SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW31012
BMW31012
Central Nervous System Disorders
Cursus informatie
CursuscodeBMW31012
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS

Studiepunten:    7,5                                                         Cursuscode: BMW31012
Coördinator:      dr. G.J.M. Ramakers/
                            dr. M.M.J. Veeneman-Rijkens             Periode: 4
Examinator:       dr. G.J.M. Ramakers                            Timeslot: A+D
E-mail adres:     l.vanoudenaarden@umcutrecht.nl     Niveau: 3
Tel.nr.:                088 – 756 8413                    


Inhoud
Het centrale zenuwstelsel (CZS) is een complexe structuur die betrokken is bij allerlei biologische processen van ons lichaam. Zo verwerkt en integreert het CZS zintuigelijke informatie waardoor we ons bewust kunnen worden van onszelf en onze omgeving. Ook stelt het CZS ons in staat informatie op waarde te schatten, helpt het ons bij het begrijpen van de intenties van anderen, laat het ons emoties ervaren, stelt het ons in staat te leren, zorgt het dat we kunnen plannen en handelen. Meestal zijn we ons nauwelijks bewust van al deze neurobiologische processen maar wanneer ze verstoord raken, zoals het geval is bij psychiatrische en neurologische aandoeningen, dan kan dit leiden tot ernstig lijden of disfunctie.
In de cursus Central Nervous System Disorders behandelen we elke week een andere neurologische of psychiatrische aandoening, zoals verslaving, psychose en gliomen. Tijdens deze cursus leer je over de klinische presentatie van de aandoening en hoe de verschijnselen het leven van de patiënt beïnvloeden. Je leert over de onderliggende biologische systemen en over onderzoeksmethoden die worden gebruikt bij het onderzoeken naar de besproken aandoening. Daarnaast bespreken prominente onderzoekers hun onderzoek zodat je ook een beeld krijgt van de wetenschappelijke stand van zaken. Door iedere aandoening van verschillende kanten te belichten krijgt de student telkens een breed inzicht in de besproken aandoening.
Daarnaast schrijven studenten in kleine groepen een topical review waarbij ze de klinische en medisch biologische kant van een psychiatrische of een neurologische stoornis belichten. Aan het einde van de cursus presenteren groepen aan elkaar hun voorstellen op een minisymposium.

Vereiste voorkennis:
Kennis van functionele neuroanatomie en neurotransmissie zoals opgedaan in de cursus 'Neurowetenschappen' of een vergelijkbare cursus.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de cursus kan de student:
 • de klinische presentatie van de CZS aandoening begrijpen;
 • beschrijven hoe de CZS aandoening het leven van de patiënt beïnvloedt;
 • de onderliggende neurobiologische systemen uitleggen;
 • gepubliceerd onderzoek samenvatten en uitleggen en de onderzoeksmethoden die gebruikt worden beschrijven.

Vaardigheden
Na afronding van de cursus kan de student:
 • wetenschappelijke artikelen begrijpen, uitleggen en bediscussiëren;
 • een topical review schrijven en deze presenteren;
 • feedback geven op het voorstel/topical review van een andere groep.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Deze cursus bestaat uit zelfstudie, hoorcolleges, interactieve colleges, werkcolleges en een opdracht (topical review). Maximaal 50% van de cursustijd zal bestaan uit contacttijd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
Het cursusresultaat is opgebouwd uit het cijfer voor de eerste toets (30%), het cijfer voor de tweede toets (30%), het cijfer voor het topical review (25%) en het cijfer voor de PeerWise opdracht (15%).
Om de cursus met voldoende resultaat af te ronden moet de student een eindcijfer behalen dat hoger of gelijk is aan een 5,5. Een student moet voor elk deelcijfer minimaal een 5,0 behalen.

Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Purves, D. et al.: Neuroscience, 6de editie, Sinnauer Associates Inc.;
 • Aanvullend materiaal dat beschikbaar wordt gesteld via Blackboard.
Inhoud
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS
 
Studiepunten: 7,5                                                                              Cursuscode: BMW31012
Coördinator: Dr. G.J.M. Ramakers                                                      Periode: 4
Examinator: Dr. G.J.M. Ramakers                                                       Timeslot: A+D
E-mail adres: l.vanoudenaarden@umcutrecht.nl (ow.secr.)              Niveau: 3
Tel.nr.: 088 – 756 8413                                            
 
Inhoud
Psychiatrische en neurologische ziekten hebben hun oorsprong in het meest complexe deel van ons lichaam: het centrale zenuwstelsel (CZS). Door middel van het CZS kunnen we onze omgeving en onszelf waarnemen en interpreteren, leren we van ervaringen, plannen en handelen we. De neurowetenschappen maakt een revolutie door o.a. door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en geavanceerde onderzoeksmethoden. Deze geven de laatste jaren steeds meer inzicht in de biologische achtergronden van psychiatrische en neurologische stoornissen. Deze cursus behandelt hersenziekten in de psychiatrie en neurologie vanuit een medisch biologisch perspectief, waar het gaat om pathogenese, methoden van onderzoek van het CZS en de huidige kennis van de biologische basis van (ab-)normale CZS functie en gedrag. Tevens heeft de cursus ook een belangrijke klinische invalshoek gericht op ziekte en patiënt aan de hand van een aantal specifieke aandoeningen. Deze aandoeningen worden gebruikt om inzicht te geven in klinische manifestatie en behandeling van hersenziekten en om te leren denken over onderliggende mechanismen en processen.
De eerste week geeft een algemene introductie tot psychiatrische en neurologische ziektebeelden en onderzoekstechnieken die het inzicht in de pathofysiologie hebben vergroot. De introductie wordt gevolgd door blokken van een week, waarin de student telkens nader kennismaakt met een specifieke psychiatrische of neurologische ziekte, een systeem in de hersenen, dat hierbij betrokken is en met de huidige stand van medisch biologisch onderzoek naar deze ziekte.
De benodigde achtergrondkennis voor de hoorcolleges wordt in het begin van de week opgedaan uit de opgegeven literatuur. Een interview met een patiënt, in de zaal of op video, toont de symptomen en de gevolgen van de stoornis, waarna het ziektebeeld in meer detail besproken wordt. Biologische mechanismen, processen of systemen die een prominente rol spelen bij de aandoening worden bestudeerd (bijvoorbeeld het dopaminesysteem bij schizofrenie of microtrombose na een subarachnoïdale bloeding uit een aneurysma). Vooraanstaande onderzoekers geven inzicht in de onderzoeksbenaderingen bij de patiënt (b.v. genetica of MRI) en in translationele onderzoeksmodellen in celsystemen of proefdiermodellen. Tevens geven zij aan welke biomedische inzichten er over de pathogenese verkregen zijn.  
Gedurende de tweede helft van de cursus schrijven studenten in kleine groepen een topical review voor een psychiatrische of een neurologische stoornis belicht van de klinische en medisch biologische kant. Groepen leveren commentaar op elkaars voorstellen als reviewers en aan het einde van de cursus presenteren groepen elkaar hun voorstellen op een minisymposium (zonder publiek van buiten de cursus).
 
Vereiste voorkennis:
Algemene medisch biologische kennis over genen, cellen, en systemen; kennis van de functionele neuroanatomie en neurotransmissie.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van de cursus is de student in staat:
 • de belangrijkste psychiatrische en neurologische ziektebeelden te herkennen;
 • diverse methoden van hersenonderzoek en hun resultaten te verduidelijken;
 • publicaties over pathogenese en modellen van hersenziekten te  begrijpen;
 • de samenhang tussen hersenfuncties en (abnormaal) gedrag uit te leggen;
 • de voornaamste behandelmethoden van enkele psychiatrische en neurologische stoornissen te noemen.
 
Vaardigheden
Na afronding van de cursus kan de student:
 • de essentie van een ziekte van het CZS samenvatten en overdragen;
 • een wetenschappelijk artikel begrijpen, uitleggen en bediscussiëren;
 • een verbinding maken tussen de manifestatie van CZS-ziekten en onderliggende mechanismen en processen.
 
Onderwijsvormen en contacttijd:
Naast hoorcolleges (gemiddeld ongeveer 8 uur per week) zal er eenmaal per themaweek een patiëntendemonstratie, “live” of op video worden gehouden. Begeleiding op maat wordt verschaft bij de uitvoering van de opdracht door kleine groepen. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
Het eindcijfer is g
SluitenHelpPrint
Switch to English