404
                    
Inhoud:
Deze cursus staat in het teken van werken als biomedisch wetenschapper in het bedrijfsleven, (semi-)publieke instanties of start-ups. Het proces van ontdekking tot (groot) bedrijf, maar ook de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van bedrijven wordt onder de loep genomen.
De cursus is opgebouwd uit drie kernen. Allereerst krijgt de student een beeld van de businesskant van een lab. In dit deel van de cursus wordt stilgestaan bij het patenteren van ontdekkingen in het lab. Vervolgens wordt ingegaan op het ontwikkelen van een businesscase en het starten van een bedrijf binnen de Life Sciences, aan de hand van belangen van stakeholders en het Business Model Canvas. Ook komen de onderdelen waar een bedrijf uit is opgebouwd aan bod, voor zowel startende als gevestigde bedrijven. Tot slot krijgen studenten een inkijkje in de verschillende werkgebieden waar veel afgestudeerden terecht komen (zoals farmaceutische industrie, spin-off bedrijven van academische onderzoeksinstellingen, ngo’s, biotech-industrie en startups).
Middels opdrachten krijgt de student inzicht in de patentendatabase, leert bedrijfsstructuren kennen en ontwikkelt ondernemende vaardigheden, zoals het geven van een pitch en het inzetten van effectual technieken, die ook na de opleiding nog goed van pas komen. Aan het eind van de cursus hebben de studenten een beter beeld van de mogelijkheden die afgestudeerden in de Life Sciences hebben in het bedrijfsleven en hebben zij voor zichzelf de vraag beantwoord of en hoe een carrière in het bedrijfsleven bij ze past.
De cursus geldt als een kennismaking met de Life Sciences bedrijfssector, waarbij wordt stilgestaan bij die bedrijfsaspecten waar studenten Biomedische wetenschappen veelal mee in aanraking komen. Studenten die meer algemene bedrijfskundige kennis willen opdoen, kunnen hiervoor een cursus elders volgen of bijvoorbeeld doorstromen naar het masterprogramma Science and Business Management.

Vereiste voorkennis:
Specifieke voorkennis is niet vereist.

Leerdoelen:

Kennis en inzicht
Na afloop van de cursus is de student in staat:
 
 • Aan te geven wanneer een patent moet worden aangevraagd, waar deze aan moet voldoen en welke elementen een goed patent bevat;
 • Aan de hand van het Business Model Canvas aan te geven hoe elk onderdeel van een bedrijf bijdraagt aan het functioneren van een bedrijf als geheel;
 • In eigen woorden te vertellen welke fases doorlopen moeten worden bij het in de markt zetten van een product binnen startende– en grote ondernemingen;
 • Kritisch te evalueren wat de maatschappelijke taak van een bedrijf is en of deze wordt vervuld.
 • Om te reflecteren op welke rol, binnen of grenzend aan het biomedische bedrijfsleven, past bij de eigen talenten en interesses.


Vaardigheden
Na afloop van de cursus kan de student:
 
 • Toetsen of op een ontdekking reeds patent is aangevraagd in de octrooidatabase;
 • Een idee vertalen en verkopen naar een breed publiek door middel van een pitch;
 • Elementen uit de Repko-methodiek te hanteren om effectief interdisciplinair te kunnen samenwerken.Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Hoorcolleges, gastcolleges, (groeps)opdrachten, geven van een pitch en peer-feedback daarop, schrijven van een reflectief essay. ±6 (max. 10) contacturen per week. Naast de contacturen zijn er zelfstudie-opdrachten. De cursus vergt een andere manier van nadenken en samenwerken dan Life Sciences studenten gewend zijn. De geplande tijd voor opdrachten is hierop aangepast.

Toetsvormen:
Het eindcijfer is opgebouwd uit deelcijfers van zowel groeps- als individuele opdrachten:
 • Patent-opdracht: 30%
 • Business Model Canvas: 35%
 • Pitch (inclusief peer-review): 10%
 • Reflectie-opdracht: 25%
 • Voorbereiding expert: voldoende/onvoldoende

Alle opdrachten dienen met een voldoende afgesloten te worden om de cursus te behalen.

Benodigd materiaal:
Primaire literatuur, beschikbaar via de UBU
 
SluitenHelpPrint
Switch to English