SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW32416
BMW32416
Vascular Biology
Cursus informatie
CursuscodeBMW32416
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. S.C.A. de Jager
E-mailS.C.A.deJager@umcutrecht.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.C.A. de Jager
Overige cursussen docent
Docent
P.J.P.G. Sluijter, PhD
Overige cursussen docent
Docent
J.A. van der Velde
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 04-02-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: AD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-09-2021 t/m 03-10-2021
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
VASCULAR BIOLOGY

Studiepunten: 7,5                                                                               Cursuscode: BMW32416
Coördinators: Dr. Saskia C.A. de Jager, Prof. Gerard Pasterkamp                     Periode: 2       
Examinator: Dr. Saskia C.A. de Jager                                                   Timeslot: A+D
E-mailadres: j.vd.velde@umcutrecht.nl                                                Niveau: 3                      
Tel.nr.: 088 – 755 7769


Inhoud:
Hart en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in de Westerse wereld. De toename van diabetes en obesitas in de vergrijzende populatie zal een verdere stijging van cardiovasculair lijden tot gevolg hebben. In dit blok staan de pathogenese en interventies van cardiovasculaire ziekten door bloedvatvernauwing centraal. In deze cursus wordt aandacht besteed aan wat het huidige kennis is over hart- en vaatziekten, waar de uitdagingen binnen het veld liggen en wordt een perspectief geboden waar toekomstig onderzoek op gericht moet zijn.  De cellulaire en moleculaire mechanisme achter het ontstaan van bloedvatvernauwing worden besproken, maar de cursus zal zich ook kenmerken door een translationeel karakter. Het vertalen van kennis voortkomend uit het onderzoek naar de zorg voor de patiënt is een doelstelling die slechts voor een beperkt deel van de onderzoeks-resultaten is weggelegd. Veel kennis zal mogelijk in de verre toekomst of misschien helemaal niet een toepassing vinden. In deze cursus zullen we de stof proberen aan te bieden op zodanige wijze dat de student geprikkeld wordt om de kennis te toetsen aan de praktische toepassing. De inhoud van de onderwijsstof zal daarom niet puur gericht zijn op cellulaire en moleculaire kennis maar ook op kennis die nodig is om de resultaten van het onderzoek de weg naar de praktijk te laten vinden.
De vaatwand ondergaat vele pathologische veranderingen onder invloed van mechanische, immunologische en hormonale prikkelingen. Daardoor kunnen verschillende vormen van vaatwandpathologie ontstaan, zoals aderverkalking en aneurysma’s, welke vervolgens kunnen leiden tot een acute aandoening als een herseninfarct, hartinfarct of aneurysmascheuring. Aan de basis van de vaatwandpathologie zit vaak een stoornis in de endotheelfunctie. Door (epi)genetisch en moleculair gestuurde processen kan het endotheel van functie veranderen wat aanleiding geeft tot plaquevorming en stolling. Stolselvorming in een bloedvat dat aangetast is door aderverkalking is het pathologische substraat van het hartinfarct. Het is van groot belang inzicht te krijgen in welke verkalkte plaques in de vaatwand aanleiding geven tot stolselvorming (instabiele plaques of plaque erosie). Hiertoe wordt veel onderzoek verricht op moleculair, cellulair, dierexperimenteel en humaan niveau. Zo is bekend dat in de vaatwand een verhoogde enzymatische afbraak van collageen plaatsvindt en er een verhoogde ontstekingsactiviteit is, beiden processen die bijdragen aan het destabiliseren van de atherosclerotische plaques. Na een hartinfarct ondergaat het hart veel structurele veranderingen. Lokaal zullen inflammatoire cellen trachten het necrotisch weefsel, dat is ontstaan door het afsterven van hartspiercellen, op te ruimen en collageen zal worden afgezet om de wond te dichten. Dit alles gaat ten koste van het contractiele vermogen van het hart doordat a) de elektrische geleiding van het hart minder efficiënt verloopt en b) het hart minder krachtig kan samentrekken en/of minder goed ontspannen.
Inzicht in de moleculaire processen welke ten grondslag liggen aan het herstel van de vaatwand is belangrijk om zo nieuwe interventietechnieken te ontwikkelen. In de cursus zullen al deze mogelijk therapeutische technieken en de achterliggende moleculaire mechanismen de revue passeren.

Vereiste voorkennis:
Kennis fysiologie en enige basiskennis in immunologie.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • de biologische aspecten van cardiovasculaire ziekten inclusief therapeutische interventies te beschrijven;
 • de rol van moleculaire en cellulaire processen bij het ontstaan van bloedvatvernauwing en zuurstoftekort van het eindorgaan weer te geven;
 • het ontstaan van cardiovasculaire ziekten te verklaren vanuit de betrokken preklinische en klinische vakgebieden;
 • de verschillende therapeutische mogelijkheden te benoemen.

Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • een onderzoeksvoorstel te formuleren voor het oplossen van een wetenschappelijk cardiovasculair probleem;
 • in teamverband een wetenschappelijk vraagstuk te analyseren, uit te werken en te presenteren;
 • onderzoeksvoorstellen en voorgestelde methoden van onderzoek kritisch te toetsen op zowel wetenschappelijke als op marketingwaarde.

Attitudes
Aan het eind van het blok is de student in staat:
 • een constructief kritische houding aan te nemen ten aanzien van de ontwikkelingen aangaande vasculaire ziekten en cardiale ischemie in het onderzoeksveld.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
De leerstof wordt behandeld in hoorcolleges, werkgroepen, verdiepingsopdrachten, en groepsbesprekingen en door zelfstudie. Om de pathogenese van de ziekte te doorgronden wordt vanuit een klinisch probleem een hypothese geformuleerd en nagedacht over een onderzoeksopzet. Contacttijd is ongeveer 30%. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.

Toetsvormen:
De toetsing is individueel, schriftelijk, middels een digitaal tentamen met gesloten en open vragen. Het eindcijfer is een combinatie van de bespreking van een artikel (10%), interview met een patiënt (5%), verdiepingsopdracht (25%), het eindresultaat van de groepsopdracht (20%) en het cijfer van het tentamen (40%). Elk deelcijfer moet minimaal een 4 zijn en het eindcijfer van de cursus moet 5,5 zijn om de cursus met succes te kunnen afronden.  

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Boek: ESC textbook of vascular biology, ISBN 9780198755777, beschikbaar via de bibliotheek
 • Blokboek wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Covid 19
I.v.m. de COVID-19 beperkingen zullen onderdelen van dit blok online gegeven worden. Er kunnen wijzigingen in contacturen, toetsvormen en percentages worden doorgevoerd indien de ontwikkeling van COVID-19 hier aanleiding toe geeft. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Kennis fysiologie en enige basiskennis in immunologie.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Meet the expert

presentaties

Werkgroep

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English