SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30305
BMW30305
Stofwisseling
Cursus informatie
CursuscodeBMW30305
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geneeskunde; Undergraduate School Biomedische Wetenschappen; Biomedische wetenschappen;
Contactpersoondr. M. Houweling
Telefoon+31 30 2535379
E-mailm.houweling@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Houweling
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Houweling
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.H.A. van de Lest
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.G.M. Tielens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
STOFWISSELING
 
Studiepunten: 7,5                                                Cursuscode: BMW30305
Coördinator: Dr. ing. M. Houweling                     Periode: 2
Examinator: Dr. ing. M. Houweling                      Timeslot: B+C
E-mailadres: m.houweling@uu.nl                        Niveau: 3
Tel.nr.: 030 – 253 5380                                     
 
Inhoud:
In dit blok staat de metabole regulatie van het koolhydraat-, vet- en eiwitmetabolisme en de werking van de bijbehorende hormonen centraal. De student zal zich aan de hand van 10 eenheden - elk bestaande uit twee hoorcolleges, een werkcollege en een zelfstudie - de volgende vijf topics eigen maken:
 1. Transport van macronutriënten en endogeen gesynthetiseerde substraten;
 2. Enzymactiviteiten en metabole flux controle;
 3. Metabole strategieën, regulatie van de stofwisseling en metabole karakteristieken van diverse organen;
 4. Glucostase;
 5. Metabole en bio-energetische adaptaties.
 
Vereiste voorkennis:
Studenten dienen de afzonderlijke processen (bijv. glycolyse, Krebs-cyclus) van het koolhydraat-, vet-, en eiwit-metabolisme en een aantal verschillende signaaltransductie-cascades bestudeerd te hebben zoals behandeld in het blok Moleculen (1ste jaar) en Signaaltransductie of Membraanbiologie/Moleculaire Biologie van de Cel (2de jaar), of een vergelijkbare cursus.
 
Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Aan het eind van dit blok is de student in staat:
 • de specifieke absorptieprocessen van de digestieproducten van macronutriënten door de GI-tractus te beschrijven;
 • het lipoproteïne-metabolisme en de cholesterol-homeostase uit te leggen;
 • “cross-talk” tussen de verschillende metabole paden in de koolhydraat-, vet- en eiwitstofwisseling en de hormonale regulatie hiervan uit te leggen;
 • de verschillende vormen van metabole regulatie, de belangrijkste regulatiepunten in de stofwisseling en de metabole specialisatie van de belangrijkste organen te verklaren;
 • de moleculaire mechanismen van afwijkingen in de essentiële paden van het koolhydraat-, vet- en eiwitmetabolisme te beschrijven;
 • te verklaren welke organen, substraten en hormonen betrokken zijn bij de glucostase en uit te leggen welke verstoringen daarin kunnen optreden;
 • de effecten van wisselende externe condities zoals voeding, inspanning, omgevingsfactoren (bijv. zuurstofspanning) op de koolhydraat-, vet- en eiwitstofwisseling te verklaren;
 • het werkingsmechanisme te beschrijven van farmaceutica die gebruikt worden om stoornissen in het vet-, koolhydraat- en eiwitmetabolisme te behandelen.
 
Vaardigheden
Aan het eind van dit blok is de student in staat:
 • systematisch literatuuronderzoek te verrichten op het gebied van de normale regulering van het metabolisme en de aanpassingen daarin aan veranderende omstandigheden;
 • relevante literatuurgegevens kritisch te beoordelen en tot een synthese ervan te komen om suggesties voor nieuw metabool onderzoek te doen, om gerichte biomedische laboratoriumtechnieken in te zetten bij metabool onderzoek en de resultaten schriftelijk en mondeling te communiceren.
 
Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Het blok kent 50% contacttijd bestaande uit hoorcolleges (10%), werkcolleges (10%), één practicum, één projectopdracht en één microstage (samen 30%). Voor het verder bestuderen van de besproken onderwerpen en aanvullende topics zijn zelfstudies ingeroosterd. Wanneer zich buitenlandse studenten aanmelden, zal dit blok in het Engels worden gedoceerd.
 
Toetsvormen:
De eindtoets is individueel en schriftelijk en bepaalt voor 60% het eindcijfer. Halverwege het theoretische deel van de cursus vindt een diagnostische toets plaats waarvan het cijfer voor 20% meetelt voor het eindcijfer. Het praktische gedeelte wordt getoetst middels beoordeling van de voorbereiding, behaalde praktische resultaten en verslaglegging. Dit practicumcijfer maakt voor 20% deel uit van het eindcijfer.
 
Benodigd materiaal (boeken/kosten):
 • Frayn: Metabolic Regulation, A human perspective, 3rd Edition, 2010, ISBN 978-1-4051-8359-8 (verplicht);
 • Stryer: Biochemistry: A Short Course 3rd Edition (aanbevolen);
 • Alberts: Molecular Biology, 6th (5th) Edition (aanbevolen).
Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biomedische wetenschappen, Bachelor, Voltijd
Voorkennis
Studenten dienen de afzonderlijke processen (bijv. glycolyse, Krebs-cyclus) van het koolhydraat-, vet-, en eiwit-metabolisme en een aantal verschillende signaaltransductie-cascades bestudeerd te hebben zoals behandeld in het blok Moleculen (1ste jaar) en Signaaltransductie of Membraanbiologie (2de jaar), of een vergelijkbare cursus.
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Beschrijving werkvorm: Hoorcolleges, werkcolleges, COO, practica, casus, scriptie, onderzoekproject, opdracht.
Aanwezigheidsplicht:: Bij practica, onderzoeksproject- en alle terugkom-momenten en presentaties.
Aantal bijeenkomsten per week: 4-10
Contacturen per bijeenkomst: 2-4
Groepsgrootte minimaal/maximaal:
Practica en werkcolleges: 10-25; onderzoeksproject: 3-6

Voorbereiding bijeenkomsten
Bijhouden van leerstof en opgaven uit de werkcolleges, projecten uitvoeren, essays schrijven, referaten voorbereiden, correcties verwerken.

Bijdrage aan groepswerk
Projecten uitwerken, presenteren en werkstukken maken, elkaars werk aanvullen en beoordelen.

nvt

nvt

Practicum

Project

Stage

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Feitenkennis en inzicht in de behandelde theorie, plus bij de practica en opdrachten: inzet en practische vaardigheden. Toetsonderdelen: tentamen en practica in de steel, verder toets en werkstuk/opdracht en onderzoeksproject in de tand.De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats aan de hand van tentamens en opdrachten. Ook het praktisch onderwijs wordt getoetst middels beoordeling van voorbereiding, behaalde praktische resultaten en verslaglegging, en wordt betrokken bij de eindbeoordeling.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Gestructureerd beoordelen van activiteiten en prestaties (van anderen en van zichzelf)
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Sociaal-contactuele vaardigheden
Beheersen van het Nederlands en een moderne vreemde taal, in woord en geschrift
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Planmatig werken
Organisatorische vaardigheden
Academisch denken, werken en handelen: vak- en beroepsspecifiek
Wetenschappelijke context
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Analyseren en beoordelen van onderzoeksrapportages
Voorbereiden / opzetten van onderzoek
Materiaal / data verzamelen / produceren
Materiaal / data analyseren en verwerken
Rapporteren over onderzoek - schriftelijk
Rapporteren over onderzoek - mondeling
Onderzoeksvaardigheden integraal
Beheersen van methoden en technieken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English