SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30405
BMW30405
Algemene Farmacologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW30405
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. J. Scheerens
Telefoon+31 30 2537352
E-mailJ.Scheerens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.M.H. Engels
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Scheerens
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-01-2022 t/m 27-02-2022
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud
ALGEMENE FARMACOLOGIE

Studiepunten:     7,5                                             Cursuscode: BMW30405
Coördinator:       Dr. J. Scheerens                         Periode: 4
Examinator:       Dr. M.A.F. Gerrits                       Timeslot: B+C        
E-mail adres:      J.Scheerens@uu.nl                     Niveau: 3
Tel.nr.:               06 - 20271814/030 - 253 7353 

Inhoud:
De student leert omgaan met de concepten van de farmacokinetiek (‘what the body does to the drug’) en de farmacodynamie (‘what the drug does to the body’). Tevens maakt de student zich de basisprincipes eigen van de neuro/psychofarmacologie.
De cursus omvat de volgende onderdelen:
 1. de beginselen van de farmacokinetiek: het wetenschapsgebied farmacologie, passage van stoffen door biologische membranen en transportprocessen, toedieningswegen en resorptie, verdeling van toegediende stoffen, eliminatie, farmacokinetiek (concentratie-tijd relaties) en variabiliteit in de reacties op farmaca;
 2. de beginselen van de farmacodynamica: signaaltransductie, receptor-ligand (farmacon) interacties, kwantitatieve aspecten van farmacon-receptor interacties, dosis-respons curves, agonisten, antagonisten, partiële agonisten, inverse agonisten;
 3. de basisprincipes van de neurofarmacologie: aangrijpingspunten van farmaca op zenuwweefsel, neurotransmitters in het perifere en centrale zenuwstelsel, farmaca die aangrijpen op het perifere en centrale zenuwstelsel.

Vereiste voorkennis:
Voorkennis op het niveau van het eindexamen VWO op het gebied van wiskunde is nodig voor zover het gaat om de wiskundige verwerking van de farmacokinetische en farmacodynamische gegevens. Voor het overige is basiskennis op het gebied van de anatomie, celbiologie, fysiologie en biochemie essentieel. In het bijzonder is kennis van receptoren en signaaltransductiemechanismen noodzakelijk.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van het blok is de student in staat om:
 • absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie (ADME) van farmaca kwalitatief te beschrijven;
 • op mathematisch geïntegreerde wijze ADME-processen te vertalen naar plasmaconcentraties van het farmacon en de bijdrage van deze processen te beredeneren aan de hand van de plasmaconcentraties in de tijd;
 • de relatie tussen de concentratie van een farmacon en de werking ervan zowel kwalitatief als kwantitatief te beschrijven;
 • de eigenschappen van agonisten, antagonisten, partiële agonisten en inverse agonisten zowel kwalitatief als kwantitatief te beschrijven;
 • de werking van het autonome zenuwstelsel te beschrijven en aangrijping van farmaca hierop te verklaren;
 • de rol van de centrale neurotransmittersystemen bij normale fysiologische en gedragsmatige functies te benoemen;
 • uiteen te zetten wat het werkingsmechanisme is van relevante neuro- en psychofarmaca voor verschillende psychiatrische en neurologische ziektebeelden en de bijwerkingen van deze farmaca te verklaren.

Vaardigheden
De student is in staat om:
  • relevante gegevens (literatuur, onderzoeksdata) op het vakgebied van de farmacologie te analyseren en te duiden.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Er zal veel gebruik worden gemaakt van werkcolleges, ondersteund door hoorcolleges, computersimulaties en praktische opdrachten. Het blok kent maximaal 30% contacttijd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.

Toetsvormen:
Kennis van en inzicht in de wetmatigheden van de algemene farmacologie en van de basisprincipes van de neuro/psychofarmacologie worden getoetst middels schriftelijke (deel)toetsen.

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geneeskunde
 • Ingeschreven voor één van de volgende opleidingen
  • Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Voorkennis op het niveau van het eindexamen VWO op het gebied van wiskunde is nodig voor zover het gaat om de wiskundige verwerking van de farmacokinetische en farmacodynamische gegevens. Voor het overige is basiskennis op het gebied van de anatomie, celbiologie, fysiologie en biochemie essentieel. In het bijzonder is kennis van receptoren en signaaltransductiemechanismen noodzakelijk.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Toets en Practica
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van en inzicht in de wetmatigheden van de algemene farmacologie en geneesmiddelentoxicologie en van de basisprincipes van de neuro/psychofarmacologie worden schriftelijk getoetst. Practica (2 projecten) worden inhoudelijk beoordeeld, en tevens beoordeeld op vaardigheden.
De eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordeling van de practica (25%) en de schriftelijke eindtoets (75%), met dien verstande dat voor de eindtoets minimaal een 5 dient te worden behaald.

Deadlines
Voorwaarde tot deelname aan de schriftelijke eindtoets is het gevolgd hebben van werkcolleges, computer-ondersteund onderwijs en practica. Tevens dient de verslaglegging van de practica te hebben plaatsgevonden.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Kennis hanteren in een bredere context
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Beheersen van methoden en technieken

SluitenHelpPrint
Switch to English