SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33017
BMW33017
Biomedical Research Lab
Cursus informatie
CursuscodeBMW33017
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. N. Bovenschen
E-mailn.bovenschen@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. N. Bovenschen
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2022 t/m 11-11-2022)
Aanvangsblok
1/  2/  3
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 26-06-2022
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud

BIOMEDICAL RESEARCH LAB

Studiepunten: 15                                                 Cursuscode: BMW33017
Coördinator: Prof. Dr. N. Bovenschen                   Periode: 1
Examinator: Prof. Dr. N. Bovenschen                    Timeslot: A+B+C+D
2e Examinator: Dr. T. ten Broeke
E-mailadres: n.bovenschen@umcutrecht.nl           Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 755 3889                                       

Inhoud:
In deze laboratoriumcursus krijgt de student voltijds de mogelijkheid om authentiek onderzoek te doen aan een actuele vraagstelling die raakt aan een lopend onderzoek binnen de faculteit Geneeskunde. Training van academische vaardigheden, de onderzoekscyclus inclusief hands-on research en onzekerheid in de uitkomsten spelen een prominente rol. In de eerste twee weken van de cursus wordt er gezamenlijk een hypothese uitgedacht en geformuleerd, gebruik makend van de literatuur en niet-gepubliceerd onderzoek. Onder constante supervisie (gedurende 6 weken) gaan studenten in kleine groepen allemaal deze zelfde hypothese toetsen in een toegewijd (nat) laboratorium, middels verschillende wetenschappelijke benaderingen en methodieken. De experimenten worden gedocumenteerd in een labjournaal en de resultaten worden gezamenlijk geïnterpreteerd op reguliere momenten tijdens wetenschappelijke werkbesprekingen. De cursus sluit af met het schrijven van een verslag in een wetenschappelijk artikelformat en het geven van een eindpresentatie, zoals dat ook op wetenschappelijke congressen wordt gedaan. Kortom, deze cursus geeft een realistische kijk in de keuken van het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Per jaargang van de cursus wisselt het onderzoeksthema komend uit de verschillende focusgebieden van het onderzoek van de faculteit Geneeskunde/het UMC Utrecht (speerpunten). In de 2022-2023 (periode 1) editie van de cursus zal het wederom een actueel onderzoeksthema betreffen waar onderzoekers uit het UMC Utrecht mee bezig zijn. Dit is dus de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan huidig en maatschappelijk relevant biomedisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het UMCU.  

Aantal deelnemers:
Vanwege het bijna voltijdse praktische karakter van deze cursus kunnen er maximaal 16 studenten meedoen. NB. Het is voor studenten mogelijk om óf aan deze cursus deel te nemen óf aan de cursus “Experimental Translational Medicine” (Jaar 2; Periode 4). Hierdoor kunnen zoveel mogelijk studenten ervaring opdoen met het opzetten en uitvoeren van nieuw onderzoek.

Vereiste voorkennis:
Basale kennis op de volgende vakgebieden: Moleculaire biologie, Celbiologie, Fysiologie en Onderzoeksmethoden.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de belangrijkste concepten en theorieën van het te bestuderen onderwerp toe te lichten;
 • deze concepten en theorieën te integreren en te bediscussiëren: voorspellen op basis van theorie, theorie vormen op basis van onderzoeksgegevens, op grond daarvan bijdragen leveren aan nieuwe inzichten.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • primaire (peer-reviewed) wetenschappelijke artikelen te zoeken die relevant zijn voor het eigen project en deze kritisch te lezen en op waarde in te schatten;
 • nieuwe hypotheses te formuleren gebaseerd op de literatuur en lopend onderzoek binnen de faculteit;
 • goede methodes te bepalen om vraagstellingen (van verschillende kanten) te benaderen;
 • methoden of technieken uit te voeren in een (nat) laboratorium waarvan de uitkomst onzeker is;
 • conclusies te formuleren, gebaseerd op literatuur en eigen werk;
 • data te analyseren, combineren, integreren en toe te passen in een wetenschappelijke discussie;
 • wetenschappelijke data te verwerken op schrift (wetenschappelijk artikel);
 • wetenschappelijke data te verwerken in een mondelinge presentatie;
 • de (maatschappelijke) relevantie van het onderzoek te verwoorden, zowel op schrift als mondeling.
 
Attitude
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • zich verantwoordelijk te voelen voor eigen onderzoek;
 • samen te werken zodanig dat het best haalbare groepsresultaat wordt behaald;
 • zich kritisch op te stellen richting zichzelf maar ook richting medestudenten;
 • zich disciplinematig te houden aan de regels binnen het laboratorium;
 • op een integere wijze om te gaan met de verkregen resultaten.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Week 1-2: Hoorcolleges, Werkgroepen, artikelbespreking, workshops, MTE’s.
Week 3-8: Praktisch werk, Werkbesprekingen, Seminars, (persoonlijke) evaluatie gesprekken.
Week 9-10: Verslag schrijven, Journal Club, Peer review en feedback, Presentatie maken en geven
De cursus als geheel is voltijds (40 uur per week) waarbij de contacttijd met de docenten ongeveer 5-10 uur per week is in week 1-2 en 9-10 en voltijds in week 3-8.
Aanwezigheid is verplicht.

Toetsvormen:
Uitvoering praktisch werk/vaardigheden (25%); Eindverslag (15%; wetenschappelijk artikel in het Engels); Eindpresentatie (15%); Labjournaal (5%); Inzet (30%).
Om de cursus te behalen dient voor alle onderdelen ten minste een voldoende (5,5) te worden behaald.

Benodigd materiaal:
 • Blokboek (digitaal)
 • Labjas

Locatie:
Vanwege de verbouwing van het Hijmans van den Berghgebouw zal het overgrote deel van deze fulltime cursus plaatsvinden in de Bachelor Research Hub (P2 zaal, UMCU). De Bachelor Research Hub is het laboratorium midden in het UMC Utrecht waar bachelor-studenten echt onderzoek doen samen met onderzoekers, artsen en patiënten.

Covid 19
Er kunnen wijzigingen in contacturen, toetsvormen en percentages worden doorgevoerd indien de ontwikkeling van COVID-19 hier aanleiding toe geeft.


 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Meet the expert

Bijdrage aan groepswerk
gezamenlijk experiment voorbereiden, uitvoeren, bespreken, verslag schrijven. Literatuurstudie: gezamenlijke besprekingen, voorbereiding mondelinge presentatie, voorbereiding posterpresentatie

Practicum

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De student dient de voor zelfstudie ingeroosterde tijd te gebruiken voor voor voorbereiding van COO, werkcolleges en literatuurstudie.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Kennis hanteren in een bredere context
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Onderzoeksvaardigheden integraal
Beheersen van methoden en technieken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English