SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31405
BMW31405
Virologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW31405
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
VIROLOGIE
 
Studiepunten:    7,5                                               Cursuscode: BMW31405
Coördinator:      Dr. R.J. de Groot                       Periode: 3
Examinator:       Dr. R.J. de Groot                       Timeslot: A+D
E-mail adres:     R.J.deGroot@uu.nl                  Niveau: 3
Tel.nr.:                 030 – 253 1463                        
 
Inhoud:
Tijdens de cursus wordt een overzicht geboden van de virologie in al haar facetten. Ter algemene inleiding zal de structuur, de levenscyclus en de taxonomie van virussen worden besproken om vervolgens, aan de hand van specifieke voorbeelden van DNA, RNA en retrovirussen, dieper in te gaan op de entry, replicatie en assemblage van virussen. Verder komen pathogenese en epidemiologie aan de orde, waarbij virus-gastheer interacties op het niveau van de cel, de individuele gastheer en de gastheerpopulatie worden belicht. In dit kader zal ook worden ingegaan op de profylaxe en therapie van virusinfecties (vaccinatie, antivirale middelen). Tenslotte zal worden gesproken over de toepassing van virussen binnen de moleculaire biologie, de moderne vaccinologie en de gentherapie.
 
Vereiste voorkennis:
Basiskennis van celbiologie, moleculaire biologie en immunologie. Enkele inleidende colleges zijn gelijk aan de inleidende colleges van “Infectie en Immuniteit” (BMW). Neem in geval van twijfel contact op met de coördinator.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
De student kan:
 • het begrip “virus” definiëren en verschillen aangeven tussen virussen, toxines, cellulaire levensvormen en prionen;
 • uitleggen hoe virussen zich vermeerderen en de afzonderlijke stappen van de virale infectiecyclus benoemen;
 • uiteenzetten welke verschillen er bestaan tussen de verschillende virussen wat betreft virionstructuur, genoomstructuur/organisatie en replicatiestrategie en dit in verband brengen met virusclassificatie;
 • voor een aantal modelvirussen de infectiecyclus in detail beschrijven;
 • beschrijven hoe virussen de expressie van eigen genen en die van de gastheer reguleren en voorbeelden geven van regulatie op (post)transcriptioneel en (post)translationeel niveau;
 • de routes benoemen volgens welke virussen tussen gastheren worden overgedragen, uiteenzetten hoe virussen zich binnen een gastheer dan wel gastheerpopulatie kunnen verspreiden en de gevolgen daarvan weergeven;
 • beredeneren hoe virusinfecties kunnen leiden tot ziektes en hiervan voorbeelden geven;
 • de mechanismen beschrijven die ten grondslag liggen aan de genetische variabiliteit van virussen en de consequenties hiervan uiteenzetten voor wat betreft pathogenese en epidemiologie;
 • de verschillende typen vaccins benoemen en de aard van de opgewekte afweer alsmede de voor -en nadelen van verschillende vaccinatiestrategieën beredeneren;
 • beschrijven hoe virussen het immuunsysteem kunnen beïnvloeden en ontwijken, en hiervan voorbeelden geven;
 • de principes van de ontwikkeling, werking en gebruik van antivirale middelen beschrijven, voor therapeutica het werkingsmechanisme op moleculair niveau uiteenzetten en beredeneren hoe resistenties zich kunnen ontwikkelen;
 • de veiligheidsrisico’s en wettelijke voorschriften betreffende het werken met al dan niet genetisch gemodificeerde infectieuze agentia te benoemen.
 
Vaardigheden
De student is in staat:
 • een aantal moleculair- en klassiek virologische basistechnieken uit te voeren;
 • virologische experimenten op te zetten, uit te voeren, te analyseren en hierover schriftelijk te rapporteren;
 • gebruikmakend van handboeken en vakliteratuur, mondelinge en schriftelijke presentaties te verzorgen.
 
Attitudes
De student kan:
 • een onderbouwde mening formuleren over de plaats van de virologie in de samenleving en de verantwoordelijkheid van wetenschappers bij de maatschappelijke sturing en besluitvorming over bijvoorbeeld bestrijding van virusziekten, genetisch gemodificeerde agentia, vaccins en antivirale middelen, gentherapie, xenotransplantatie en biosecurity.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Dit blok zal bestaan uit hoorcolleges (~30 uur), werkcolleges (~30 uur) en practica (~30 uur). De toetsing neemt 5 uur (1 x 2 uur en 1 x 3 uur) in beslag. In totaal komt de contacttijd op ~94 uur (45%).
 
Toetsvormen:
Het eindcijfer is gebaseerd op de tussentoets (20 multiple-choice vragen; 1/7) en de eindtoets bestaande uit 20 multiple-choice vragen (1/7) en tien open vragen (5/7). Deelname aan practica en werkcolleges is verplicht. De deelname aan en verslaglegging van de practica, en de schriftelijke en mondelinge presentatie tijdens de werkcolleges worden afzonderlijk beoordeeld. Bij onvoldoende beoordeling voor deze elementen volgt uitsluiting van toetsing.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
SluitenHelpPrint
Switch to English