SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33718
BMW33718
Research Design and Analysis
Cursus informatie
CursuscodeBMW33718
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
RESEARCH DESIGN AND ANALYSIS

Studiepunten:  7,5                                                      Cursuscode:     BMW33718
Coördinator:    Dr. K.R.Vrijsen                                    Periode:           1                      3
Examinator:     Dr. K.R.Vrijsen                                    Timeslot:         BC                    AD
E-mailadres:    k.r.vrijsen@umcutrecht.nl                   Niveau:            3
Tel.nr.:            06-55240321
                                                                           

Inhoud:
In deze cursus kruip je in de rol van biomedisch onderzoeker en werk je in kleine groepjes (3-5 studenten) aan een onderzoeksproject. Vanuit een casus, gebaseerd op actueel en lopend, dus nog niet gepubliceerd onderzoek van een van de onderzoekgroepen van het UMC of de UU, formuleer je een passende onderzoeksvraag. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden schrijf je een onderzoeksvoorstel en maak je een experimenteel ontwerp. Je wordt hierin begeleidt door een echte onderzoeker. Het onderzoeksplan wordt voorzien van (peer)feedback. Nadat het onderzoeksplan is goedgekeurd krijgen jij en je collega’s toegang tot ruwe data van verschillende experimenten die (gedeeltelijk) overeenkomen met de experimenten beschreven in jullie onderzoeksplan. Je verwerkt en analyseert deze ruwe data naar eigen inzicht en vertaalt ze tot overzichtelijke resultaten in de vorm van tabellen en figuren. Vervolgens trek je conclusies door de resultaten te interpreteren en probeer je uiteindelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit alles rapporteer je in de vorm van een onderzoeksartikel. Je begeleider, de eigenaar van de ruwe data, deelt ook zijn of haar bevindingen. Je krijgt dan de kans om hem of haar te adviseren over de studieopzet, verwerking en interpretaties van de resultaten en eventueel vervolgonderzoek. Ook maak je in deze cursus kennis met verschillende aspecten van Open Science. Net als in een open onderzoekscultuur, is het in deze cursus belangrijk de resultaten te organiseren en te vertalen zodat deze toegankelijk en begrijpelijk zijn voor het publiek. De cursus wordt daarom afgesloten met een vrije opdracht om het brede publiek te informeren. Kortom je doorloopt bijna de gehele onderzoekscyclus, met speciale aandacht voor het opzetten en verantwoorden van experimenten en de verwerking van onderzoeksresultaten. Je ontwikkelt je onderzoeks- en schrijfvaardigheden en traint zo je kritische houding ten aanzien van je eigen werk en dat van anderen.

Het uiteenlopende aanbod van projecten verschilt per cursus omdat de projecten voortkomen uit ongepubliceerde onderzoeken. Van beschrijvend fundamenteel tot toegepast translationeel onderzoek. Je kan kiezen uit verschillende onderzoeksthema’s afkomstig van de verschillende focusgebieden/speerpunten van onderzoek dat loopt bij het UMC Utrecht of de UU. In periode 1 (2022/23) zijn de projecten afkomstig vanuit de volgende onderzoeksdomeinen: regeneratieve geneeskunde, immunologie, neurowetenschappen, celbiologie (of een combinatie).Vereiste voorkennis:
De student moet kennis hebben van de leerstof van alle verplichte (rode) cursussen.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht:
Na afloop van de cursus kan je:
 • het belang en de relevantie van het eigen onderzoek toelichten;
 • de meest recente onderzoeksontwikkelingen van het onderzoek uitleggen aan medestudenten en het grote publiek;
 • de mogelijkheden en de beperkingen van verschillende (project specifieke) technieken onderscheiden;
 • de voor- en nadelen van Open Science en de ambities van de universiteit met betrekking tot Open Science benoemen.

Vaardigheden:
Na afloop van de cursus kan je:
 • een experiment ontwerpen ter beantwoording van je zelf geformuleerde onderzoeksvraag;
 • ruwe data selecteren, verwerken en interpreteren (inclusief de juiste statistische beschouwing) om de onderzoeksvraag te beantwoorden en nieuwe inzichten en hypotheses te formuleren;
 • data verwerken met behulp van spreadsheetprogramma’s en vertalen naar overzichtelijke tabellen en figuren;
 • rapporteren over de verschillende onderzoeksresultaten en conclusies naar medestudenten en lekenpubliek;
 • het werk (ontwerp, onderzoeksresultaten en manuscript) van anderen kritisch beoordelen en voorzien van feedback;
 • ontvangen feedback verwerken om tot een verbeterd product te komen.

Attitude:
Na afloop van dit cursus heb je:
 • een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk;
 • een kritische en integere houding ten opzichte van onderzoeksresultaten en analysemethoden;
 • besef van de ethische aspecten die verbonden zijn aan het eigen onderzoek.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Tijdens de cursus wordt ieder studententeam begeleid door een echte onderzoeker. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten (gemiddeld 2 uur per week) bespreek je de voortgang van jullie project en ontvang je inhoudelijke feedback. Hiernaast informeer je medestudenten over je voortgang en bevindingen in een wekelijke bijeenkomst (gemiddeld 2 uur per week). Het project wordt ondersteund door een gestructureerde online leeromgeving met verschillende individuele- en/of groepsopdrachten, discussiefora en momenten van (peer)feedback welke je door zelfstudie stap voor stap begeleiden in het doorlopen van de onderzoekscyclus en de voortgang/verbetering van je project.

Toetsvormen:
Wetenschappelijk artikel (40%)
Het wetenschappelijk artikel is een groepsproduct en wordt beoordeeld met behulp van een rubric.

Feedback (20%)
Je geeft feedback op elkaars wetenschappelijk artikel (individuele beoordeling) en op de bevindingen van de onderzoeker (groepscijfer). Het gemiddelde cijfer van deze twee onderdelen, vormt het cijfer voor feedback. De kwaliteit van de feedback wordt beoordeeld met behulp van een rubrics.

Presentatie (20%)
Vrijwel iedere bijeenkomst krijg je de kans om je werk en voortgang te presenteren en te verdedigen. De presentatie van de (interpretatie van de) resultaten in week 5-8 wordt beoordeeld (individuele beoordeling). Op het einde van de cursus worden de resultaten aan een lekenpubliek gepresenteerd door een vrije opdracht (groepsproduct). Voor de beoordeling van beide presentaties maken we gebruik van een rubrics.

Inzet (20%)
Jouw inzet (tijdens de bijeenkomsten en in de online leeromgeving) en de kwaliteit van de samenwerking tijdens deze cursus worden beoordeeld door docenten en jouw medestudenten. De docent maakt gebruik van een rubrics of beoordelingsformulier. Actieve (en zinvolle) deelname tijdens online forumdiscussies etc. zijn een verplicht onderdeel.

Voor elk onderdeel moet minimaal een 5,5 gehaald worden om de cursus met een voldoende af te sluiten. In de becijfering van de groepsopdrachten kan er worden gedifferentieerd tussen studenten binnen dezelfde groep door de inzet van peerassessment.

 
SluitenHelpPrint
Switch to English