SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33017
BMW33017
Biomedical Research Lab
Cursus informatie
CursuscodeBMW33017
Studiepunten (EC)15
Inhoud
BIOMEDICAL RESEARCH LAB

Studiepunten: 15                                                     Cursuscode: BMW33017
Coördinator: Prof. Dr. N. Bovenschen                   Periode: 1,2,3
Examinator: Prof. Dr. N. Bovenschen                   Timeslot: A+B+C+D
2e Examinator: Dr. T. ten Broeke
E-mailadres: n.bovenschen@umcutrecht.nl        Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 755 3889                                       

Inhoud:
In deze laboratoriumcursus krijgt de student voltijds de mogelijkheid om authentiek onderzoek te doen aan een actuele vraagstelling die raakt aan een lopend onderzoek binnen de faculteit Geneeskunde en/of daar buiten. Training van academische vaardigheden, de onderzoekscyclus inclusief hands-on research en onzekerheid in de uitkomsten spelen een prominente rol. In de eerste twee weken van de cursus wordt er gezamenlijk een hypothese uitgedacht en geformuleerd, gebruik makend van de literatuur en niet-gepubliceerd onderzoek. Onder constante supervisie (gedurende 6 weken) gaan studenten in kleine groepen allemaal deze zelfde hypothese toetsen in een toegewijd (nat) laboratorium, middels verschillende wetenschappelijke benaderingen en methodieken. De experimenten worden gedocumenteerd in een labjournaal en de resultaten worden gezamenlijk geïnterpreteerd op reguliere momenten tijdens wetenschappelijke werkbesprekingen. De cursus sluit af met het schrijven van een verslag in een wetenschappelijk artikelformat en het geven van een eindpresentatie, zoals dat ook op wetenschappelijke congressen wordt gedaan. Kortom, deze cursus geeft een realistische kijk in de keuken van het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Per editie van de cursus wisselt het onderzoeksthema komend uit de verschillende focusgebieden van het onderzoek van de faculteit Geneeskunde/het UMC Utrecht (speerpunten).  

2023-2024, Periode 1: Immunotherapie voor kanker. 

2023-2024, Periode 2: In deze editie van de cursus wordt er een samenwerking aangegaan met GenMab (www.genmab.com), een farmaceut gesitueerd op het Utrecht Science Park die toegewijd is aan de ontwikkeling van nieuwe (antistof-)therapieën. Studenten zullen werken aan een actuele research casus die komt vanuit de discovery pijplijn van GenMab. Deze cursus editie is een unieke kans te ervaren hoe het is om biomedisch onderzoek te doen in de context van de farmaceutische industrie en om samen te werken met onderzoekers van GenMab. Ook excursies naar Genmab zijn onderdeel van het programma.

2023-2024, Periode 3: Dierproefvrij innovaties. Inhoud volgt. 

Samengevat is deze cursus een unieke kans om al vroeg in de loopbaan van de biomedische student getraind te worden in academische onderzoek vaardigheden én hands-on research uit te voeren in een authentieke laboratorium omgeving.
De cursus vindt plaats in de Bachelor Research Hub (https://www.bachelorresearchhub.com/) in het UMC Utrecht, met mogelijkheden voor onderzoeksactiviteiten bij samenwerkende laboratoria elders. 

Aantal deelnemers:
Vanwege het bijna voltijdse praktische karakter van deze cursus kunnen er maximaal 16 (20 in Periode 2) studenten meedoen. NB. Het is voor studenten mogelijk om óf aan deze cursus deel te nemen óf aan de cursus “Experimental Translational Medicine” (Jaar 2; Periode 4). Hierdoor kunnen zoveel mogelijk studenten ervaring opdoen met het opzetten en uitvoeren van nieuw onderzoek.

Vereiste voorkennis:
Basale kennis op de volgende vakgebieden: Moleculaire biologie, Celbiologie, Fysiologie en Onderzoeksmethoden.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de belangrijkste concepten en theorieën van het te bestuderen onderwerp toe te lichten;
 • deze concepten en theorieën te integreren en te bediscussiëren: voorspellen op basis van theorie, theorie vormen op basis van onderzoeksgegevens, op grond daarvan bijdragen leveren aan nieuwe inzichten.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • primaire (peer-reviewed) wetenschappelijke artikelen te zoeken die relevant zijn voor het eigen project en deze kritisch te lezen en op waarde in te schatten;
 • nieuwe hypotheses te formuleren gebaseerd op de literatuur en lopend onderzoek binnen de faculteit;
 • goede methodes te bepalen om vraagstellingen (van verschillende kanten) te benaderen;
 • methoden of technieken uit te voeren in een (nat) laboratorium waarvan de uitkomst onzeker is;
 • conclusies te formuleren, gebaseerd op literatuur en eigen werk;
 • data te analyseren, combineren, integreren en toe te passen in een wetenschappelijke discussie;
 • wetenschappelijke data te verwerken op schrift (wetenschappelijk artikel);
 • wetenschappelijke data te verwerken in een mondelinge presentatie;
 • de (maatschappelijke) relevantie van het onderzoek te verwoorden, zowel op schrift als mondeling.
 
Attitude
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • zich verantwoordelijk te voelen voor eigen onderzoek;
 • samen te werken zodanig dat het best haalbare groepsresultaat wordt behaald;
 • zich kritisch op te stellen richting zichzelf maar ook richting medestudenten;
 • zich disciplinematig te houden aan de regels binnen het laboratorium;
 • op een integere wijze om te gaan met de verkregen resultaten.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Week 1-2: Hoorcolleges, Werkgroepen, artikelbespreking, workshops, Meet The Experts sessies.
Week 3-8: Praktisch werk, Werkbesprekingen, Seminars, (persoonlijke) evaluatie gesprekken.
Week 9-10: Verslag schrijven, Journal Club, Peer review en feedback, Presentatie maken en geven
De cursus als geheel is voltijds (40 uur per week) waarbij de contacttijd met de docenten ongeveer 5-10 uur per week is in week 1-2 en 9-10 en voltijds in week 3-8. In week 1-2 en 9-10 zul je, buiten de contacttijd met de docenten, met je medestudenten cursusonderdelen en activiteiten moeten uitwerken. Aanwezigheid is verplicht. Voor dringende zaken buiten de cursus (arts bezoek, een toets, etc.) maar die wel binnen het voltijdse karakter vallen, is het in goed overleg met docenten/medestudenten mogelijk daar tijd voor te nemen.

Toetsvormen:
Uitvoering praktisch werk/vaardigheden (25%); Eindverslag (15%; wetenschappelijk artikel in het Engels); Eindpresentatie (15%); Journal Club (10%); Labjournaal (5%); Inzet (30%).
Om de cursus te behalen dient voor alle onderdelen ten minste een voldoende (5,5) te worden behaald.

Benodigd materiaal:
 • Blokboek (digitaal)
 • Labjas

Locatie:
Het overgrote deel van deze fulltime cursus vindt plaats in de Bachelor Research Hub (P2 zaal, UMCU). De Bachelor Research Hub is het laboratorium midden in het UMC Utrecht waar bachelor-studenten echt onderzoek doen samen met onderzoekers, artsen en patiënten.
Een klein aantal van de cursusactiviteiten zullen in het Heijmans van den Bergh gebouw plaatsvinden. Dit zal aangegeven staan in het rooster van MyTimetable.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English