SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33718
BMW33718
Research Design and Analysis
Cursus informatie
CursuscodeBMW33718
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. K.R. Vrijsen
E-mailK.R.Vrijsen@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. K.R. Vrijsen
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 12-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Inhoud
Open Science
 
Studiepunten: 7,5                                                                    Cursuscode: BMW3 3718
Coördinator: Dr. K.R. Vrijsen                                                 Periode: 3
Examinator: Dr. K.R. Vrijsen                                                  Timeslot: A+D
E-mailadres: k.r.vrijsen@umcutrecht.nl                             Niveau: 3
Tel.nr.: 06-55240321                                                             
 
Inhoud:
In deze cursus doorlopen studenten de onderzoekscyclus met een speciale aandacht voor het opzetten en verantwoorden van experimenten en de verwerking van onderzoeksresultaten. Vanuit verschillende onderzoeksdisciplines worden projecten, manuscripten en (ruwe) data aangeboden, zoals deze ook beschikbaar zijn in een open onderzoekscultuur (open science). De studenten maken kennis met het nut en het belang van een open onderzoekscultuur.
 
Aan het begin van de cursus ontvangen de studenten de titel van een (ongepubliceerd) artikel. Geïnspireerd door de titel formuleren studenten in kleine groepjes (3-4 studenten) een probleemstelling, onderzoeksvraag en hypothese en stellen een gedetailleerd onderzoeksplan op. Het onderzoeksplan wordt voorzien van (peer)feedback en nadat het onderzoeksplan is goedgekeurd krijgen de studenten toegang tot een labjournaal met de ruwe data van een experiment dat (gedeeltelijk) overeenkomt met de experimenten beschreven in het onderzoeksplan. De studenten gaan de ruwe data zelf verwerken en interpreteren en vertalen tot overzichtelijke tabellen, figuren en conclusies. Studenten krijgen de kans om de onderzoeker te adviseren over de interpretaties en de verwerking van de resultaten en vervolgonderzoek. De resultaten worden gepresenteerd aan de onderzoeker en peers en gerapporteerd in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Net als in een open onderzoekscultuur, is het in deze cursus belangrijk de resultaten te organiseren en te vertalen zodat deze ook toegankelijk en begrijpelijk zijn voor het publiek.
 
Vereiste voorkennis:
De student moet kennis hebben van de leerstof van alle verplichte (rode) cursussen.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht:
Na afloop van de cursus kan jij:
 • het belang en de relevantie van jouw onderzoek toelichten;
 • de meest recente onderzoeksontwikkelingen van jouw onderzoek uitleggen aan peers en het grote publiek;
 • de mogelijkheden en de beperkingen van verschillende (projectspecifieke) technieken onderscheiden;
 • de voor- en nadelen van open science en de ambities van de universiteit met betrekking tot open science benoemen.
 
Vaardigheden:
Na afloop van de cursus kan jij:
 • een experiment ontwerpen ter beantwoording van eigen geformuleerde onderzoeksvraag;
 • ruwe data selecteren, verwerken en interpreteren (inclusief de juiste statistische beschouwing) om de onderzoeksvraag te beantwoorden en nieuwe inzichten en hypotheses te formuleren;
 • data verwerken met behulp van spreadsheetprogramma’s en vertalen naar overzichtelijke tabellen en figuren;
 • rapporteren over de verschillende onderzoeksresultaten en conclusies naar peers en lekenpubliek;
 • het werk (ontwerp, onderzoeksresultaten en manuscript) van anderen kritisch beoordelen en voorzien van feedback;
 • ontvangen feedback verwerken om tot een verbeterd product te komen.
 
Attitude:
Na afloop van dit cursus heb jij:
 • een kritische houding ten opzichte van eigen en andermans werk;
 • een kritische en integere houding ten opzichte van onderzoeksresultaten en analysemethoden;
 • besef van de ethische aspecten die verbonden zijn aan jouw onderzoek.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
De cursus kent een online leeromgeving dat betekent dat sommige onderwijsmaterialen online worden aangeboden en dat jij verschillende opdrachten online maakt. Verder bestaat de cursus uit een aantal kleinschalige groepsbijeenkomsten en werkgroepen.
 
Toetsvormen:
Wetenschappelijk artikel (50%)
Het wetenschappelijk artikel is een groepsproduct en wordt beoordeeld met behulp van een rubric.
 
Feedback (20%)
De studenten geven feedback op elkaars onderzoeksplan en wetenschappelijk artikel (individuele beoordeling) en op het manuscript van de onderzoeker (groepscijfer). Het gemiddelde cijfer van deze drie onderdelen, vormt het cijfer voor feedback. De kwaliteit van de feedback wordt beoordeeld met behulp van een rubric.
 
Presentatie (20%)
In een labwerkbespreking van de begeleidende onderzoeker, krijgen studenten de kans om hun werk te presenteren en te verdedigen (individuele beoordeling). Op het einde van het project worden de resultaten gepresenteerd aan medestudenten en andere geïnteresseerden met behulp van een poster (groepsproduct). De presentatie tijdens de werkbespreking telt voor 2/3 mee en de posterpresenatie is 1/3 deel van het deelcijfer presentatie. Zowel de presentatie als de posterpresentatie worden beoordeeld met behulp van een rubric.
 
Inzet (10%)
De inzet van studenten en de samenwerking tijdens het procjet worden beoordeeld door docenten en medestudenten. De beoordelingscriteria van de peerfeedback worden opgesteld door ieder groepje. De docent maakt gebruik van een rubric of beoordelingsformulier. Actieve (en zinvolle) deelname tijdens online forumdiscussies etc. zijn een verplicht onderdeel.
 
Voor elk onderdeel moet minimaal een 5,5 gehaald worden om de cursus met een voldoende af te sluiten.


 
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Blackboardtoetsen

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging100
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English