SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: BMW30205
BMW30205
Pathologie
Cursus informatie
CursuscodeBMW30205
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
PATHOLOGIE

Studiepunten: 7,5                                               Cursuscode:   BMW30205
Coördinator:     Prof. dr. N. Bovenschen                Periode:         1
Examinator:     Prof. dr. N. Bovenschen                Timeslot:       A+D
E-mailadres:     n.bovenschen@umcutrecht.nl       Niveau:          3
Tel.nr.:             088 - 755 3889                           

Inhoud:
Pathologie (ziekteleer) bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Hierbij moet worden gerealiseerd dat een ziekte geen statisch plaatje is maar een proces. In dit blok gaan we aan de hand van vier hoofdthema’s de pathologie bestuderen van verschillende ziektebeelden. Deze vier hoofdthema’s zijn Celpathologie, Immunopathologie, Oncopathologie en Cardiovasculaire pathologie. Per thema wordt er een mix aangeboden van (klinische) achtergronden van ziektes en wetenschappelijk onderzoek (experimentele pathologie). Naast overzichtscolleges en digitale microscopiepractica zullen er verschillende onderzoekers komen vertellen over hun onderzoek. In verschillende teamopdrachten gaan studenten zelf de koppeling maken tussen ziektemechanismen en wetenschappelijk onderzoek (research-based). In de hoofdopdracht krijgen studenten een ‘challenge’ om een (onbegrepen) ziektebeeld nader te onderzoeken, waarbij ook de patiënt(en), de behandelend artsen en de onderzoekers worden betrokken. Academische vaardigheden zullen worden getraind aan de hand van schriftelijke essays en poster- en/of mondelinge presentaties. Studenten met de beste ideeën krijgen de mogelijkheid om deze binnen het laboratorium verder uit te werken.

Vereiste voorkennis:
Basale kennis op de volgende vakgebieden: Celbiologie, Histologie, Immunologie en Oncologie.

Leerdoelen:
Kennis en inzicht
Na afronding van dit blok is de student in staat:
  • de belangrijkste principes en mechanismen in de pathologie van cellulaire processen, ontstekingen, wondgenezing, tumoren en circulatiestoornissen te benoemen;
  • de belangrijkste histologische kenmerken in de pathologie van cellulaire processen, ontstekingen, wondgenezing, tumoren en circulatiestoornissen te herkennen en te benoemen;
  • de koppeling te maken tussen ziekteprocessen en wetenschappelijk onderzoek.

Vaardigheden
Na afronding van dit blok is de student in staat:
  • om de algemeen gangbare werkwijzen en technieken in de experimentele pathologie te beschrijven en toe te passen;
  • een wetenschappelijke essay op te stellen ter nadere beschrijving en bestudering van een pathobiologisch probleem;
  • een goed onderbouwde poster/presentatie te maken aangaande een pathobiologisch probleem.

Attitude
Na afronding van dit blok is de student in staat om:
  • samen te werken zodanig dat het best haalbare groepsresultaat wordt behaald;
  • zich kritisch op te stellen richting zichzelf maar ook richting medestudenten.

Onderwijsvorm(en) en contacttijd:
Per hoofdthema zijn er enkele opgenomen hoorcolleges (zelfstudie), 2-4 introductie hoorcolleges, 2-4 digitale microscopiepractica en 2 hoorcolleges over een specifiek researchonderwerp. In groepen zullen de studenten verschillende opdrachten nader uitwerken (vorm van team-based learning), waarbij de docent/onderzoeker beschikbaar zal zijn als expert. Er zal worden gerapporteerd in de vorm van essays, poster en mondelinge presentaties. Het geheel wordt aangevuld met een aantal site-visits en demo's. De totale contacttijd is ongeveer 5-10 uur per week.

Toetsvormen:
Per hoofdthema wordt een korte MC-toets afgenomen en worden opdrachten verstrekt die in groepen nader worden uitgewerkt in de vorm van een essay, poster en/of mondelinge presentatie. Ook zal er toetsing plaatsvinden d.m.v. een aantal essayvragen in combinatie met de opdracht tot het schrijven van een hypothese en een onderzoeksvoorstel voor een specifiek pathologisch probleem (probleem wordt tijdens de toets bekend gemaakt). Deelname aan de groepsessies, de practica en het eerste hoorcollege zijn verplicht, ook voor recidivisten. Weging: 3x Individuele readiness assurance test (iRAT) (20%), 3x Team readiness assurance test (tRAT) (5%), 3x Groepsopdracht (25%), Posterpresentatie of PowerPoint presentatie (eindwerkstuk) (20%), Inzet groepswerk (10%), Eindtoets (20%). Het predicaat ‘voldoende’ geldt bij een cijfermatige score van 5.5 of hoger. Als bijkomende voorwaarde geldt dat voor geen van bovengenoemde onderdelen een cijfer lager dan 5.0 mag worden gescoord.

Benodigd materiaal (boeken):
  • Robbins and Cotran "Pathologic Basis of Disease" by Kumar, Abbas and Fausto, 10th edition, Elsevier / Saunders, ISBN: 9781455726134;
SluitenHelpPrint
Switch to English