SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33113
BMW33113
Regenerative Medicine
Cursus informatie
CursuscodeBMW33113
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
REGENERATIVE MEDICINE
 
Studiepunten: 7,5                                                                                 Cursuscode: BMW33113
Coördinator: Dr. AK. Braat                                                                  Periode: 3
Examinatoren: Dr. AK. Braat en Prof. dr. N. Geijsen                    Timeslot: A+D
E-mail adres: k.braat@umcutrecht.nl                                                Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 755 6477                                                         
 
 
Inhoud:
Regeneratieve geneeskunde (Regenerative Medicine) is een nieuw vakgebied dat als doel heeft het functioneel herstellen van weefsels na schade, veroorzaakt door trauma of pathologie. Dit doel kan worden bereikt door middel van (stam)cel transplantatie, maar ook door het activeren van in het weefsel aanwezige stamcellen. In sommige gevallen is het noodzakelijk de te transplanteren cellen aan te brengen op specifieke dragermaterialen die de functie, structuur en 3D-structuur van het weefsel nabootsen en de cellen ondersteunen in het verzorgen van optimaal herstel. Hoewel regeneratieve geneeskunde een jong vakgebied is, vinden toepassingen momenteel hun weg naar de kliniek en de verwachting is dat nieuwe, op stamcellen gebaseerde, behandelingsmethoden in de toekomst standaardtherapie zullen worden voor veel chronische aandoeningen.
Wat betekent regeneratieve geneeskunde voor de dagelijkse praktijk, nu en in de toekomst, van onderzoeker, arts en patiënt? Dat willen we in deze cursus zoveel mogelijk belichten. Na enkele inleidende hoorcolleges zal veel kennis worden overgedragen in een format dat overeenkomt met de academische werkelijkheid. Colleges hebben in dit deel de opzet van presentaties op een wetenschappelijk symposium, waarbij experts uit de verschillende vakgebieden de studenten zullen informeren over het werk dat ze op dit moment doen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van een boek of syllabus, zijn aanwezigheid en het maken van goede, eigen aantekeningen erg belangrijk. De studenten krijgen inzicht in de huidige klinische toepassingen van regeneratieve geneeskunde (zowel bij mens als dier) door interactie met en demonstraties door artsen en patiënten. Daarnaast is er aandacht voor de ethiek omtrent het gebruik van stamcellen en wat er nodig is om van een idee naar een daadwerkelijke klinische toepassing te komen (valorisatie). Gedurende de laatste twee weken van de cursus zullen de deelnemers in groepen van 4 een zelfstandig onderzoek uitvoeren binnen de lopende onderzoekslijnen bij verschillende vakgroepen.
Regeneratieve geneeskunde is bij uitstek een grensoverschrijdend vakgebied. Daarom zal de cursus ook worden aangeboden aan studenten Diergeneeskunde en zullen zowel fundamenteel als toegepast onderzoek aan bod komen.
 
We zullen onder meer aandacht besteden aan de volgende thema’s:
 • Stamcellen: adulte stamcellen(identificatie, isolatie, kweek en transplantatie), regulatie van stamcellen (self-renewal vs. differentiatie, de stamcel niche), stamcellen in het hematopoietische system, endodermale stamcellen en hun (therapeutische) mogelijkheden, mesenchymale stamcellen (eigenschappen en klinische toepassingen), hart en endotheliale progenitorcellen, pluripotente stamcellen (verschillen met adulte stamcellen, bronnen voor deze cellen, toepassingen in wetenschap en kliniek);
 • Tissue engineering, biomaterialen, diverse technieken (waaronder 3D printing en imaging), uitdagingen en toepassingen;
 • Huidige toepassingen van stamcellen in de kliniek;
 
 
Aangezien regeneratieve geneeskunde een multidisciplinair vakgebied is, wordt de cursus naast dr. K. Braat en Prof. dr. N. Geijsen, mede gecoördineerd door dr. J. Fledderus, dr. B. Spee en dr. S. Mastbergen.
 
Aantal deelnemers:
Er kunnen maximaal 20 studenten aan de cursus meedoen.
 
Vereiste voorkennis:
Kennis van anatomie, fysiologie, celbiologie en moleculaire biologie is vereist.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat:
 • moleculaire en celbiologische processen die weefselhomeostase reguleren toe te lichten en hun disregulatie tijdens pathogenese te verklaren;
 • verschillende typen stamcellen en hun therapeutische mogelijkheden en beperkingen te benoemen;
 • tissue engineering technieken en hun mogelijke therapeutische toepassing te beschrijven;
 • verschillende praktische benaderingen om therapeutische interventies te ontwikkelen in het kader van regeneratieve geneeskunde te beschrijven;
 • wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen;
 • ethische aspecten en consequenties van stamcellen en stamceltherapie te benoemen.
 
Vaardigheden
De student is in staat om:
 • In het Engels colleges en werkgroepen te volgen, te presenteren en te discussiëren;
 • primaire literatuur op het gebied van regenerative medicine te analyseren en te bediscussiëren;
 • samen met medestudenten een praktisch onderzoeksproject uit te voeren, een persoonlijk labjournaal bij te houden, daarover een abstract te schrijven en een presentatie te verzorgen;
 • zelfstandig aantekeningen te maken tijdens presentaties zodat deze kunnen worden gebruikt ter voorbereiding op de schriftelijke toetsen.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
De leerstof wordt behandeld in hoorcolleges, werkgroepen, groepsbesprekingen, zelfstudie en een praktisch onderzoeksproject. Daarnaast zullen een aantal onderwerpen worden toegelicht middels (demonstratie)-practica. De totale contacttijd is ongeveer 50%. Deze cursus zal in het Engels worden gedoceerd. De colleges komen niet op blackboard. Aanwezigheid is verplicht bij alle onderdelen van de cursus.
                                   
Beoordeling en toetsing:
De toetsing is deels individueel (2 schriftelijke toetsen, praktisch werk, een abstract over het onderzoek, en inzet/participatie) en deels in groepsverband (presentatie onderzoeksproject). Het eindcijfer is een combinatie van het gemiddelde cijfer van de tentamens (50%), een individueel abstract over het onderzoek (20%), een presentatie van het onderzoeksproject (10%), deelname/inzet/uitvoering aan/van het praktisch werk (10%) en de inzet/participatie tijdens de eerste 7 weken van de cursus (10%).
 
Benodigd materiaal:
 • Er is geen blokboek voor deze cursus. Aanvullende informatie en links naar literatuur zullen via Blackboard worden aangeleverd.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English