SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW33017
BMW33017
Biomedical Research Lab
Cursus informatie
CursuscodeBMW33017
Studiepunten (EC)15
Inhoud
BIOMEDICAL RESEARCH LAB

Studiepunten: 15                                                 Cursuscode: BMW33017
Coördinator: Dr. N. Bovenschen                            Periode: 2
Examinator: Dr. N. Bovenschen                            Timeslot: A+B+C+D
2e Examinator: Dr. T. ten Broeke
E-mailadres: n.bovenschen@umcutrecht.nl           Niveau: 3
Tel.nr.: 088 - 755 3889                                       

Inhoud:
In deze laboratoriumcursus krijgt de student voltijds de mogelijkheid om authentiek onderzoek te doen aan een actuele vraagstelling die raakt aan een lopend onderzoek binnen de faculteit Geneeskunde. Training van academische vaardigheden, de onderzoekscyclus inclusief hands-on research en onzekerheid in de uitkomsten spelen een prominente rol. In de eerste twee weken van de cursus wordt er gezamenlijk een hypothese uitgedacht en geformuleerd, gebruik makend van de literatuur en niet-gepubliceerd onderzoek. Onder constante supervisie (gedurende 6 weken) gaan studenten in kleine groepen allemaal deze zelfde hypothese toetsen in een toegewijd (nat) laboratorium, middels verschillende wetenschappelijke benaderingen en methodieken. De experimenten worden gedocumenteerd in een labjournaal en de resultaten worden gezamenlijk geïnterpreteerd op reguliere momenten tijdens wetenschappelijke werkbesprekingen. De cursus sluit af met het schrijven van een verslag in een wetenschappelijk artikelformat en het geven van een eindpresentatie, zoals dat ook op wetenschappelijke congressen wordt gedaan. Kortom, deze cursus geeft een realistische kijk in de keuken van het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Per jaargang van de cursus wisselt het onderzoeksthema komend uit de verschillende focusgebieden van het onderzoek van de faculteit Geneeskunde/het UMC Utrecht (speerpunten). In de 2020-2021 (periode 2) editie van de cursus staat een thema centraal uit de UMC Utrecht speerpunten Infectie & Immuniteit en Cancer. Ditmaal zal de focus liggen op “immuun checkpoints in medulloblastomen bij kinderen”. Deze hersentumoren zijn momenteel moeilijk te behandelen. Targeting van immuun checkpoints is een voorbeeld van nieuwe succesvolle immunotherapie bij moeilijk te behandelen soorten kanker. De expressie van immuun checkpoints op medulloblastomen is nog niet goed onderzocht. Om dit te onderzoeken is er een weefselbank en zijn er cellijnen ter beschikking. Hopelijk gaat dit leiden tot nieuwe (immuno)therapeutische aangrijpingspunten bij pediatrische medulloblastomen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum.

Aantal deelnemers:
Vanwege het bijna voltijdse praktische karakter van deze cursus maar ook rekening houdend met de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie kunnen er maximaal 8-16 studenten meedoen. NB. Het is voor studenten mogelijk om óf aan deze cursus deel te nemen óf aan de cursus “Experimental Translational Medicine” (Jaar 2; Periode 4). Hierdoor kunnen zoveel mogelijk studenten ervaring opdoen met het opzetten en uitvoeren van nieuw onderzoek.

Vereiste voorkennis:
Basale kennis op de volgende vakgebieden: Moleculaire biologie, Celbiologie, Fysiologie en Onderzoeksmethoden.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • de belangrijkste concepten en theorieën van het te bestuderen onderwerp toe te lichten;
 • deze concepten en theorieën te integreren en te bediscussiëren: voorspellen op basis van theorie, theorie vormen op basis van onderzoeksgegevens, op grond daarvan bijdragen leveren aan nieuwe inzichten.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • primaire (peer-reviewed) wetenschappelijke artikelen te zoeken die relevant zijn voor het eigen project en deze kritisch te lezen en op waarde in te schatten;
 • nieuwe hypotheses te formuleren gebaseerd op de literatuur en lopend onderzoek binnen de faculteit;
 • goede methodes te bepalen om vraagstellingen (van verschillende kanten) te benaderen;
 • methoden of technieken uit te voeren in een (nat) laboratorium waarvan de uitkomst onzeker is;
 • conclusies te formuleren, gebaseerd op literatuur en eigen werk;
 • data te analyseren, combineren, integreren en toe te passen in een wetenschappelijke discussie;
 • wetenschappelijke data te verwerken op schrift (wetenschappelijk artikel);
 • wetenschappelijke data te verwerken in een mondelinge presentatie;
 • de (maatschappelijke) relevantie van het onderzoek te verwoorden, zowel op schrift als mondeling.
 
Attitude
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
 • zich verantwoordelijk te voelen voor eigen onderzoek;
 • samen te werken zodanig dat het best haalbare groepsresultaat wordt behaald;
 • zich kritisch op te stellen richting zichzelf maar ook richting medestudenten;
 • zich disciplinematig te houden aan de regels binnen het laboratorium;
 • op een integere wijze om te gaan met de verkregen resultaten.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Week 1-2: Hoorcolleges, Werkgroepen, MTEs
Week 3-8: Praktisch werk, Werkbesprekingen, Journal clubs, Seminars
Week 9-10: Verslag schrijven, Peer review en feedback, Presentatie maken en geven
De contacttijd is voltijds (40 uur per week) in week 3-8 en ongeveer 5-10 uur per week in week 1-2 en 9-10.
Aanwezigheid is verplicht.

Toetsvormen:
Uitvoering praktisch werk/vaardigheden (30%); Eindverslag (15%; wetenschappelijk artikel in het Engels); Eindpresentatie (20%); Labjournaal (5%); Inzet (30%).
Om de cursus te behalen dient voor alle onderdelen ten minste een voldoende (5,5) te worden behaald.

Benodigd materiaal:
 • Blokboek (digitaal)

Covid 19
I.v.m. de COVID-19 beperkingen zullen sommige onderdelen van dit blok online gegeven worden. Er kunnen wijzigingen in contacturen, toetsvormen en percentages worden doorgevoerd indien de ontwikkeling van COVID-19 hier aanleiding toe geeft.


 
SluitenHelpPrint
Switch to English