SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31105
BMW31105
Klinische Immunologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW31105
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Inhoud
KLINISCHE IMMUNOLOGIE

Studiepunten: 7,5                                                        Cursuscode: BMW31105
Coördinator: Dr. E.F. Knol                                            Periode: 3
Examinator: Dr. E.F. Knol                                            Timeslot: B+C
E-mail adres: e.f.knol@umcutrecht.nl                              Niveau: 3
Tel.nr.: 06 – 50124843


Inhoud:
Het falen of ontsporen van het immuunsysteem leidt tot een caleidoscoop van aandoeningen die óf genetisch bepaald zijn óf door infecties of therapieën bij kanker geïnduceerd kunnen zijn. Tijdens de eerste vier weken worden vier belangrijke onderwerpen uit de klinische immunologie in hoorcolleges en werkcolleges onder de loep genomen:
 1. immuundeficiënties
 2. tumorimmunologie / immunotherapie
 3. transplantatie van organen & beenmerg
 4. auto-immuunziekten + allergie
Naast colleges en werkcolleges zal het programma voornamelijk bestaan uit een diepgaand project. Iedere groep schrijft een projectaanvraag over een bepaald onderwerp onder begeleiding van expert(s). Deze projectaanvraag wordt aan een andere groep doorgegeven die daar op formele wijze commentaar op geeft. Daarna gaan projectaanvraag en commentaar naar de volgende groep, die, na bestudering hiervan, een voordracht over dit onderwerp geeft. In dit roulatiesysteem maakt iedereen met drie van de vier onderwerpen kennis op het niveau van primaire dataverwerving, becommentariëren en het presenteren.
Tijdens het project schenken we bijzondere aandacht aan het groepsproces en het feedback geven binnen de groep.

Vereiste voorkennis:
Basale principes van de immunologie is vereist (“Infectie en Immuniteit” of equivalente cursus gehaald). Bij niet volledig voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd dient te worden. Hiervoor dient minimaal zes weken van tevoren contact te worden opgenomen met de blokcoördinator.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat:
 • de immunologische principes, gevolgen voor de patiënt, therapieën en nieuwe ontwikkelingen weer te geven van enkele ziektebeelden (Aangeboren immuundeficiënties en AIDS, Allergie en Auto-immuunziekten, Transplantaties en Tumorimmunologie);
 • voorbeelden te geven voor nieuwe therapieën bij reumatische ziektebeelden en voor diermodellen die toegepast worden bij onderzoek naar Reuma;
 • de relevante immunopathologische mechanismen  te beschrijven in Allergie en Auto-immuunziekten;
 • de interactie tussen tumoren en het immuunsysteem te beschrijven;
 • de moleculaire achtergrond van chronische ontstekingssyndromen weer te geven.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok dient de student in staat te zijn om op het niveau van een (beginnend) academicus:
 • op grond van de analyse en kritische beoordeling van relevante gegevens (literatuur, onderzoeksdata) een projectvoorstel te formuleren rond een immunologische vraagstelling, waarbij de volgende aspecten aan de orde komen: samenvatting, hypothese, werkplan, tijdsindeling, financiën, aanvragen ethische commissie (MEC/DEC), eenvoudige samenvatting voor leken;
 • een projectvoorstel te beoordelen en een schriftelijk, constructief-kritisch commentaar op te stellen, waarin suggesties voor een verbetering van het voorstel opgenomen zijn;
 • een synthese uit een projectvoorstel en bijbehorend commentaar te maken, deze te presenteren en de inhoud te verdedigen/bediscussiëren.

Attitudes
Aan het einde van dit blok dient de student blijk te geven van:
 • een integere en constructief-kritische houding met betrekking tot eigen en andermans projectvoorstel;
 • een respectvolle en verantwoordelijke houding tegenover medestudenten met wie in het project wordt samengewerkt.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Dit blok zal bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges (incl. presentaties door studenten) en een project met afsluitend symposium. Gemiddeld zijn er 7 contacturen per week. Het slagen van het project is afhankelijk van de actieve deelname van alle studenten. Bij het structureel niet nakomen van afspraken zal de blokcoördinator eerst een gele kaart uitdelen en bij twee gele kaarten wordt de student uitgesloten van verdere deelname aan het project.

Toetsvormen:
Het eindcijfer is gebaseerd op actieve deelname aan werkcolleges met presentaties (10%), tussentijdse toetsing (20%), projectbeoordeling door docenten en studenten (40%) en de schriftelijke eindtoets (30%). Voor de schriftelijke toetsen samen moet minstens een cijfer 5,5 worden gehaald om de andere punten mee te laten tellen.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 •  
 • Abbas: Abul Abbas Andrew H. Lichtman Shiv Pillai - Cellular and Molecular Immunology, 9th edition 2017, Paperback ISBN: 9780323479783; via UBU ook als e-book te raadplegen. Also 10th edition 2022 can be used . ISBN 978-0-323-75749-2
SluitenHelpPrint
Switch to English