SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31305
BMW31305
Voortgezette en Experimentele Celbiologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW31305
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
ContactpersoonP. van der Sluijs
E-mailp.vandersluijs@umcutrecht.nl
Docenten
Docent
P. van der Sluijs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P. van der Sluijs
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 28-06-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW31305
Coördinator: Dr. P. van der Sluijs                       Periode: 4
Examinator: Dr. P. van der Sluijs                        Timeslot: AD
E-mail adres:  p.vandersluijs@umcutrecht.nl      Niveau: 3
Tel.nr.: 088 – 755 7578                                     
 
Inhoud:
Organellen van eukaryote cellen zijn de functionele eenheden waar voor de cel (en het omringende weefsel) essentiële functies als eiwitvouwing, energiehuishouding, metabolisme, signaaltransductie zijn gelokaliseerd. In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe compartimenten worden gevormd, met elkaar communiceren en hun identiteit behouden. Ontsporingen van deze processen leiden vaak tot ziekteprocessen, waarvan in de cursus een aantal voorbeelden wordt behandeld.
De lezingen (15) worden verzorgd door (gast)docenten die experts zijn in het vakgebied en regelmatig in toonaangevende bladen publiceren. De definitieve inhoud van het theoretische gedeelte wordt vastgesteld aan de hand van recente ontwikkelingen in het vakgebied. De tijdsindeling per onderwerp is 50% informatieverschaffing door docent in interactieve vorm, aangevuld met 50% bespreking van de voorbereide artikelen.
Hierop aansluitend worden de studenten in 4 groepen verdeeld die elk onder begeleiding van een AiO of postdoc gedurende 8-9 werkdagen experimenten verrichten ten behoeve van het onderzoeksproject van hun begeleider. Dit aspect van de cursus vindt plaats in de onderzoekslaboratoria van de afdeling Celbiologie (UMCU) en Cellular Protein Chemistry (Bètafaculteit). Het betreft de onderzoekslijnen van: Prof. Dr. I. Braakman, Prof. Dr. P. Coffer, Prof. Dr. J. Klumperman, Dr. M. Maurice en Dr. P. van der Sluijs. Aan het eind van het praktische gedeelte geeft iedere groep een presentatie van 30 minuten waarin ze hun resultaten bespreken in de context van de vraagstelling en vervolgexperimenten voorstellen.
De laatste week dient ter bestudering van de stof die in het theoretische gedeelte van de cursus is behandeld. Deze week wordt afgesloten met een tentamen. Aanwezigheidsverplichting is 100%.
 
Aantal deelnemers:
Er kunnen maximaal 20 studenten aan de cursus meedoen.
 
Vereiste voorkennis:
Vereist is een voldoende voor de BMW-cursussen “Membraanbiologie” of “Signaaltransductie” of de Biologiecursus “De Cel”.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat:
·          de basisconcepten met betrekking tot de celbiologische achtergrond van een aantal ziektes te beschrijven;
·          uit te leggen hoe bepaalde aandoeningen kunnen voortkomen uit ontsporingen van de relevante celbiologische processen.
 
Vaardigheden
Aan het eind van het blok is de student in staat:
·          in beperkte tijd primaire literatuur op het gebied van de celbiologie te analyseren, integreren en bediscussiëren;
·          een celbiologische vraagstelling te formuleren op basis van literatuurgegevens en aan te geven hoe deze experimenteel kan worden benaderd;
·          in teamverband een onderzoeksvraagstelling experimenteel uit te voeren;
·          een mondelinge presentatie over het uitgevoerde celbiologische onderzoek te verzorgen.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Research-colleges, literatuurstudie, presentaties en praktisch labwerk. De contacttijd bedraagt > 50%. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
·          Tentamen (60%);
·          Inzet theoretische gedeelte (20%);
·          Inzet praktische gedeelte (20%).
Voor het tentamen dient minimaal een cijfer 5,5 te worden behaald om de cursus met een voldoende te kunnen afsluiten.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
·          Alberts et al., Molecular Biology of the Cell (5th of latere ed);
·          Reader wordt de studenten voorafgaand aan de cursus ter hand gesteld.
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Er moet voldaan zijn aan minimaal één van de cursussen:
- Biomembr (BMB202000)
- Biomembranen (BMB202003)
- Signaaltransductie (BMW20305)
- Biomembranen (BMW20405)
- Membraanbiologie (BMW32713)
- Signaaltransductie (BMW32813)
- Moleculaire Biologie van de Cel (BMW33416)
Voorkennis
BMW blok Biomembranen of Signaaltransductie
Voorkennis kan worden opgedaan met
BMW Biomembranen of Signaaltransductie, of De Cel (BIO), of een andere cursus met equivalente inhoud. Dit laatste wordt voorafgaand aan de inschrijving op individuele basis door de coordinator vastgesteld.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de eerste 6.5 dag worden per dag 2 lezingen gegeven door experts op dit gebied, uit of van buiten de Universiteit Utrecht. Na de voordracht wordt door de studenten een van te voren opgegeven en bestudeerd artikel, bediscussieerd met de docent, aan de hand van schriftelijk door de studenten uitgewerkte vragen.

Practicum

Algemeen
Dag 15
AM: Mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten

Werkcollege

Algemeen
Dag 7-14 Experimenten
In dit gedeelte wordt door vijf groepen van 4 studenten onder leiding van genoemde docenten een onderzoeks-project binnen lopende research bewerkt.
Staf: W. Stoorvogel, G. Strous, G. Posthuma, P. van der Sluijs, L. Cremers

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
-1) Aanwezigheid en participatie (25 %)
-2) Presentatie van resultaten (25 %)
-3) Tentamen, schriftelijk, essay vragen (50 %)

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal

SluitenHelpPrint
Switch to English